Certyfikat jakości

Regulamin przyznawania certyfikatu jakości
przygotowania do zawodu nauczyciela języka polskiego

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Certyfikat potwierdza najwyższe kwalifikacje absolwenta studiów magisterskich w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela języka polskiego.
2. Certyfikat przyznaje Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na wniosek Kierownika Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej
3. Certyfikat jest bezterminowy i ma formę dyplomu (zgodnego z wzorem załączonym do niniejszego regulaminu).

§ 2
Warunki przyznawania certyfikatu

1. O certyfikat może ubiegać się studentka/student II roku studiów II stopnia kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej, która(y):

• ukończyła/ukończył studia I stopnia filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej;
• uzyskała/uzyskał ocenę końcową min. 4.0 na studiach I stopnia;
• uzyskał średnią min. 4.0 z zaliczeń i egzaminów z trzech pierwszych semestrów studiów II stopnia.

2. Procedura certyfikacji odbywa się w IV semestrze studiów II stopnia.
3. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest: pozytywny wynik egzaminu potwierdzającego jakość przygotowania do zawodu nauczyciela języka polskiego.
4. Wydanie certyfikatu następuje po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów II stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§ 3
Warunki dopuszczenia do egzaminu potwierdzającego jakość przygotowania
do zawodu nauczyciela języka polskiego

1. Do egzaminu dopuszczona może zostać studentka/student II roku studiów magisterskich filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej, która(y) spełnia warunki zapisane w § 2 pkt 1, a także:

• otrzymała/otrzymał zaliczenie z ćwiczeń z dydaktyki języka polskiego w szkole podstawowej (uwzględnia się ocenę końcową);
• zdała/zdał egzamin z dydaktyki języka polskiego w szkole podstawowej;
• otrzymała/otrzymał zaliczenie z ćwiczeń z dydaktyki języka polskiego w szkole ponadpodstawowej;
• zdała/zdał egzamin z dydaktyki języka polskiego w szkole ponadpodstawowej;
• uczestniczyła/uczestniczył w seminarium dydaktycznym (poziom licencjatu lub magisterski);
• zaliczyła/zaliczył na ocenę bardzo dobrą ćwiczenia z dydaktyki języka polskiego na wszystkich poziomach nauczania (dopuszczalna jedna ocena dobra);
• uzyskała/uzyskał ocenę bardzo dobrą z egzaminu z dydaktyki języka polskiego na wszystkich poziomach nauczania (dopuszczalna jedna ocena dobra).

§ 4
Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego jakość przygotowania
do zawodu nauczyciela języka polskiego

1. Komisję Egzaminacyjną powołuje Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej.
2. Komisja składa się z trzech pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry.
3. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin w IV semestrze II roku studiów magisterskich.
4. Egzamin kwalifikacyjny jest dokumentowany.
5. Egzamin kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów.

I etap – część praktyczna
• studentka/student losuje poziom edukacyjny i samodzielnie przygotowuje lekcję w wybranej przez siebie szkole i klasie;
• ustala z Komisją Egzaminacyjną termin przeprowadzenia lekcji;
• najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną lekcją dostarcza Komisji Egzaminacyjnej konspekt lekcji, uwzględniający bibliografię (w tym z zakresu metodyki);
• w uzgodnionym terminie prowadzi lekcję w obecności Komisji Egzaminacyjnej.

 II etap – część teoretyczna
• Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin ustny z problematyki związanej z procesem przygotowania i realizacji lekcji oraz ze wskazaną bibliografią.

6. Procedura odwoławcza:

• studentce/studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji w terminie do 7 dni od daty egzaminu;
• studentka/student kieruje odwołanie do Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
• na wniosek Dziekana Wydziału Filologicznego Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej powołuje Komisję Odwoławczą;
• Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie do 14 dni;
• Decyzja Komisji jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

1. Dokumentacja związana z przebiegiem egzaminu kwalifikacyjnego oraz egzemplarz certyfikatu przeznaczony do akt przechowywane są w teczce osobowej absolwenta.
2. Instytut Filologii Polskiej prowadzi rejestr wydanych certyfikatów.
3. Certyfikat (oryginał i odpis przeznaczony do akt), odpis oraz duplikat (wydawany za dopłatą w przypadku zgubienia oryginału) wystawia Instytut Filologii Polskiej.
4. Możliwe jest otrzymanie 1 duplikatu dyplomu certyfikatu po wniesieniu ustalonej opłaty.

Wzór certyfikatu

Kategorie

Archiwa