Ewa Młynarczyk

Stopień naukowy: doktor habilitowany[fusion_imageframe image_id=”1358″ style_type=”none” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”right” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” alt=”” link=”” linktarget=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]http://filpolska.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/EwaMlynarczyk.jpg[/fusion_imageframe]

Stanowisko: profesor w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

Funkcje:

od 2016 Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej

2014 –2016 Prodziekan Wydziału Filologicznego

2006–2009 – wicedyrektor ds. studenckich IFP

Zainteresowania naukowe:

 • lingwistyka kulturowa
 • komunikacja językowa
 • frazeologia i paremiologia
 • leksykologia w ujęciu diachronicznym
 • chrematonimia
 • stylistyka i struktura tekstu

Członkostwo w organizacjach i instytucjach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
  •  sekretarz Zarządu Oddziału w Krakowie w latach 2010–2013
  • zastępca przewodniczącego Zarządu Oddziału w Krakowie od stycznia 2014 (nadal)
  • członek Zarządu Głównego od 2016 (nadal)
 • Sekcja Frazeologiczna Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (stały współpracownik)
 • Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej Akademii Nauk

 

Publikacje:

Monografie:

 1. Polskie słownictwo handlowe XVI i XVII wieku (na materiale krakowskich ksiąg miejskich i lustracji królewszczyzn), Kraków 2010.
 2. Nie święci garnki lepią”. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii, Kraków 2013.

Artykuły:

Frazeologia, lingwistyka kulturowa:

 1. Dawne zwyczaje handlowe utrwalone w polskiej frazeologii, „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” IV, Kraków 2009, s. 292–301.
 2. Czasowniki motywowane frazeologizmami o tematyce rzemieślniczej¸ [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka II, red. E. Komorowska, K. Kondzioła-Pich, Szczecin 2011, s. 180–189.
 3. Od kiedy szewc bez butów chodzi? – tradycyjne zawody rzemieślnicze w polskiej frazeologii i paremiologii, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” VI, Kraków 2011, s.  233–243.
 4. Wybrane historycznokulturowe aspekty frazeologii rzemieślniczej, „Studia Językoznawcze”, t. XI, red. D. Kozaryn, Szczecin 2012, s. 137–150.
 5. Znać pana po cholewach, czyli utrwalony w przysłowiach obraz ubioru jako symbolu hierarchii społecznej, „LingVaria” VII, 2012, s. 55–64.
 6. Frazeologia rzemieślnicza we współczesnej polskiej frazeografii, [w:] Parémie národů slovanských. 6. sbornik příspěvků z mezinárodní konferencje konané v Ostravě ve dnech 9.–10. října 2012, red. L. Mrověcová, Ostrava 2012, s. 149–162.
 7. Językowy obraz rzemiosła jako zawodu i źródła utrzymania (w świetle polskich przysłów i frazeologizmów), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” VIII, Kraków, 2013, s. 220–226.
 8. Frazeologizmy i przysłowia rzemieślnicze z komponentem animalistycznym [dokument elektroniczny], [w:] ŽIVOTINJE U FRAZEOLOŠKOM RUHU, red. V. Bolt, Zagrzeb: FF press, 2014, ss. 9. Adres URL: http://www.animalistickifrazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Mlynarczyk%20za%20WEB.pdf
 9. Obraz młynarstwa utrwalony w „Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka”[w:] Historia, tradycja, kultura. Księga referatów z konferencji naukowej w Kasinie Wielkiej, red. M. Mączyński, P. Lulek, Kasina Wielka 2013, s. 19–23.
 10. Językowy obraz młyna utrwalony w polskich przysłowiach i frazeologizmach, [w:] Język w przestrzeni wiejskiej, red. E. Rudnicka-Fira, M. Błasiak, Kraków 2013; s. 241–255.
 11. Obraz narzędzi rękodzielniczych w polskich frazeologizmach i przysłowiach, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” IX, Kraków, 2014, s. 30-39.
 12. Polski obraz biedy utrwalony w języku i kulturze, „Etnolingwistyka” 2015, vol. 27, s. 147-165.
 13. Nazwy narzędzi jako podstawa metonimicznego obrazowania w przysłowiach i w swobodnych połączeniach wyrazowych, [w:] Linguo-cultural research on phraseology, red. J. Szerszunowicz i in., Białystok 2015, s. 225-238.
 14. Sposoby wyrażenia niedostatku materialnego w polskiej leksyce i frazeologii, „Journal of Slavic Languages” 2015, vol. 20, nr 2, s. 57-68.
 15. Językowo-kulturowy obraz łyka w świetle dawnych frazeologizmów i przysłów, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” X, Kraków 2015, s. 120-129.
 16. Mistrz imajster, czyli dojrzałość zawodowa w świetle polskich przysłów i frazeologizmów, [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole. Księga pamiątkowa Profesor Haliny Wiśniewskiej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin 2016, s. 103-113.
 17. O potrzebie badań nad dziedzictwem kultury materialnej utrwalonym w polskiej frazeologii i paremiologii, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XI (2016), s. 97-107.
 18. Czy rzemieślnik może być artystą? – stabilizacja połączeń wyrazowych utrwalających stereotyp rzemiosła i rzemieślnika we współczesnych przekazach medialnych, [w:] „Dialog z Tradycją”, t. V, Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. E. Młynarczyk, E. Horyń, Kraków 2016, s. 301-317.
 19. Językowy obraz pożywienia ludności wiejskiej w sytuacjach niedostatku materialnego (na przykładzie wybranych frazemów), [w:] Słowiańska frazeologia gwarowa, red. K. Sikora, M. Rak, Kraków 2016, s. 253-266.
 20. Zwielokrotnienie zjawisk jako składnik językowego obrazu świata w polskich przysłowiach na temat biedy, „Studia Slavica” 2016, T. 20, nr 1, s. 77-84.
 21. Stereotyp uczonego utrwalony w polskiej paremiologii, [w:] Poetyka losu i historii: profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. K. Gajda, R. Stachura-Lupa, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2017, s. 698-705.
 22. Obraz tradycyjnego młynarstwa utrwalony w polskich przysłowiach i frazeologizmach, [w:] Młynarstwo tradycyjne – wczoraj, dziś, jutro… Problemy zachowania ginącego dziedzictwa, red. A. Przybyła-Dunin, B. Grabny, P. Roszak-Kwiatek, Chorzów 2017, s. 25-38.
 23. Obraz narzędzi rolniczych utrwalony w polskiej frazeologii i paremiologii, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, „Studia Linguistica” XII, 2017, s. 197-215.
 24. Losy frazeologizmu szewska pasja na tle zjawisk językowo-kulturowych, „Język Polski” 2017, z. 2, s. 23-33.
 25. Kolokwialne powiedzenia i przysłowia w nazewnictwie użytkowym, [w:] Parémie národů slovanských 8, red. U. Kolberowá, S. Mizerová, Ostrava 2017, s. 269-275.
 26. Z zagadnień motywacji związków frazeologicznych (na przykładzie połączeń wyrazowych z nazwami narzędzi ciesielskich), [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. 4, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków 2017, s. 119-134.
 27. Bieda w potocznej komunikacji językowej Polaków, [w:] „Kultura Komunikacji Językowej” V, Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2018, s. 221-230.
 28. Powtarzalne połączenia słowne w nagłówkach internetowych zapowiadających cudze wypowiedzi, [w:] Język a media: wzory języka we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków, 2018, s. 49-58.

Słownictwo handlowe i rzemieślnicze:

 1. Gdzie targowano dawniej w Polsce, czyli o staropolskich wyrazach nazywających place, stoiska i pomieszczenia otwarte, „Język Polski” LXXIX, s. 54-67.
 2. Frymark, targ lub kupia, czyli o staropolskich nazwach umów handlowych, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” I, 2002, s.247–258.
 3. Nazwy osób zajmujących się handlem (na podstawie tekstów praw miejskich Krakowa i zapisów lustracyjnych z XVI i XVII w.), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” II, 2004, s. 307–321.
 4. Nazwy spotkań handlowych w XVI i XVII wieku, [w:] Staropolszczyzna piękna i interesująca. Zbiór studiów, t. I, red. E. Koniusz, S. Cygan, Kielce 2006, s. 247–255.
 5. Z dawnego słownictwa rzemieślniczego, [w:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, red. L. Bednarczuk, W. Smoczyński, M. Wojtyła-Świerzowska, Kraków 2008, s. 627–637.
 6. Zawodowość jako podstawowa kategoria wartościowania osób w siedemnastowiecznych statutach cechów krakowskich, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” III, 2008, s. 243–252.
 7. Słownictwo odzwierciedlające dawne zwyczaje rzemieślników (na podstawie statutów cechowych XVI i XVII wieku), [w:] Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, t. I, red. I. Kępka, L. Warda-Radys, Gniew 2009, s. 211–221.
 8. Statuty cechowe jako źródło słownictwa rzemieślniczego, [w:] Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków 2010, s. 279–286.
 9. Od jatki do  galerii – rozwój pola wyrazowego ‚miejsce handlu’ w dziejach polszczyzny, [w:] „Dialog z Tradycją”, t. 3, Język – komunikacja – kultura, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015, s. 275-291.

Chrematonimia:

 1. Metaforyczne związki wyrazowe w nazwach placówek handlowo-usługowych we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” XC (2010), s. 277–285.
 2. SKLEP, SALON, STUDIO czy ATELIER – współczesne sposoby nazywania placówek handlowych, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica V”, 2010, s. 179–189.
 3. Terytorialna i kulturowa identyfikacja w krakowskich nazwach firmowych, [w:] Mikrotoponimia i mikrotoponimia w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2015, s. 193-203.
 4. Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych), [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 32, Poznań 2016, s. 117-125.

Stylistyka, struktura tekstu:

 1. Kilka uwag o (nie)spójności tekstu „Miazgi” Jerzego Andrzejewskiego, „Poradnik Językowy” 1987, s. 602–609.
 2. Sposoby wprowadzania wypowiedzi przytoczonych w utworze Wiesława Myśliwskiego Kamień na kamieniu, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, „Prace Językoznawcze” VI, 1991, s. 193–204.
 3. Porównania w powieści Wiesława Myśliwskiego Kamień na kamieniu, „Rocznik Naukowo- Dydaktyczny WSP w Krakowie”, „Prace Językoznawcze” VIII, 1994, s. 149–155.
 4. Językowe wykładniki opozycji „swoi-obcy” w utworach Władysława Orkana, [w:] Orkan czytany dzisiaj: materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie i Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu w dniach 11-13 października 2002 r. w Koninkach, red. M. Madejowa, W. Kudyba, A. Mlekodaj, Nowy Targ 2003, s. 49–62.
 5. Struktura królewskich rozporządzeń z XVI i XVII wieku, [w:] Język w urzędach i w sądach, red. M. T. Lizisowa, Kraków 2006, s. 101–110.

  Recenzje:

 1. Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, ss. 231, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” VIII, 2013, s. 350–353.
 2. Alicja Pihan-Kijasowa, Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia, Sorus, Poznań 2012, s. 268, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” IX, 2014, s. 129-132.

 Prace redakcyjne:

 1. Filologia polska. Informator dla studentów: przedmioty, zagadnienia, bibliografia, red. E. Młynarczyk, M. Buś, Kraków 2008.
 2. „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” IV (2009), red. M. Karamańska, E. Młynarczyk, E. Stachurski, s. 292–301.
 3. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” VI (2011), red. E. Młynarczyk, B. Skowronek.
 4. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” VII (2012), red. E. Młynarczyk, B. Skowronek.
 5. „Dialog z Tradycją”, t. V, Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. E. Młynarczyk, E. Horyń, Kraków 2016, 532 s.
 6. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XII (2017) red. E. Młynarczyk, E. Zmuda.
 7. Zastępca Redaktora Naukowego serii „Dialog z Tradycją”.

Udział w konferencjach:

 1. Staropolszczyzna piękna i interesująca (od początków piśmiennictwa do poł. XVIII w.), Kielce (UJK), 2004.
 2. Słownictwo – frazeologia – stylistyka, Kraków (AP), 2005, (współorganizator).
 3. Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, Gniew (UG), 21–22.10.2009.
 4. Język w środowisku miejskim, Kraków (UP), 3–4 grudnia 2008.
 5. Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, Kraków (UJ), 21–22 września 2010.
 6. Dialog z tradycją (język-kultura-media), Kraków (UP), 7–8 grudnia 2010 (współorganizator).
 7. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Pobierowo, 9–11 maja 2011.
 8. Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka , Pobierowo (USz), 22–24 września 2011 r.
 9. Parémie národů slovanských VI, Ostrawa (Uniwersytet Ostrawski), 9–10 października 2012.
 10. Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Mikrotoponimia i makrotoponimia, Łódź (UŁ), 27–29 października 2012.
 11. Język w środowisku wiejskim, Kraków (UP), 6–7 grudnia 2012.
 12. 650-lecie Kasiny Wielkiej, Kasina Wielka, 12 maja 2013.
 13. Parémie národů slovanských VII. Paremie wczoraj i dziś, Ostrawa (Uniwersytet Ostrawski) 17–18 września 2014.
 14. W kręgu dawnej polszczyzny w dniach, Kraków (UP), 4-5 grudnia 2014.
 15. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, Poznań-Będlewo (UAM), 19 – 22 kwietnia 2015.
 16. Dialog z Tradycją III, Dziedzictwo kultury materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich, Kraków (UP), 27-28 kwietnia 2015 (współorganizator).
 17. Młynarstwo tradycyjne – wczoraj, dziś, jutro… Problemy zachowania ginącego dziedzictwa, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, 17-18 czerwca 2015.
 18. Система числительности в системе фразеологии ипаремиологии, Szczecin (Frazeologiczna Komisja przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, USz), 21-23 maja 2015.
 19. Słowiańska frazeologia gwarowa, Kraków (UJ), 3-4 października 2015.
 20. Polszczyzna dawna i współczesna, Lublin (KUL), 20-21 października 2015.
 21. Emocje w językach i kulturach świata, Szczecin – Pobierowo (USz), 8–11 czerwca 2016.
 22. Paremie narodów słowiańskich VIII – Paremie słowiańskie w XXI wieku, Ostrawa (Uniwersytet Ostrawski), 13-14 września 2016.
 23. Sympozjum Frazeologiczne Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej V, Frazeologia w stylach i gatunkach mowy, Poznań (UAM), 7 listopada 2016 r.
 24. V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Kultura Komunikacji Językowej” na temat Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, Będlewo, 7-10 maja 2017.
 25. Historia języka i dialektologia w nowych kontekstach interpretacyjnych. In memoriam Miecislai Karaś, Kraków 20-21 października 2017.
 26. W RZECZ POLSKĄ  WSTĄPIĆPolszczyzna dawna i dzisiejsza (w 25-lecie śmierci Profesora Stefana Reczka), Rzeszów, 9-10  maja 2018.
 27. XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Terminologia onomastyczna – nazwotwórstwo, Kazimierz Dolny (UMCS), 4-6 października 2018.
 28. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Przeszłość w języku zamknięta II (In memoriam Andreae Bańkowski), Częstochowa (UJD) 22-23 października 2018.
 29. Niepodległa wobec języka, Kraków (UJ), 15-16 listopada 2018.
 30. VI Sympozjum Naukowe z cyklu „Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej”, Artystyczny potencjał frazeologii, Poznań (UAM), 14 grudnia 2018.

Działalność dydaktyczna:

 1. Prowadzenie zajęć z następujących przedmiotów:
 • gramatyka współczesnego języka polskiego
 • leksykologia i leksykografia
 • podstawy pragmalingwistyki
 • semantyka i aksjologia językoznawcza
 • kultura języka
 • socjolingwistyka
 • odmiany współczesnej polszczyzny
 • dawne i współczesne zachowania językowe
 1. Opracowanie autorskich programów i prowadzenie zajęć z przedmiotów fakultatywnych:
 • słownictwo świadectwem kultury
 • polszczyzna przełomu XX i XXI wieku
 • polska grzeczność językowa (wykład ogólnouczelniany)
 1. Prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich, tematyka prac:
 • gry komunikacyjnojęzykowe we współczesnych przekazach medialnych
 • stałe związki wyrazowe
 • językowy obraz świata
 • obraz świata w utworach literackich
 • chrematonimia

Działalność popularyzatorska:

 1. Referat Ilościowy aspekt frazemów z komponentem „bieda”, wygłoszony w czasie posiedzenia Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 18.11.2015.
 2. Wykłady gościnne Metodologia pracy nad frazeologią, wygłoszony dla studentów i doktorantów Uniwersytetu w Ostrawie 18.11. 2015.
 3. Referat Bogactwo polskiej frazeologii, wygłoszony w czasie posiedzenia forum dyskusyjnego „Stolik Polski” 18.11. 2015 w Ostrawie.
 4. Referat Frazeologia nagłówków medialnych wygłoszony w czasie posiedzenia Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 14.02.2017.
 5. Działalność w ramach Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Działalność organizacyjna:

 • prace przy układaniu planów studiów specjalności komunikacja społeczna
 • sprawowanie funkcji opiekuna rocznika studiów niestacjonarnych oraz koordynatora do spraw praktyk studentów specjalności komunikacja społeczna
 • opiekun sekcji komunikacja społeczna Studenckiego Koła Naukowego Polonistów
 • członkowstwo w Senackiej Komisji Dydaktycznej
 • praca w zespole opracowującym plany i programy studiów według Krajowych Ram Kwalifikacji
 • stanowisko Prodziekana Wydziału Filologicznego
 • stanowisko Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej
 • członkini Senatu UP
 • członkini Senackiej Komisji Dydaktycznej

Kontakt: emlyn@up.krakow.pl

Archiwa