Przejdź do treści

Informacje o kierunkach

W Instytucie Filologii Polskiej oferujemy cztery kierunki studiów licencjackich i magisterskich: Filologię polską, Kulturoznawstwo i wiedzę o mediach oraz Logopedię, a także jeden kierunek prowadzony tylko w formie studiów magisterskich: Media Content & Creative Writing. Każdy kierunek to kilkadziesiąt różnorodnych kursów, umożliwiających zdobycie kompetencji cenionych w branżach kreatywnych. Nasi absolwenci i absolwentki znajdują zatrudnienie w edukacji, usługach publicznych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, instytucjach kultury, mediach, przemyśle i biznesie. Studia w IFP umożliwiają nabycie umiejętności analitycznych i krytycznych, budują wszechstronność intelektualną i wrażliwość wielokulturową, szczególnie cenioną w XXI wieku. Wierzymy, że edukacja i kultura są siłami napędowymi wydarzeń społecznych i politycznych.

Kadra IFP to uznani na arenie międzynarodowej literaturoznawcy, językoznawcy, krytycy sztuki, logopedzi, dydaktycy, kulturoznawcy, medioznawcy i psychologowie. Aktywne badania naszych pracowników stanowią podstawę kształcenia, co przekłada się na innowacyjne programy studiów, uwzględniające m.in. zajęcia wykładowe, konwersatoria, warsztaty i lektoraty języków obcych. W ramach praktyk studenckich i wizyt studyjnych współpracujemy ze szkołami, gabinetami logopedycznymi, instytucjami kultury i lokalnymi mediami, dzięki czemu nasi absolwenci i absolwentki mają stały kontakt z rynkiem pracy. Motywujemy do działalności w organizacjach studenckich, do wyjazdów zagranicznych i korzystania z usług doradztwa zawodowego.

 

Filologia polska,

studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego i drugiego stopnia

 

Studia licencjackie to pierwszy krok do uzyskania wyższego wykształcenia. Na kierunku filologia polska, studia stacjonarne I stopnia, w roku akademickim 2022/2023 będą prowadzone dwie specjalności. Każda realizuje odpowiednio sprofilowany program kształcenia:

1) nauczycielska (polonistyczna) – absolwent/ka jest przygotowany/a – dzięki realizacji zajęć bloku kształcenia psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego – do pogłębiania wiedzy i poszerzania kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych na studiach drugiego stopnia, których ukończenie pozwoli uzyskać pełne uprawnienia nauczycielskie;

2) edytorstwo i komunikacja medialna – absolwent/ka jest przygotowany/a do wykonywania zawodów związanych z branżą medialną, komunikacją publiczną i działalnością wydawniczą; posiada umiejętności niezbędne do tworzenia różnorodnych tekstów i ich krytycznej analizy; studia przygotowują do pracy w agencjach content marketingowych (jako content manager i/lub copywriter), w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych i marketingowych (np. na stanowisku redaktora wydawniczego oraz korektora – proofreadera); a także w innych zawodach wymagających kreatywności oraz umiejętności tworzenia treści; absolwenci specjalności potrafią projektować różnego typu publikacje w profesjonalnych programach komputerowych, posiadają wiedzę na temat rynku wydawniczego i działalności poligraficznej, dzięki czemu mogą się zajmować koordynacją procesu wydawniczego; praktyki zawodowe odbywają w redakcjach czasopism, portali internetowych, radiu lub telewizji; absolwenci/ki są również przygotowywani do pogłębiania wiedzy na studiach drugiego stopnia.

 

Plan główny – Filologia polska I stopnia (plik .pdf)

Plan specjalności – Filologia polska I stopnia – nauczycielska (plik. pdf)

Plan specjalności – Filologia polska I stopnia – edytorstwo i komunikacja medialna (plik .pdf)

 

Studia magisterskie na kierunku filologia polska odbywają się w ramach specjalności:

1) nauczycielska z glottodydaktyką (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska – specjalność: nauczycielska); absolwent/ka jest w pełni przygotowany/a do pracy w szkolnictwie jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz do uczenia języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole (moduł glottodydaktyczny spełnia wymagania Standardu Kształcenia Nauczycieli w zakresie liczby godzin oraz punktów ECTS – pkt E: „Przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć” dla „przedmiotu nauczanego lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”), a także do pracy jako lektor języka polskiego jako drugiego i obcego. Absolwent/ka jest teoretycznie i praktycznie przygotowany/a do projektowania i przeprowadzania działań edukacyjnych w ramach uczenia języka polskiego jako ojczystego oraz jako obcego i drugiego. Potrafi samodzielnie zdobywać, pogłębiać i aktualizować wiedzę przedmiotową oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Zna i funkcjonalnie wykorzystuje profesjonalną terminologię. Potrafi skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod, technik i form pracy oraz środków dydaktycznych; potrafi badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę, potrafi przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz do dalszego kształcenia. Dzięki zdobytym kompetencjom z zakresu psychologii i pedagogiki może pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów/uczennic, indywidualizować i personalizować proces kształcenia, zaspokajać potrzeby edukacyjne, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;

2) nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkiem (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska – specjalność: nauczycielska); oprócz pełnych uprawnień nauczycielskich i lektorskich absolwent posiada ponadto kwalifikacje niezbędne do pracy w agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów ds. zarządzania wizerunkiem w mediach; ma wiedzę na temat planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia mu pracę na stanowisku specjalisty ds. reklamy oraz public relations. Ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu internetowego;

3) nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowym (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska – specjalność: nauczycielska); absolwent tej specjalności po ukończeniu studiów, oprócz pełnych uprawnień nauczycielskich i lektorskich, posiada ponadto kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism; orientuje się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego, zna zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także ma podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje mu szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera;

4) zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska oraz innych kierunków z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych); po ukończeniu studiów absolwent/ka posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów ds. zarządzania wizerunkiem w mediach; na studiach uczymy planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku specjalisty ds. reklamy oraz public relations; absolwenci/ki posiadają również umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu internetowego; są przygotowani do koordynowania projektów wydawniczych, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i cyfrowych; orientują się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego; znają zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także posiadają podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje im szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera;

5) menedżer i animator kultury (dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych; konkurs dyplomów) – absolwent/ka jest przygotowany/a do inicjowania, organizowania i upowszechniania kultury oraz sztuki w publicznych placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym; potrafi kształtować upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych; wspomagać artystyczną twórczość amatorską; kierować pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; upowszechniać i promować kulturę; organizować różnorodne formy edukacji kulturalnej i społecznej; absolwent/ka jest przygotowany do planowania zadań i zarządzania grupą podległych pracowników; nadzorowania i utrzymywania kontaktu z przedstawicielami organizacji kulturalnych, towarzystwami, kolekcjonerami itp.); absolwent/ka specjalności może również wykonywać zawód menedżera projektu kulturalnego.

 

Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia specjalności: 25. W przypadku niewypełnienia limitu na danej specjalności osoba studiująca otrzymuje możliwość wyboru innej specjalności prowadzonej w ramach kierunku. Deklaracja o wyborze specjalności wypełniania jest w momencie składania dokumentów.

 

Plan główny – Filologia polska II stopnia (plik .pdf)

Plan specjalności – Filologia polska II stopnia – nauczycielska z glottodydaktyką (plik. pdf)

Plan specjalności – Filologia polska II stopnia – nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkiem (plik .pdf)

Plan specjalności – Filologia polska II stopnia – nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowym (plik .pdf)

Plan specjalności – Filologia polska II stopnia – zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe (plik .pdf)

Plan specjalności – Filologia polska II stopnia – menedżer i animator kultury (plik .pdf)

 

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach,

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

 

Studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach umożliwiają zdobycie ogólnego wykształcenia humanistycznego i podstawowej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o literaturze, kulturze, mediach, sztuce, filmie, reklamie, instytucjach kultury itd. Ukończenie studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Plan ogólny – Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia (plik .pdf)

 

Studia magisterskie na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (dla absolwentów studiów licencjackich a obszaru nauk humanistycznych, społecznych i sztuki) realizowane są w ramach specjalności:

1) menedżer i animator kultury – absolwent/ka jest przygotowany/a do inicjowania, organizowania i upowszechniania kultury oraz sztuki w publicznych placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym; kształtuje upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych; wspomaga artystyczną twórczość amatorską; może kierować pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, upowszechniać i promować kulturę, organizować różnorodne formy edukacji kulturalnej i społecznej; jest przygotowany do planowania zadań i zarządzania grupą podległych pracowników; nadzorowania i utrzymywania kontaktu z przedstawicielami organizacji kulturalnych, towarzystwami, kolekcjonerami itp.; absolwent/ka specjalności może również wykonywać profesję menedżera projektu kulturalnego;

2) coach medialny – jest przygotowany do wykonywania profesji specjalisty ds. marketingu internetowego, który opracowuje strategię promocji organizacji, nadzoruje jej wdrożenie i monitoruje skuteczność, kreuje wizerunek marki na rynku za pośrednictwem mediów elektronicznych, organizuje i przeprowadza badania rynku, planuje budżet marketingu internetowego, zarządza współpracą z dostawcami usług oraz podległym zespołem;

3) cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywne – absolwent/ka jest przygotowany do wykonywania zawodu menedżera zawartości serwisów internetowych związanych z branżą kreatywną (pozyskuje, weryfikuje, przetwarza i optymalizuje informacje oraz publikuje je w serwisach internetowych), info/media researchera (pozyskuje, weryfikuje, przetwarza i optymalizuje informacje) i/lub kuratora i administratora sztuki cyfrowej;

4) zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych); po ukończeniu studiów absolwent/ka posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów ds. zarządzania wizerunkiem w mediach; na studiach uczymy planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku specjalisty ds. reklamy oraz public relations; absolwenci/ki posiadają również umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu internetowego; są przygotowani do koordynowania projektów wydawniczych, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i cyfrowych; orientują się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego; znają zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także posiadają podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje im szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera.

 

Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia specjalności: 25. W przypadku niewypełnienia limitu na danej specjalności osoba studiująca otrzymuje możliwość wyboru innej specjalności prowadzonej w ramach kierunku. Deklaracja o wyborze specjalności wypełniania jest w momencie składania dokumentów.

 

Plan ogólny – Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia (plik .pdf)

Plan specjalności – Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia – menedżer i animator kultury (plik .pdf)

Plan specjalności – Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia – coach medialny (plik .pdf)

Plan specjalności – Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia – cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywne (plik .pdf)

Plan specjalności – Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia – zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe (plik .pdf)

 

Logopedia,

studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

 

Program studiów krakowskiej logopedii jest w całości innowacyjny, przygotowany na bazie wyników badań nauk neurobiologicznych oraz wieloletnich doświadczeń klinicznych pracowników Instytutu. Techniki pracy, których uczymy na studiach, obejmują bardzo szerokie spektrum oddziaływań i są znane w Polsce i za granicą jako Metoda Krakowska®. Podczas studiów studenci i studentki mają szansę opanować unikatowe, autorskie techniki logopedyczne: Gesty Artykulacyjne, Manualne Torowanie Głosek®, Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®, wykorzystywane do stymulacji i terapii osób w różnym wieku.

Absolwent/ka studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia posiada wiedzę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki i medycyny, niezbędną do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela-logopedy. Dzięki szerokiej perspektywie absolwenci/ki kierunku mogą wypełnić niszę na rynku terapeutycznym poprzez opiekę nad osobami w różnym wieku, pomoc w budowaniu komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych i chorobach wieku senioralnego oraz prowadzenie stymulacji dzieci dwu- i wielojęzycznych.

Studia drugiego stopnia są przewidziane są dla absolwentów i absolwentek studiów pierwszego stopnia kierunku logopedia oraz innych kierunków ze specjalnością logopedyczną. Absolwent/ka studiów drugiego stopnia ma szeroką wiedzę o przedmiotowo-metodologicznej specyfice logopedii. Posiada szeroką wiedzę z takich dyscyplin jak: logopedia, językoznawstwo, psychologia, pedagogika, medycyna, niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy i logopedy. Umiejętność posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą pozwala dostrzec nieprawidłowości w zakresie komunikowania językowego, patologie mowy i słuchu, a także zaprojektować stosowną terapię i rehabilitację.

 

Absolwenci/ki są przygotowani do pracy na stanowisku logopedy w:

  • poradniach specjalistycznych;
  • poradniach pedagogiczno-psychologicznych;
  • poradniach foniatrycznych;
  • gabinetach i poradniach logopedycznych przy oddziałach neurologicznych, neurochirurgicznych, udarowych, laryngologicznych, neonatologicznych i rehabilitacyjnych w szpitalach i sanatoriach;
  • ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach terapeutycznych;
  • placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu logopedii oraz komunikacji językowej;
  • specjalistycznych gabinetach logopedycznych (praktyka prywatna),
  • instytucjach i placówkach zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym.

 

Zaświadczenie od logopedy (plik .docx)

 

Media Content & Creative Writing

Studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Warunkiem przyjęcia jest dyplom studiów licencjackich z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania profesji content writera, odpowiedzialnego za tworzenie treści merytorycznych oraz językowego opracowania tekstów na potrzeby firm, instytucji kultury i mediów. Posiada kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. mediów interaktywnych, specjalisty ds. public relations, specjalisty ds. komunikacji społecznej, a także innych zawodów wymagających umiejętności kreatywnego tworzenia tekstów (pisarz, poeta, krytyk artystyczny, recenzent, twórca treści internetowych).

Absolwent/ka jest przygotowany/a do tworzenia własnych tekstów o charakterze literackim oraz recenzowania tekstów i form audiowizualnych innych twórców, a także do tworzenia rozmaitych tekstów użytkowych; potrafi analizować treści medialne oraz projektować i współtworzyć kampanie marketingowe w mediach interaktywnych. Rozumie, jak działa współczesny rynek wydawniczy i medialny oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w celu kreowania spójnego i korzystnego wizerunku firmy, instytucji, organizacji, marki, osoby publicznej itp. Potrafi pracować zespołowo oraz przyjmować role wiodące. Ma dobrą orientację we współczesnym świecie, ale także świadomość znaczenia tradycji w rozpoznawaniu aktualnych problemów; zna specjalistyczną terminologię literaturoznawczą, językoznawczą, kulturoznawczą i medialną.

 

Plan ogólny – Media Content & Creative Writing II stopnia (plik .pdf)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2022

Zakończenie rejestracji: 8 lipca 2022

Rozmowy kwalifikacyjne/egzaminy: 11 lipca 2022

Ogłoszenie wyników: 12 lipca 2022

Wpisy na listę studentów:14–15 lipca 2022

Ogłoszenie listy rezerwowej: 15 lipca po godz. 14:00

Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 18 lipca 2022

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2022

Zakończenie rejestracji: 9 września 2022

Rozmowy kwalifikacyjne/egzaminy: 12 września 2022

Ogłoszenie wyników: 13 września 2022

Wpisy na listę studentów: 15–16 września 2022

Ogłoszenie listy rezerwowej: 16 września po godz. 14:00

Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 19 września 2022

 

Kryteria przyjęć (plik .pdf)

Archiwa