Przejdź do menu Przejdź do treści

Instytut

Instytut Filologii Polskiej, będący częścią Wydziału Filologicznego, jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną, w skład której wchodzi 11 katedr, 3 pracownie i 1 zakład.

W IFP jest zatrudnionych obecnie (2017 r.)  67 pracowników naukowo-dydaktycznych – 13 profesorów, 19 doktorów habilitowanych, 32 doktorów i 3 magistrów, a ponadto 2 pracowników administracyjnych i 1 inżynieryjno-techniczny.

Badania naukowe prowadzone w IFP obejmują obszary tradycyjnie należące do filologii oraz takie, które mieszczą się w kręgu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Dzięki temu problematyka poszukiwań naukowych podejmowanych przez pracowników IFP jest bardzo rozległa i obejmuje liczne zagadnienia szczegółowe z wielu zakresów: literaturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki literatury i języka polskiego, logopedii, glottodydaktyki, edytorstwa, komunikacji społecznej, kulturoznawstwa i wiedzy o mediach.

Zadania naukowo-badawcze są realizowane przez pracowników IFP w rozmaitych formach: publikacji książkowych, artykułów w czasopismach i monografiach zbiorowych, a także w różnego rodzaju projektach. W IFP są również redagowane i publikowane czasopisma naukowe, których profil przylega do zakresów badań prowadzonych przez naszych pracowników: „Studia Linguistica”, „Studia Historicolitteralia”, „Studia ad Didacticam”, „Studia de Cultura”. Wszystkie wymienione  tytuły znajdują się na liście B czasopism punktowanych MNiSW.

IFP jest także organizatorem licznych sympozjów naukowych, cieszących się niezmiennym zainteresowaniem  badaczy z wielu polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Niektóre z konferencji przybrały formę cyklicznych spotkań: Jesienna Szkoła Dydaktyki i Języka Polskiego, Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, Dialog z Tradycją, W kręgu dawnej polszczyzny, Język a Media, Międzynarodowa Konferencja Neurobiologiczna.

Szeroki zakres tematyczny badań podejmowanych w IFP znajduje również odzwierciedlenie w ofercie dydaktycznej, zawierającej następujące kierunki i specjalności:

– na studiach I stopnia:

 • filologia polska (specjalności: nauczycielska, nauczycielska z logopedią, edytorstwo, komunikacja społeczna i medialna)
 • logopedia (specjalności: nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej, nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego)
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach

– na studiach drugiego stopnia :

 • filologia polska (specjalności: nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego, logopedyczna, edytorstwo, komunikacja społeczna – PR i reklama),
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach (specjalności: menadżer i animator kultury, couch medialny)
 • komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa (nowa propozycja).

Instytut Filologii Polskiej oferuje także studia podyplomowe:

logopedia

 • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
 • neurologopedia
 • neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii (wspólnie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • porozumiewanie się osób niemówiących – komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • filologia polska – nauczanie języka polskiego w zreformowanej szkole podstawowej.

We wszystkich programach studiów przewidziane są praktyki zawodowe dostosowane do specyfiki poszczególnych kierunków i specjalności, realizowane m.in. w placówkach oświatowych i medycznych, instytucjach kultury, wydawnictwach, portalach internetowych  lub redakcjach mediów.

Nasi studenci mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach kół studenckich prowadzących działalność naukową i organizacyjną pod okiem doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych.

Studentów kierunku filologia polska zrzesza Studenckie Koło Naukowe Polonistów, które działa w sekcjach odzwierciedlających zróżnicowane zainteresowania studentów i pracowników: językoznawczej, komunikacyjnej, historycznoliterackej, dydaktycznej, edytorskej, recytatorsko-teatralnej, dramatu, filmowej, logopedycznej, neurolingwistycz-nej.

Studentów kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach skupia prężnie działające Studenckie Koło Naukowe COOLturoznawcy.

Archiwa