Katedra Języka Polskiego

Zajęcia w formie wykładów (kursowych i monograficznych), konwersatoriów, seminariów prowadzone są na różnych typach studiów – licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych i na różnych specjalnościach ? nauczycielskiej, edytorstwie z komunikacją medialną, logopedii, komunikacji społecznej.

Od wielu lat pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, którzy zdobywają wiedzę i doskonalą swoje umiejętności w ramach Kursu dla Nauczycieli Języka Polskiego z Zagranicy.

Członkowie Katedry zajmują się także działalnością popularyzatorską. Wygłaszają wykłady, prowadzą warsztaty adresowane przede wszystkim do młodzieży oraz nauczycieli. Uczestniczą corocznie w pracach Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskieg

 • prof. dr hab. Maciej Mączyński – Kierownik Katedry
 • prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira
 • dr hab. prof. UP Mirosław Michalik
 • dr hab. prof. UP Marceli Olma
 • dr hab. Ewa Horyń
 • dr Marta Karamańska
 • dr Ewa Zmuda
Pracownicy emerytowani
 • prof. dr hab. Edward Stachurski
 •  dr hab. Krystyna Kowalik
 • prof. dr hab. Józefa Kobylińska
 • prof. dr hab. Leszek Bednarczuk

Działalność naukowa

W Katedrze prowadzone są badania w zakresie językoznawstwa synchronicznego, jak i diachronicznego.
Tematyka prac badawczych obejmuje:

 • aksjologię językoznawczą,
 • dialektologię,
 • etnolingwistyką,
 • frazeologię,
 • gramatykę,
 • historię języka polskiego,
 • językoznawstwo kontrastywne,
 • leksykologię,
 • onomastykę,
 • pragmalingwistykę
 • socjolingwistykę ,
 • stylistykę.

Katedra współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju oraz poza granicami (m. in. w Grodnie).

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

 • analiza i interpretacja tekstów publicystycznych,
 • dialektologia
 • elementy pragmatyki i semantyki,
 • etnolingwistyka,
 • etyczne podstawy komunikacji,
 • gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego,
 • gramatyka historyczna języka polskiego,
 • językoznawstwo ogólne,
 • kultura języka polskiego,
 • leksykologia i leksykografia,
 • lingwistyczna analiza tekstu,
 • odmiany współczesnej polszczyzny,
 • polska etykieta językowa,
 • gramatyka języka staro – cerkiewno – słowiańskiego,
 • socjolingwistyka ,
 • stylistyka praktyczna,
 • stylistyka i retoryka wypowiedzi publicznych,
 • wprowadzenie do erystyki,
 • wprowadzenie do lingwistyki tekstu.

Z Katedrą współpracują mgr A. Curyło i mgr R .Rosa–Chłobowska, którzy prowadzą przedmioty specjalizacyjne z zakresu komunikacji społecznej:

 • podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych,
 • public relations,
 • warsztaty redakcyjne.

Archiwa