Katedra Literatury Polskiej XIX wieku

  • prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz – Kierownik Katedry
  • prof. dr hab. Ewa Łubieniewska
  • dr hab. prof. UP Magdalena Sadlik
  • dr hab. prof. UP Renata Stachura-Lupa
  • dr Małgorzata Chrobak

Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na wszystkich rodzajach i poziomach studiów organizowanych w IFP. Zajęcia te dotyczą przede wszystkim historii  literatury polskiej po 1918, jej związków z rodzimą i europejską tradycją literacko-artystyczną, z doświadczeniem historycznym, różnymi zjawiskami życia społecznego i politycznego, uwzględniają miejsce literatury pięknej w systemie wartości oraz tendencji rozwojowych kultury XX i początków XXI wieku. Obsługiwane przez Katedrę wykłady, konwersatoria oraz seminaria obejmują ponadto problematykę literatury dla dzieci i młodzieży, teorię oraz najnowszą historię dramatu i teatru, współczesną krytykę literacką, służą kształtowaniu umiejętności analizy oraz interpretacji dzieła literackiego.

Badania naukowe

W kręgu zainteresowań zespołu mieszczą się  zjawiska i problemy współtworzące obraz ostatniego stulecia literatury polskiej. Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze to:

Współczesna literatura polska w perspektywie filozoficznej, religijnej i egzystencjalnej (m.in. kategorie negatywne w literaturze polskiej po 1989; Biblia w literaturze XX wieku; kerygmatyczna interpretacja literatury; literackie obrazy starości i śmierci).

Współczesny dramat i teatr (gatunki dramatyczne po 1956; doświadczenie historyczne we współczesnym dramacie i teatrze; polska recepcja dramatów obcych).

Polska i obca literatura dla młodego czytelnika; dziecko jako odbiorca, twórca i temat literatury (m.in. konteksty mitograficzne w interpretacjach literatury dla dzieci i młodzieży; wątki inicjacyjne w literaturze; antropologia dziecka i dzieciństwa).

Realizm, realizm magiczny i fantastyka w literaturze polskiej.

„Śmiech zredukowany” (czarny humor, ironia, groteska) w literaturze XX wieku.

Reprezentacje I wojny światowej w literaturze fikcjonalnej i dokumencie osobistym.

Doświadczenie Holokaustu we współczesnej literaturze polskiej.

Etniczny wymiar dwudziestowiecznej literatury polskiej (konstrukcja tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej; literatura głównego nurtu a stereotypy etniczne).

Studia monograficzne poświęcone wybitnym twórcom literatury polskiej XX wieku.

Działalność edukacyjna i popularyzatorska

Pracownicy Katedry angażują się w różne formy działalności popularyzatorskiej: publikują na łamach prasy niespecjalistycznej oraz na portalach internetowych, występują w programach telewizyjnych i radiowych, prowadzą seminaria, wygłaszają wykłady i prelekcje adresowane do młodzieży, nauczycieli i szerszej publiczności, uczestniczą w pracach jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, patronują imprezom artystycznym, działają w związkach i stowarzyszeniach twórczych.

Archiwa