Przejdź do treści

Katedra Literatury Polskiej XX-XXI wieku i Krytyki Artystycznej

Wieloletnim kierownikiem Katedry Literatury Polskiej XX wieku był Stanisław Burkot (1932-2019) – historyk literatury i krytyk literacki, laureat nagrody im. Kazimierza Wyki, autor prac naukowych poświęconych twórczości Józefa I. Kraszewskiego, romantycznemu podróżopisarstwu, krytyce literackiej XIX wieku, polskiej poezji i prozie XX wieku, twórczości Tadeusza Różewicza; edytor tekstów źródłowych z XIX wieku, autor podręczników (m.in. Literatura polska 1939 – 2009), monografii (m.in. W poszukiwaniu tożsamości. Szkice o współczesnej literaturze, o dziełach i autorach). Po zmianach w strukturze IFP jednostka przyjęła nazwę Katedra Literatury Polskiej XX-XXI wieku i Krytyki Artystycznej, poszerzając pole badań o literaturę najnowszą i towarzyszącą jej działalność krytycznoliteracką. Poszukiwania naukowe pracowników koncentrują się na historii literatury polskiej XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem społecznych praktyk symbolicznych, kontekstów kulturowych, tendencji artystycznych rozpatrywanych na tle historycznie zdeterminowanych przemian w kulturze polskiej i europejskiej XX i XXI wieku

 

Pracownicy naukowi:

dr hab. prof. UP Krystyna Latawiec – Kierownik Katedry

prof. dr hab. Paweł Próchniak

dr hab. prof. UP Małgorzata Chrobak

dr hab. prof. UP Andrzej Franaszek

dr hab. prof. UP  Jacek Rozmus

dr Jakub Kozaczewski

 

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Alicja Baluch

prof. dr hab. Bolesław Faron

dr Edward Chudziński

dr Bogusław Gryszkiewicz

 

Współpracujący z katedrą:

doktoranci:

mgr Marcin Chudoba

mgr Aleksandra Koman

mgr Joanna Nazimek

mgr Daria Targosz

 

Główne obszary badawcze pracowników katedry (stan obecny):

Obszary badań naukowych wiążą się z zainteresowaniami poszczególnych osób wchodzących w skład katedry. Prócz wspólnego pola wyznaczonego przez historię literatury polskiej XX wieku i literaturę współczesną, wyodrębnić można bardziej szczegółowe kręgi formalne i tematyczne. Są to: polska poezja nowoczesna, ciemny nurt polskiego modernizmu, literatura najnowsza, krytyka literacka i sztuka interpretacji (prof. dr hab. Paweł Próchniak); biografistyka, eseistyka, krytyka literacka (dr hab. Andrzej Franaszek); dramat i teatr polski po 1945 roku, dramat poetycki po 1956 roku, krytyka literacka (dr hab. Krystyna Latawiec); literatura dla dzieci i młodzieży w XX wieku z uwzględnieniem kategorii nie-pamięci, obecności/nieobecności na na rynku wydawniczym i w programach edukacyjnych, dynamika stereotypów etnicznych w literaturze dla dzieci i młodzieży (dr hab. Małgorzata Chrobak); tematyka wojenna w prozie XX wieku (dr hab. Jacek Rozmus); estetyka komizmu zredukowanego, proza narracyjna XX wieku, aspekty etniczne literatury polskiej XX wieku (dr Bogusław Gryszkiewicz); poezja Nowej Fali, tematy religijne we współczesnej literaturze polskiej (dr Jakub Kozaczewski)

 

Konferencje i inne ważne wydarzenia organizowane / współorganizowane w Katedrze:

Cykl konferencji wyjazdowych pracowników Instytutu Filologii Polskiej w latach 2000-2008 (wieś Maniowy nad Zalewem Czorsztyńskim) pod kierunkiem prof. dr hab. Bolesława Farona, także redaktora tomów rozpraw powstałych na kanwie referatów i dyskusji konferencyjnych

Ogólnopolska konferencja naukowa „Dramat w historii – Historia w dramacie” (we współpracy z Katedrą Historii Literatury Polskiej XIX wieku), Akademia Pedagogiczna, Kraków 2008

Ogólnopolska konferencja naukowa „Szekspir wśród znaków kultury polskiej” (we współpracy z Katedrą Historii Literatury Polskiej XIX wieku), Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2011

Ogólnopolska konferencja naukowa „Emil Zegadłowicz – pisarz i mecenas sztuki” (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim i Fundacją „Czartak”), Gorzeń Górny 2012

Cykl ogólnopolskich konferencji naukowych w latach 2015-2019 zatytułowanych „Poeci Krakowa”, przygotowanych przez dr hab. Marka Karwalę (1955-2020) we współpracy z Katedrą Historii Literatury Polskiej XIX wieku

Seminarium naukowe „Polsko-włoskie relacje kulturalne” (we współpracy z Zespołem Komparatystyki Teatru Instytutu Neofilologii), Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2017

Ogólnopolska konferencja naukowa „Reżyserzy Scen Krakowskich lat 1945-1989 (we współpracy z Katedrą Historii Literatury Polskiej XIX wieku), Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niezapomniana”. Twórczość Doroty Terakowskiej w piętnastą rocznicę śmierci, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niekończący się” Michael Endesylwetka, sygnatura, strategie fantastyczne, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2019

 

Inna aktywność katedry (granty, projekty itd.):

Realizacja grantu w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW dla czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” (2019–2020) redagowanego przez pracowników katedry

Współpraca z instytucjami kulturalnymi Krakowa i Małopolski: Biblioteka Kraków, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Muzeum Historyczne, Muzeum Twierdzy Kraków, Muzeum Okręgowe w Tarnowie

 

Monografie pracowników katedry z ostatnich lat:

Paweł Próchniak, Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura, Kraków 2016.

Paweł Próchniak, Nokturny (z dziejów wyobraźni poetyckiej), Kraków 2018.

Andrzej Franaszek, Herbert, Biografia, Kraków 2018.

Jakub Kozaczewski, Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach, Kraków 2018.

Krystyna Latawiec, Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow (współautorki: Ewa Łubieniewska, Magdalena Sadlik), Kraków 2019.

Małgorzata Chrobak, Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją, Kraków 2019.

Krystyna Latawiec, Teatralne tropy rzeczywistości, Kraków 2020.

Archiwa