Katedra Literatury Polskiej XX wieku

 • prof. UP dr hab. Krystyna Latawiec – kierownik Katedry
 • prof. UP dr hab. Marek Karwala
 • prof. UP dr hab. Jacek Rozmus
 • dr Małgorzata Chrobak
 • dr Bogusław Gryszkiewicz
 • dr Jakub Kozaczewski
Pracownicy emerytowani
 •  prof. zw. dr hab. Alicja Baluch
 • dr Janusz Pluta
 • prof. dr hab. Stanisław Burkot
 • prof. dr hab. Bolesław Faron
 • dr Edward Chudziński

Dydaktyka
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na wszystkich rodzajach i poziomach studiów organizowanych w IFP. Zajęcia te dotyczą historii literatury polskiej po 1918, jej związków z rodzimą i europejską tradycją literacko-artystyczną, z doświadczeniem historycznym, zjawiskami życia społecznego i politycznego, miejsca literatury w systemie wartości oraz tendencji rozwojowych kultury XX i XXI wieku. Obsługiwane przez Katedrę wykłady, konwersatoria oraz seminaria obejmują również problematykę literatury dla dzieci i młodzieży, teorię oraz najnowszą historię dramatu i teatru, współczesną krytykę literacką, służą kształtowaniu umiejętności analizy oraz interpretacji dzieła literackiego.

Badania naukowe
W kręgu zainteresowań zespołu mieszczą się  zjawiska i problemy współtworzące obraz ostatniego stulecia literatury polskiej. Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze to:
Współczesna literatura polska w perspektywie filozoficznej, religijnej i egzystencjalnej (kategorie negatywne w literaturze polskiej po 1989; Biblia w literaturze XX wieku; kerygmatyczna interpretacja literatury; literackie obrazy starości i śmierci).
Współczesny dramat i teatr (gatunki dramatyczne po 1956; doświadczenie historyczne we współczesnym dramacie i teatrze; polska recepcja dramatów obcych).
Polska i obca literatura dla młodego czytelnika, dziecko jako odbiorca, twórca i temat literatury (m.in. konteksty mitograficzne w interpretacjach literatury dla dzieci i młodzieży; wątki inicjacyjne w literaturze; antropologia dziecka i dzieciństwa).
Realizm, realizm magiczny i fantastyka w literaturze polskiej.
„Śmiech zredukowany” (czarny humor, ironia, groteska) w literaturze XX wieku.
Reprezentacje I wojny światowej w literaturze fikcjonalnej i dokumencie osobistym (tzw. narracje żołnierskie).
Doświadczenie Holokaustu we współczesnej literaturze polskiej.
Etniczny wymiar dwudziestowiecznej literatury polskiej (konstrukcja tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej; literatura głównego nurtu a stereotypy etniczne).
Studia monograficzne poświęcone wybitnym twórcom literatury polskiej XX wieku.
Pracownicy Katedry współredagują „Studia Historicolitteraria” – czasopismo Instytutu Filologii Polskiej UP w Krakowie.

Działalność edukacyjna i popularyzatorska
Pracownicy Katedry angażują się w różne formy działalności popularyzatorskiej: publikują na łamach prasy niespecjalistycznej oraz na portalach internetowych, występują w programach telewizyjnych i radiowych, prowadzą seminaria, wygłaszają wykłady i prelekcje adresowane do młodzieży, nauczycieli i szerszej publiczności, uczestniczą w pracach jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na szczeblu wojewódzkim, patronują imprezom artystycznym, działają w związkach i stowarzyszeniach twórczych.

Archiwa