Pracownia Edukacji Regionalnej

PRACOWNIA EDUKACJI REGIONALNEJ

 

Pracownia Edukacji Regionalnej działa w Instytucie Filologii Polskiej UP Kraków od roku 2006. Pierwszym jej kierownikiem była prof. zw. dr hab. prof. UP Zofia Budrewicz. Od września 2013 r. funkcje tę pełni dr Maria Sienko.

Członkami Pracowni są pracownicy naukowi Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego: prof. zw. dr hab. Zofia Budrewicz, dr hab. prof. UP Marek Pieniążek, dr Katarzyna Pławecka, mgr Katarzyna Lange, a stale współpracuje z nią dr Marcin Kania – redaktor naczelny kwartalnika „Konspekt”. Do realizacji konkretnych projektów zapraszani sa także pracownicy innych  Ktaedr IFP (dr hab. D. Łazarska, dr Magdalena Roszczynialska, dr hab. prof. UP Jacek Rozmus, dr Małgorzata Chrobak).

Prowadzone w ramach Pracowni badania skupiają się na:

 • rozpoznawaniu kulturowego dziedzictwa małych ojczyzn i na projektowaniu jego edukacyjnej funkcji;
 • rozwijaniu naukowej refleksji nad nowocześnie rozumianym regionalizmem;
 • animowaniu nauczycielskich działań, ukierunkowanych na kształtowanie świadomości „ojczyzny prywatnej” i tożsamości regionalnej uczniów.

Pracownia Edukacji Regionalnej jest też inicjatorem i współorganizatorem Bukowieńskich Spotkań Naukowych – organizowanych co dwa lata interdyscyplinarnych konferencji naukowych. Gromadzą one znawców sztuki, historii, geografii; literatury, języka i kultury, zorientowanych regionalistycznie dydaktyków, szkolnych nauczycieli; regionalnych twórców, badaczy i animatorów kultury oraz muzealników. Stwarzają doskonałą płaszczyznę wymiany doświadczeń, a także określają nowe, konieczne do podjęcia kierunki badań. Spis publikacji członków Pracowni, wyrosłych m.in. z takich inspiracji, dostępny jest na stronach internetowych pracowników Instytutu Filologii Polskiej oraz za pośrednictwem Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Kierunki prowadzonych przez Pracownię badań diagnostyczno-projektujących odzwierciedla problematyka, tzw. “bukowieńskiej serii”. Tworzą ją: (1) cykliczne konferencje naukowe, organizowane we współpracy z Miejskim Osrodkiem Kultury w Bukownie oraz (2) seria monografii zbiorowych.

Cykl: Region – Edukacja – Kultura (pierwotnie: Bukowieńskie Spotkania Naukowe)

 • Konferencje naukowe:
 • I Bukowieńskie Spotkania Naukowe: Regionalizm w dydaktyce – „Moje miasto, czyli … u podnóża Daiblej Góry” – 2006 r.
 • II Bukowieńskie Spotkania Naukowe: Zapisane w krajobrazie. Lekturowe obrazy regionów dawniej i dziś2007 r.
 • III Bukowieńskie Spotkania Naukowe: Podróże po Małopolsce. Literatura – kultura – edukaja – 2008 r.
 • Kłopotliwe pamiątki. Trudne dziedzictwo – 2011 r.
 • Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu – 2012 r.
 • Dwory i dworki w kulturze regionu – 2014 r.
 • Inny w edukacji i kulturze regionu – 2016 r.
 • Monografie wieloautorskie:
 • Region i edukacja. Literatura – kultura – społeczeństwo, red. Z. Budrewicz i M. Kania, Kraków 2006 – wyd. pierwsze; 2010 wyd drugie;
 • Zapisane w krajobrazie. Literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dziś, pod red. Z. Budrewicz i M. Kani, Kraków-Bukowno 2008;
 • Podróże po małopolsce. Literatura – kultura – edukacja, pod red. Z. Budrewicz i M. Kani, Kraków-Bukowno 2010;
 • Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia, pod red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2012;
 • Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu, pod red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2014.
 • Dwory i dworki w kulturze regionu, pod red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2015.
 • Inny w edukacjii kulturze regionu, pod red. Z. Budrewicz, M. Sienko [w druku]

Serię uzupełnia tom Okolice metropolii. Tożsamość – edukacja – kultura (red. Z. Budrewicz i M. Kania, Kraków 2012) złożony z kilku referatów, wygłoszonych na konferencji naukowej pod takim samym tytułem, a zorganizowanej w 2009 r. w Skawienie we współpracy z tamtejszymi bibliotekami: Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną.

Pracownia stale współpracuje z MOK w Bukownie, a przy organizacji konferncji i sympozjów, konkursów regionalnych itp. z Dyrekcją Wydziału Kultury Miasta Krakowa, pracownikami: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej; Krakowskim Oddziałem PTTK oraz Zespółem Szkół Ogólnokształcących nr 51 w Krakowie (udział w radzie programowej i jury Międzyszkolnego Konkursu „Mój Kraków”). W konferencjach naukowych
w Bukownie biorą udział pracownicy naukowi z różnych uczelni m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Opolskiego, Wrocławskiego oraz Wydziałów UP Kraków: Filologicznego, Humanistycznego, Geograficznego czy Sztuki.

 

 

[oprac. M. Sienko]

 

 

 

Archiwa