Jakub Kosek

Jakub Kosek

jakub-kosek_fot

Stopień naukowy: Doktor nauk humanistycznych

Stanowisko: Asystent w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Funkcje: Sekretarz Katedry Mediów i Badań Kulturowych

Zainteresowania naukowe i problematyka badań:

  • Komunikacja audiowizualna
  • Rock music studies
  • Popkulturowe narracje (auto)biograficzne
  • Socjologia i teoria mediów
  • Antropologia współczesnej kultury
  • Teoria i historia muzyki popularnej

 

Wybrane publikacje:

1. Wokół prowokacyjnych gier i masek – o twórczości grupy muzycznej Rammstein [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” VII, Kraków 2015, s. 61-76.

2. Rock’n’rollowa biała gorączka – o kreacji artystycznej grupy Motörhead w czterdziestą rocznicę działalności [w:] Kultura rocka. Twórcy – tematy – motywy (2), pod red. J. Osińskiego, M. Pranke, A. Szwagrzyk i P. Tańskiego, Toruń 2015, s. 313- 325.

3. Skazany na rocka. Rola muzyki w życiu Iana Kilmistera na podstawie narracji autobiograficznej „Biała gorączka” [w:] Człowiek i medium. Terapia – Rozwój – (Auto)narracja, pod red. A. Ogonowskiej, Kraków 2016, s. 159-172.

4. O wybranych aspektach badań (auto)biograficznych narracji transmedialnych twórców rockowych (casus Johna Ozzy’ego Osbourne’a) [w:] Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance (1), pod red. J. Osińskiego, M. Pranke i P. Tańskiego, Toruń 2016, s. 226-239.

5. Wolnościowe zwierzenia kontestatora a teksty utworów grupy TSA [w:] Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance (1), pod red. J. Osińskiego, M. Pranke i P. Tańskiego, Toruń 2016, s. 211-225.

6. Alternatywny scenariusz biografii muzyka rockowego – o życiu i twórczości Jasona Beckera [w:] „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, pod red. A. Cybal-Michalskiej, nr 1 (9), Poznań 2016, s. 191-200.

7. Kultura rocka a przestrzeń Internetu [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” IX (2), Kraków 2016, s. 71-84.

8. Transmedialna opowieść grupy muzycznej Rammstein [w:] Pejzaże humanistyczne. Księga Jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi poświęcona, Kraków 2017, s. 369-284. 2

9. Transmedialna (auto)kreacja wizerunku prekursorów heavy metalu jako zagadnienie Metal Music Studies [w:] MUTE. Muzyka/Uniwersytet/Technologia/ Emocje. Studia nad Muzyką Popularną, Kraków 2017, s. 161-176. Opublikowane po obronie rozprawy doktorskiej:

10. O „pamiętnikach mówionych” polskich twórców rockowych na przykładzie „Zwierzeń Kontestatora” Marka Piekarczyka i Leszka Gnoińskiego [w:] Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych, pod red. M. Roszczynialskiej, K. Wądolny-Tatar i J. Knapa, Kraków 2017, s. 167-185.

11. Narracje (auto)promocyjne w wideoklipach rockowych (na przykładzie twórczości Johna „Ozzy’ego” Osbourne’a [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” Kraków 2018 (artykuł w druku).

12. Metal Studies [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, Kraków 2018 (artykuł złożony do recenzji).

13. O ceremonialnych profanacjach w rockowych rytuałach scenicznych [w:] MUTE 2, Kraków 2018 (artykuł złożony do recenzji).

14. Wokół wybranych zagadnień ekshibicjonizmu medialnego w kulturze rocka, Szczecin 2018 (artykuł złożony do recenzji).

Konferencje/wykłady:

1. Wykład otwarty: Kultura rocka: o strategiach autokreacji twórców rockowych, 6.03.2015r., Ośrodek Badań nad Mediami w Krakowie (Prowadzenie – referat).

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultura rocka. Twórcy – tematy – motywy, 23-25.04.2015 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Referat).

3. II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Zdalne i hybrydowe formy kształcenia w akademickim procesie dydaktycznym, Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego w Krakowie. (Certyfikat uczestnictwa)

4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Media i psychologia. Leczenie przez media, 11-12.06.2015r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Referat).

5. XXVIII Forum Pedagogów: Kultura popularna jako przestrzeń uczenia się, 20.10.2015r., Uniwersytet Wrocławski (Referat).

6. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Cyfrowa humanistyka: Szanse dla przeszłości – wyzwania dla jutra, 20.11.2015r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Referat).

7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultura rocka II. Słowo-dźwięk-performance, 10.03.2016r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Referat).

8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Popular Music Studies. MUTE, 21.05.2016r., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Referat).

9. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Film w działaniu, 24-25.11.2016r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Referat). 3 1

0. II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców: Dyskursy widzialności, 8-10.12.2016r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Referat).

11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: MUTE 2: LIVE, 26-28.05.2017r., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Referat).

12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies, 8-9.06.2017r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz prelegent z referatem).

13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: MEDIA – DZIENNIKARSTWO – MUZYKA. Media wobec muzyki rodzimej i zagranicznej, 6.11.2017r., Uniwersytet Szczeciński (Referat).

14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kontrkultura – co nam z tamtych lat?, 18-19.01.2018r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Referat).

Sprawozdania z wydarzeń naukowych:

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu, 6-7.11.2014r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

2. Dyskusja nt. Nowe media i komunikacja społeczna w optyce psychologii stosowanej, 29.01.2015r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dwudziestolecie międzywojenne z dzisiejszej perspektywy, 2-3.03.2017r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies, 8-9.06.2017r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Organizacje naukowe:

Członek założyciel oraz Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Badaczy Muzyki Popularnej MUTE.

Kontakt:

E-mail: jakub.kosek@up.krakow.pl / jakubkosek1@wp.pl

Archiwa