Katedra Edytorstwa i Nauk pomocniczych Filologii

 Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii

 

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii powstała w 2007 roku na podstawie decyzji Rady Wydziału Humanistycznego. Było to odzwierciedleniem potrzeb związanych z funkcjonowaniem od 2001 roku specjalności pod nazwą edytorstwo i komunikacja medialna.

Obecny skład osobowy:

prof. dr hab. Kazimierz Gajda – kierownik Katedry,

prof. dr hab. Marek Buś,

prof. UP dr hab. Maria Ostasz,

prof. UP dr hab. Maciej Eder,

dr Piotr Kołodziej,

dr Marcin Piątek.

Działalność Katedry jest dwutorowa. Pierwszy zakres dotyczy Nauk pomocniczych, które są przedmiotem kształcenia także dla pozostałych specjalności w Instytucie Filologii Polskiej. Służą one (podobnie jak np. Elementy redakcji i korekty tekstu oraz Cyfrowy warsztat polonisty) zaznajomieniu studentów pierwszego roku z metodami dokumentacji i informacji naukowej, kształtowaniu nawyków korzystania ze źródeł, nadto wdrożeniu uczestników zajęć do samodzielnego redagowania wypowiedzi pisemnych. Drugi zakres obejmuje edytorstwo teoretyczne i praktyczne. Tekstologia oraz przedmioty związane z szeroko rozumianą poligrafią przygotowują do edytowania dzieł literackich, naukowych, podręczników, dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w wydawnictwie, drukarni, redakcji czasopism i w innych środkach społecznego przekazu. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Katedry, jak również fachowców z branży poligraficznej. Ze względu na potrzeby dydaktyczne został opublikowany przez pracowników Katedry Informator dla studentów, w pierwszym wydaniu i w uaktualnionym wznowieniu zawierający charakterystykę przedmiotów, wykaz zagadnień i bibliografię dla wszystkich specjalności. Zmodyfikowane sylabusy i kursy dostępne są na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej.

Pracownicy Katedry prowadzą wykłady kursowe i monograficzne, konwersatoria i seminaria na studiach licencjackich i magisterskich oraz podyplomowych, doktoranckich i polonijnych. Problematyka seminariów obejmuje humanistykę w aspekcie edytorskim, literaturoznawczym, kulturowym, częściowo językoznawczym oraz medialnym. Do roku akademickiego 2016/2017 dyplomy ze specjalnością edytorską uzyskało ponad czterysta pięćdziesiąt osób.

Główne obszary badań naukowych w Katedrze są zróżnicowane. W przekroju chronologicznym i materiałowym zagadnienia tekstologiczno-edytorskie dotyczą literatury dawnych wieków, dziewiętnastego i początku dwudziestego stulecia, a także tekstów kultury, piśmiennictwa krytycznego, literatury dla najmłodszych oraz podręczników szkolnych. Obecnie ważniejsze przedsięwzięcia naukowe – w formie grantów – to kontynuowanie edycji Dzieł wszystkich Cypriana Norwida, prace nad edycją krytyczną Fraszek Jana Kochanowskiego, redakcja filologiczna materiałów źródłowych o polskich sybirakach,           a także dalsze studia nad atrybucją autorską.

Współpraca z ośrodkami badawczymi jest i długofalowa, i doraźna. Od wielu lat podejmowane są inicjatywy wydawnicze wespół z uczelniami w Poznaniu (UAM) i Lublinie (KUL) oraz IBL PAN w Warszawie. Podtrzymywane są dobre kontakty ze środowiskiem akademickim w Krakowie (UJ), we Wrocławiu (UWr), w Opolu (UO), a już tradycyjnie we Lwowie i w Grodnie. Owocne były poszukiwania polskich druków unikatowych w zbiorach szwedzkich. Finalizowane jest opracowanie zabawowo-edukacyjnego zjawiska literatury „osobnej” w książce The Theory of Paedeia in Literary Axiology. Wielkim osiągnięciem stała się międzynarodowa konferencja pn. Digital Humanities 2016, przygotowana przez UJ i UP, pod auspicjami Alliance for Digital Humanities Organizations. Ważny był udział w sympo- zjach naukowych na University of Maryland oraz University of Patras. Wykaz publikacji na stronie internetowej Biblioteki Głównej UP.

Ostatnio pracownicy Katedry otrzymali: Medale Komisji Edukacji Narodowej, Medale Złote za Długoletnią Służbę, a także nagrody Rektora indywidualne Stopnia Drugiego  i Stopnia Trzeciego.

 

Archiwa