Przejdź do treści

dr Marta Karamańska

W roku 1986 obroniłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej  w Krakowie, napisaną pod kierunkiem  dr hab. Marii Schabowskiej, pracę magisterską pod tytułem Słownictwo aktorskie. W tym też roku zostałam zatrudniona w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej w Krakowie jako nauczyciel akademicki  – początkowo na stanowisku asystenta-stażysty, później asystenta i adiunkta. W 1996 roku zdałam pomyślnie wszystkie egzaminy przewidziane w postępowaniu doktorskim i obroniłam pracę pod tytułem Polskie słownictwo polityczne okresu międzywojennego na materiale prasowym (1926-1939). Moje zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach leksykalnych i onomastycznych. Od 2013 roku pełnię funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • eksperta ds. kształcenia – zadanie nr 5 kultura języka polskiego – projekt „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” – od 1.10.2019 roku
 • konsultant ds. jakości kształcenia dla kierunku filologia polska – zadanie nr 6  – projekt „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”  – od 01.01.2019 do 30.04.20219

 

Prowadzone kursy:

 • analiza językowo-stylistyczna tekstu
 • fonetyka współczesnego języka polskiego,
 • gramatyka historyczna języka polskiego
 • leksykologia i leksykografia
 • morfologia współczesnego języka polskiego,
 • nauka o języku w praktyce
 • praktyczna stylistyka
 • składnia współczesnego języka polskiego,
 • słowotwórstwo współczesnego języka polskiego
 • semantyka,
 • semantyka i aksjologia językoznawcza,
 • wprowadzenie do leksykologii i semantyki,

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki:

 1.   Słownictwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1039, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.

 

Artykuły:

 1. Słownictwo aktorskie, Język Polski, LXX, 1990 nr 3-4.
 2. Polskie współczesne profesjonalizmy na tle odmian socjalnych języka, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 1991, Prace Językoznawcze VI.
 3.  Uwagi o niektórych zapożyczonych z języka francuskiego nazwach kolorów, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 1994, Prace Językoznawcze VII.
 4. Bolszewizm, hitleryzm, totalizm nowe jednostki językowe nazywające ideologie w prasie dwudziestolecia międzywojennego, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 1997, Prace Językoznawcze IX.
 5.  Słownictwo polityczne lat 1926–1939; leksyka nazywająca warstwy i grupy społeczne, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 2002, Studia Linquistica I.
 6. Gwara jako środek perswazji w tekstach propagandowych, [w:] Góry i góralszczyzna w dziejach pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Literatura i język, red. Maria Madejowa, Anna Mlekodaj, Kazimierz Sikora, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ 2005.
 7. Leksyka nazywająca powstanie chochołowskie w trylogii Eugeniusza Pawłowskiego Chochołowscy, [w:]Język w środowisku wiejskim. T.1: W 110 rocznicę urodzin Profesora Eugeniusza Pawłowskiego, red. M. Mączyński, E. Horyń, Collegium Columbinum, Kraków 2014.
 8. Identyfikacja osób w nazwach organizacji kombatanckich II Rzeczpospolitej, [w:]Słowo. Studia językoznawcze. – 2018, nr 9, (współautor E. Młynarczyk)
 9. Językowy obraz troski o II Rzeczpospolitą utrwalony w nazwach stowarzyszeń, [w:]  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – 2018, Z. 13, s. 13-24 (współautor E. Młynarczyk)

 

Prace pod redakcją:

 1. ,, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, ,,Studia Linguistica” IV, red.  Karamańska, E. Młynarczyk, E. Stachurski, Kraków 2008.
 2. ,Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, ,,Studia Linguistica” X, red. M.  Karamańska, M. Puda-Blokesz, E. Zmuda, Kraków 2015.
 3.  „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, ,,Studia Linguistica” XIV, red.   Horyń,  M. Karamańska, E. Młynarczyk, Kraków 2019.

 

Udział w konferencjach z referatem (wybór):

 1. Góry i góralszczyzna w dziejach pogranicza polsko-słowackiego, konferencja organizowana przez Uniwersytet Jagielloński, Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu, Związek Podhalan, Tatrzański Park Narodowy, Kraków–Białka Tatrzańska– Nowy Targ 21–23.10.2004 r.
 2. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, konferencja organizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,.Olsztyn 5– 7.05.2005 r.
 3. Języki słowiańskie w urzędzie i w sądzie, konferencja organizowana przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie, Kraków 2005 r.
 4. Słownictwo – frazeologia – stylistyka, konferencja organizowana przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie, Krak2005 r. (współorganizator).
 5. Język w środowisku wiejskim, konferencja organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 6–7 grudnia 2012 r.
 6. W rzecz polską wstąpić. Polszczyzna dawna i dzisiejsza, konferencja organizowana przez Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 9-10 maja 2018 r.)
 7. Niepodległa wobec języka polskiego; Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 15-16 listopada 2018 roku

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 1. Członek Małopolskiego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 2. Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
 3. Kursy dla Nauczycieli Języka Polskiego z Zagranicy – wykłady i warsztaty
 4. Komentarz w sprawie języka urzędowego – Kronika Krakowska 3.03.2017 r.
 5. Komentarz w sprawie wulgaryzacji języka publicznego – Radio Kraków – wiadomości 19.09.2017 „Co niesie dzień” 20/07/2017
 6. Komentarz w związku z obchodami Dnia Języka Ojczystego – TVP Kraków – kronika Krakowska 21.02.2018
 7. Udział w projekcie „ Odkrywamy tajemnice dworu w Laskowej” odczyt na temat Grzeczność językowa wczoraj i dziś;  (Laskowa, 13 czerwca 2019 roku)

 

Odznaczenia i nagrody:

 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003)
 2. Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2019)
 3. „Integralia 2019”. Nagroda Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami