Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Marta Korendo

Marta Korendo jest filologiem polskim i neurologopedą, Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz logopedię i neurologopedię na Uniwersytecie Pedagogicznym. Tytuł doktora uzyskała w 2005r. na podstawie dystertacji pt. „Badanie rozumienia tekstów i budowania wypowiedzi w języku pisanym przez niesłyszących uczniów szkoły specjalnej (klasy gimnazjalne).”, a doktora habilitowanego w 2014r.  – podstawą była monografia pt. „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera”. Jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Logopedia.

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących oraz dwujęzycznych. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojęzycznych. Jest autorką ponad 60 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów, nauczycieli oraz rodziców w Polsce i za granicą, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

 

Pełnione funkcje:

 • Rada Naukowa „Neurologopedii”
 • Komitet Naukowy „Nowej Logopedii”

 

Współpraca międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych:

 • Polska Weekendowa Szkoła Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli SEN w Dublinie (Irlandia)
 • Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • Projekt badawczy: Badanie percepcji słuchowej dzieci i młodzieży z dysleksją

 

Prowadzone kursy:

 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka.
 • Zaburzenia komunikacji językowej – zagrożenie dysleksją, dysleksja
 • Zaburzenia rozwoju – autyzm
 • Zaburzenia rozwoju – zespół Aspergera
 • Techniki terapeutyczne – stymulacja funkcji poznawczych
 • Zaburzenia rozwoju dzieci dwujęzycznych

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Znaczenie oceny rozwoju mowy dla diagnozy zaspołu Aspergera, w: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcją Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak, Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
 2. Diagnoza zespołu Aspergera, w: Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017
 3. Differential diagnosis of the Autistic Spectrum Disorder and Asperger Syndrome , Acta Neuropsychologica. – 2017, Vol. 15, nr 1, s. 81-88
 4. Zespół Aspergera wobec typologii jego, w: Mózg – język – komunikacja / redakcja naukowa Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek, Ewa Kaptur, Poznań : Wydawnictwo Rys, 2017
 5. Zmysły w komunikacji – znaczenie rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej oraz poznania wielozmysłowego dla prawidlowego budowania systemu językowego, w: Zmysły w komunikacji : mowa i jej uwarunkowania / redakcja naukowa: Justyna Wojciechowska, Beata Kazek, Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017
 6. Problemy dyslektyczne dzieci dwujęzycznych, w: Bilingwizm polsko-obcy dziś : od teorii i metodologii badań do studiów przypadków : monografia zbiorowa / pod redakcją Roberta Dębskiego i Władysława T. Miodunki, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
 7. Wczesna interwencja terapeutyczna w ujęciu metody krakowskiej / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo, w: Wczesna interwencja logopedyczna / redakcja naukowa: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016
 8. Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Kraków : Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, 2013
 9. Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych / Marta Korendo, Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
 10. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2008

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem (wybór):

 1. Problemy dyslektyczne dzieci dwujęzycznych, dr hab. Marta Korendo, Międzynarodowa konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Władysława T. Miodunki „O LEPSZE JUTRO STUDIÓW POLONISTYCZNYCH W ŚWIECIE” pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 18-20 czerwca 2015r.
 2. Programowanie systemu językowego dzieci dwujęzycznych, dr hab. Marta Korendo, Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Polonijnych, Polska Ludoteka, Włochy , Campiglia dei Berici 2-5 października 2015r.
 3. Rozwój mowy polskich dzieci we Włoszech – podsumowanie badań, III Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa: Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej, Studio Nauki Języka Polskiego i Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w UP w Krakowie06.2016, UP, Kraków.
 4. Rozwój mowy a rozwój systemu językowego – diagnoza wczesnych problemów z komunikacją dzieci dwujęzycznych, Gelebte Mehrsprachigkeit – Sprachen als Tor zur Verständigung, Sprachenzentrum Nürnberg der Universität Erlangen-Nürnberg 09-1.10.2016.
 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – poznawcze uwarunkowania rozwoju mowy, Konferencja dla Nauczycieli i Terapeutów – Terapia dzieci dwujęzycznych z zaburzeniami rozwoju, 3-4 czerwca 2017r, Londyn
 2. Nauczanie młodzieży bilingwalnej – ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, Konferencja: Nauczanie-Nauka-Kreatywność, 14 – 15 października 2017r., Lyon
 1. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania jako podstawa budowania dwujęzyczności, Konferencja Naukowa Nie tylko język. O czytaniu i historii, Instytut Polski w Sztokholmie, Uniwersytet Sztokholmski, Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji,   20 – 22 kwietnia 2018r Sztokholm
 2. Czas – neurobiologia, kultura, język, fizyka a…terapia, IV edycja Neurobiologicznej Konferencji Naukowej Neurobiologiczne uwarunkowania diagnozy i terapii, Uniwersytet Pedagogiczny, 15 – 16 listopada 2019r. Kraków

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 • Szkolenia dla nauczycieli, terapeutów i rodziców z zakresy zaburzeń rozwoju dzieci
 • współpraca z polonijnymi ośrodkami edukacyjnymi, m.in. w Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji
 • współpraca z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi na teranie całej Polski

 

Współpraca z:

 1. Polską Weekendową Szkołą Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli SEN w Dublinie
 2. Centrum Metody Krakowskiej
 3. Wydawnictwem WIR
 4. Wydawnictwem Arson

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

Linki zewnętrzne:

https://centrummetodykrakowskiej.pl/