Przejdź do treści

dr Jakub Kozaczewski

Urodziłem się w 1969 roku w Wieluniu, a następnie przez dziesięć lat mieszkałem w Turku. W 1979 moja rodzina przeniosła się do Konina. Tam ukończyłem II Liceum Ogólnokształcące i w 1988 roku rozpocząłem studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W 1993 podjąłem pracę w macierzystej uczelni najpierw jako asystent, a potem, po obronie doktoratu w 2002 roku, jako adiunkt. I na tym stanowisku pracuję do dziś. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na poezji polskiej XX i XXI wieku, krytyce literackiej, a szczególnie na związkach współczesnej literatury polskiej z chrześcijaństwem (kerygmatyczna interpretacja literatury) i inspiracjom biblijnym. Jestem żonaty, mam ośmioro dzieci.

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Komisji Rekrutacyjnej

 

Prowadzone kursy:

 • „Historia literatury polskiej – literatura lat 1939-1968”
 • „Historia literatury polskiej – literatura lat 1968-1989”
 • „Biblia w polskiej literaturze współczesnej”
 • „Kerygmatyczna interpretacja literatury”
 • „Tradycje współczesnej literatury polskiej 1, 2”
 • „Literatura a religia”
 • „Analiza dzieła literackiego 3, 4”

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki:

 1. Polska tradycja literacka w poetyce Nowej Fali. O poezji Stanisława Barańczaka, Juliana Kornhausera, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego, Kraków 2004.
 2. Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach, Kraków 2018.

 

Artykuły:

 1. Od „dramatu języka” do „tragedii świata”. O języku poetyckim Ryszarda Krynickiego, „Ruch Literacki” 1995, z. 5.
 2. „Świty śpiących”. Miłoszowe inspiracje w cyklu „Dziennik poranny” Stanisława Barańczaka, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2004, Z. 4.
 3. Twórczość krytycznoliteracka Ryszarda Krynickiego (wybrane zagadnienia), „Annales Academiae Paedagigicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2005, Z. 5.
 4. „Margines, ale…” Literatura współczesna w pracach Mariana Maciejewskiego, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2015, T. 63, z. 1.
 5. „Bóg retoryczny” w poezji Stanisława Barańczaka, [w:] Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej, red. A. Bielak, Lublin 2015.
 6. Okruchy biblijne Jerzego Ficowskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2016, Z. 16.
 7. Kilka wejrzeń w „ustrój rodzinny” Józefa Barana, [w:] Literackie kosmografie Józefa Barana, red. P. Borek, M. Karwala, R. Mazurkiewicz, Kraków 2018.
 8. Wiktora Woroszylskiego obrona Abrahama, [w:] Obrazy Boga w literaturze XX i XXI wieku. Od pokolenia wojennego do Nowej Fali, pod red. D. Siwor i J. M. Ruszara, Bielsko-Biała, Kraków 2019.

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem (wybór):

 1. Konferencja naukowa „Sensualność a religia w literaturze” , Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL, wrzesień 2012 (referat Biblia i „skatologia”. Wokół wiersza Tadeusza Różewicza „Widziałem Go”).
 2. Konferencja naukowa „Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani”, UP im. KEN w Krakowie, listopad 2015 (referat Jerozolima w Krakowie. O wierszu Ryszarda Krynickiego „Tak, jestem”).
 3. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani”, UP im. KEN w Krakowie, listopad 2016 (referat Ewangeliczne konteksty wiersza Ryszarda Krynickiego *** W tym roku…)
 4. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Brat Albert i jego czasy, KUL, wrzesień 2017 (referat Tadeusz Kubiak i Anna Kamieńska: poetyckie spotkania z Bratem Albertem)
 5. Konferencja naukowa Literackie kosmografie Józefa Barana”, UP im. KEN w Krakowie, październik 2017 (referat Kilka wejrzeń w „ustrój rodzinny” Józefa Barana)
 6. Konferencja naukowa „Buduję dom od dymu z komina… Twórczość literacka Adama Ziemianina”, UP im. KEN w Krakowie, maj 2018, (referat Uwagi o śmierci. Nad tomem poetyckim Adama Ziemianina „Przymierzanie peruki”)
 7. Konferencja „Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku”, Kraków, maj 2018 (referat O dziejowej roli Abrahama. Nad wierszem Wiktora Woroszylskiego „Praojciec Abraham”)

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 • Odczyty popularyzujące polską literaturę współczesną w Ośrodku im. C. K. Norwida w Krakowie i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach