Przejdź do treści

prof. dr hab. Stanisław Koziara

Stanisław Koziara – językoznawca, polonista, profesor zwyczajny w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej UP w Krakowie; absolwent polonistyki WSP w Krakowie, magisterium uzyskał w r. 1981 na podstawie pracy Składnia w utworach dramatycznych Jana Aleksandra Fredry (promotorzy: doc. dr hab. Jan Zaleski; doc. dr hab. Leszek Bednarczuk); doktorat w r. 1992 na podstawie rozprawy Językowe wyznaczniki pojęć wartościujących w wybranych przekładach Księgi Psalmów w języku polskim (promotor: prof. Leszek Bednarczuk), habilitacja w r. 2002 na podstawie monografii Frazeologia biblijna w języku polskim; tytuł profesora w r. 2011 w oparciu o  dorobek oraz monografię Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego (2009). W  l. 1981-1982 nauczyciel języka polskiego w Tarnowie; w WSP/AP/UP pracuje od roku 1982 (z roczną przerwą na służbę wojskową) kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego. W l. 2004-2006 zatrudniony dodatkowo na stanowisku profesora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie;  w l. 2002-2005 prodziekan Wydziału Humanistycznego a w l. 2006-2009 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej AP/UP w Krakowie; zajmuje się głównie szeroko pojętą problematyką dziedzictwa biblijnego w języku polskim, autor i redaktor wielu monografii oraz artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Czechy, Serbia, Ukraina); redaktor naczelny czasopisma „Studia Linguistica” oraz serii „Dialog z Tradycją”; członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, w tym Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Wypromował 7 doktorów, w tym 3 zagranicznych, ponad stu magistrów i licencjatów, recenzent w kilkudziesięciu przewodach profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich, ekspert i recenzent grantów i projektów ministerialnych, konsultant filologiczny kilku inicjatyw współczesnych tłumaczeń Biblii na język polski.

 

Pełnione funkcje:

 • Rada Naukowa Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, członek
 • Komisja Językoznawstwa PAN Oddział w Krakowie;  wiceprzewodniczący
 • Towarzystwo Naukowe KUL, członek czynny
 • Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN, członek
 • Sekcja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, członek
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze, członek
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, członek
 • „Studia Linguistica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, redaktor naczelny
 •  Dialog z Tradycją”, przewodniczący Rady Naukowej serii
 • „Forum Lingwistyczne”, członek Rady Naukowej
 • „Studia Pigoniana”, członek Rady Naukowej

 

Współpraca międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych:

 • Współpraca indywidualna oraz w ramach prac badawczych Katedry z Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem im. J. Fedkowycza w Czerniowcach
 • Udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego: Badania nad dziedzictwem językowo-kulturowym utrwalonym w zasobach frazeologicznych i paremiologicznych języka polskiego oraz innych języków słowiańskich

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • kierownictwo grantu promotorskiego
 • kierownictwo projektu /grantu ministerialnego Wsparcie dla czasopism

 

Prowadzone kursy:

 • retoryka wypowiedzi publicznych
 • pragmatyka języka
 • polszczyzna biblijna
 • socjolingwistyka
 • wykład monograficzny

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie:

 •  Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza (1993)
 •  Frazeologia biblijna w języku polskim (2001, wyd. 2. 2009)
 • Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego (ujęcie filologiczno-normatywne) (2009)
 • Szkice z polskiej frazeologii biblijnej (2015)

 

Redakcje monografii, m.in.:

 • Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich (wraz z T. Budrewiczem i J. Okoniem), (1996)
 • Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, t.1-2 (wraz z W. Przyczyną), (2009)

 

Artykuły, m.in.:

 • Rodzime brzmienia Dawidowej Muzy. Z dziejów obecności Psałterza w języku polskim, ”Znak” 1995, s. 93-108
 • Rola Biblii Jakuba Wujka w dziejach kultury polskiej, [w:] Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego, Poznań 2013, s. 41-64.
 • The current state of research by Polish linguists on the Brest Bible: an overview, „Reformation & Renaissance Review”, 2015, No. 1,  s. 63-72
 • Biblia Tysiąclecia wobec tradycji polszczyzny biblijnej – uwagi jubileuszowe, „Język Polski”, 2016, zesz. 4, s. 15-31
 • Współczesne tendencje w polskiej translatoryce biblijnej. Aspekty lingwistyczne, „Slavia”, časopis pro slovanskou filologii, 85, 2016, sešit 3, s. 359-372
 • W stronę retoryki. O poszukiwaniu nowych sposobów opisu dziedzictwa biblijnego w języku polskim, „Roczniki Humanistyczne” 2018, zesz. 6, s. 57-73

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem (wybór):

 • Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich, geneza – rozwój – stan obecny, organizator: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Instytut Teologiczny PAT, Kraków 1995
 • Sympozjum z okazji 370 rocznicy ukazania się „Biblii gdańskiej”, organizator: Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002
 • Język religijny dawniej i dziś II, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Gniezno 2004
 • Frazeologia a religia, organizator: Uniwersytet Opolski, Opole 1996
 • Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, organizator: Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2006
 • Radość Słowa. Język, interpretacja, translatoryka Biblii, organizator: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2010
 • Parémie národů slovanských, organizator: Uniwersytet Ostrawski, Czechy, 2012
 • Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego, organizator: Polska Akademia Nauk. Oddział w Poznaniu, Poznań 2012.
 • History of Bible Translation, Organizator: Czeska Akademia Nauk, Praga, Czechy, 2015
 • 500-lecie Reformacji. Język, Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno, 2017

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

Liczne wykłady i prelekcje w ośrodkach akademickich, szkolnych, kulturalnych i mediach (radio), m.in. na temat tradycji kolędy w kulturze polskiej, popularyzator wiedzy na temat Małej Ojczyzny (Powiśle Dąbrowskie), w tym cyklu inicjatyw dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości.

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 • Nagroda Douglas Murray Prize przyznana przez Society for Reformation Studies (Wielka Brytania)
 • Nominacja w roku 2006 do konkursu o subsydium profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • Nagroda im. Witolda Hulewicza
 • Nagrody rektora WSP/AP/UP:
  – nagroda zespołowa I stopnia / za osiągnięcia naukowe/
  – pięć nagród indywidualnych II stopnia /za osiągnięcia naukowe i organizacyjne
  – nagroda indywidualna III stopnia / za osiągnięcia organizacyjne