Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Danuta Łazarska

Danuta Łazarska – doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filologii Polskiej, w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego; absolwentka WSP w Krakowie. Do 2001 roku pracowała jako nauczycielka języka polskiego w ośmioletniej, później sześcioletniej szkole podstawowej. W latach 2000–2003 była wizytatorem Kuratorium Oświaty w Krakowie. W roku 2002, po uzyskaniu stopnia doktora, została zatrudniona w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jako nauczyciel akademicki pełniła wiele funkcji np.: koordynatora ds. praktyk pedagogicznych w IFP (2004–2008); członkini Rektorskiej Komisji ds. Praktyk Pedagogicznych (2004–2008); eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli w zakresie literaturoznawstwa oraz zarządzania oświatą (2002–2011); członkini Zespołu ds. Jakości Kształcenia (IFP); opiekunki naukowej Sekcji Dydaktycznej Studenckiego Koła Naukowego Polonistów (2015–2019). Pełniła też obowiązki Kierownika Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w roku akademickim 2017/2018. Jej zainteresowania  naukowe i badawcze koncentrują się m.in. na recepcji utworów literackich, związku literaturoznawstwa z dydaktyką, relacji dydaktyki literatury z innymi dyscyplinami, roli takich powiązań w przygotowaniu kandydatów na nauczycieli polonistów i ich przyszłych wychowanków do autentycznych i efektywnych spotkań z Innym (np. pisarzem, tekstem literackim). Autorka wielu publikacji i współorganizatorka konferencji naukowych.  Od 2019 roku jest certyfikowanym tutorem.

 

Pełnione funkcje:

 • Członkini Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego (kadencja 2020–2024)
 • Koordynator grantu (wraz z prof. UP P. Sporkiem), realizowanego w IFP: Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca (2018–2023). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.01.00-00-KN22/18
 • Doradca do spraw jakości kształcenia (Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.01.00-00-KN22/18)
 • Członkini Zespołu Programowego ds. Projektu Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca (IFP)
 • Członkini Rady Naukowej Instytutu Filologii Polskiej UP
 • Członkini Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UP
 • Członkini Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UP
 • Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych z siedzibą w Krakowie (ul. Grodzka 64)

 

Współpraca międzynarodowa:

Współpraca ze Stowarzyszeniem Polonistów na Litwie oraz z Uniwersytetem Edukologicznym w Wilnie, obecnie Centrum Języka i Kultury Polskiej przy Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (warsztaty, współorganizacja konferencji; współpraca także w ramach projektu Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca, realizowanego w IFP UP).

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca (IFP). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.01.00-00-KN22/18 (2018–2023).

 

Prowadzone kursy:

 • seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie
 • tutoring akademicki
 • filozoficzne podstawy dydaktyki języka polskiego
 • dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej
 • dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
 • projektowanie kształcenia w szkole podstawowej
 • projektowanie kształcenia w szkole ponadpodstawowej
 • antropologiczne aspekty odbioru dzieła literackiego w szkole podstawowej
 • uczeń szkoły podstawowej jako odbiorca literatury
 • uczeń szkoły ponadpodstawowej jako odbiorca literatury
 • prawne i etyczne aspekty zawodu nauczyciela
 • sztuka pisania
 • stylistyka praktyczna w szkole

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

 • Uczeń w roli publicysty. Przygotowanie piętnastolatków do życia społecznego w kształceniu polonistycznym, Kraków 2006.
 • Osoba ucznia w świadomości studentów polonistyki. O związku literaturoznawstwa z dydaktyką,  Kraków 2015.

 

Publikacje pod redakcją:

 • „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia II”, red. M. Jędrychowska, D. Łazarska, E. Mikoś, Kraków 2010.
 • „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia V”, red. D. Łazarska, Kraków 2014.
 • „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia X”, red. Z. Budrewicz, D. Łazarska, Kraków 2018.

 

Rozdziały w monografiach i artykuły naukowe w czasopismach (wybór):

 • Od tekstu Tomasa Venclovy do lęków i niepokojów uczniowskich, [w:] Anatomia strachu : strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, Kraków 2017, s. 547-558.
 • Znaczenie poetyki i teorii literatury dla przyszłych nauczycieli polonistów, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia IX” red. M. Sienko, P. Sporek, Kraków 2018, s. 45-57.
 • Co pomaga przyszłym nauczycielom i uczniom w interpretacji literatury? [w:] Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej, red. E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2018, s. 85-98.
 • Czytanie literatury. O roli utworów literackich nie tylko w świetle wypowiedzi znawców tematu, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia X” red. Z. Budrewicz, D. Łazarska, Kraków 2019,
  s. 157-169.
 • „Gdyby nie wartości, nasz świat byłby „płaski”…” . Aksjologiczne rozważania uczniów w świetle myśli filozoficznej Józefa Tischnera, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S. J. Żurek, przy współp. M. Nowak, Lublin 2019, s. 569-580.
 • „I remember when at school…” . On the importance of autobiographical elements not only for their authors -the students of Polish studies, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, red. J. Fiszbak, Łódź 2020, nr 1, s. 359-375.

 

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych z referatem (wybór):

 • I Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy (UJ 2013).
 • II Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki (UŚ 2015).
 • VI Światowy Kongres Polonistów. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy (UŚ 2016).
 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość (KUL 2017).
 • XVIII Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego. Dylematy kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole podstawowej (UP 2018).
 • Tożsamość na styku kultur IV (UWW, Wilno 2019).
 • Bohaterowie dziecięcej wyobraźni (UW 2019).
 • IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Lekcja POLSKI(EGO). Praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku (UAM 2019).
 • Wiek XIX na lekcjach języka polskiego. Literatura – język – kultura – historia (UJD, UŚ, UŁ 2020).
 • XIX Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego. Wobec współczesności. Język polski w reformowanej szkole ponadpodstawowej (UP 2020).

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli języka polskiego (w kraju i poza jego granicami); popularyzacja wyników najnowszych badań nad szkolną
i uniwersytecką recepcją literatury wśród nauczycieli i studentów; indywidualne spotkania polonistyczne ze szkolnymi opiekunami praktyk śródrocznych.

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty
  i wychowania (2007)
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2018)

 

Nagrody JM Rektora:

 • II stopnia za niezwykłe zaangażowanie i solidną pracę nad organizacją praktyk szkolnych studentów polonistyki (2005)
 • III stopnia za opracowanie nowoczesnego systemu organizacji praktyk nauczycielskich śródrocznych i ciągłych dla dziewięciu roczników studiów polonistycznych (ok. 600 osób) stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i uzupełniających (2006)
 • III stopnia za monografię naukową pt. Uczeń w roli publicysty. Przygotowanie piętnastolatków do życia społecznego w kształceniu polonistycznym (2006)
 • III stopnia za uzyskanie doktora habilitowanego (2015)