Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Ewa Młynarczyk

Ewa Młynarczyk – językoznawczyni, polonistka, profesor uczelni w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej IFP; absolwentka filologii polskiej WSP w Krakowie. W Uniwersytecie Pedagogicznym (dawniej UP, AP) pracuje od 1985 roku (w latach 1988-91 i 1993-96 na urlopie wychowawczym). Doktorat na temat Słownictwo handlowe doby staro-i średniopolskiej napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Józefy Kobylińskiej. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2014 roku na podstawie dorobku i monografii „Nie święci garnki lepią”. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii (Kraków 2013).

Jej zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach leksykalnych, frazeologicznych i onomastycznych widzianych w perspektywie kulturowej. Swoje opracowania poświęciła m.in. historycznemu słownictwu handlowemu, leksyce, frazeologii i paremiologii rzemieślniczej, współczesnym nazwom firmowym i nazwom organizacji. Obecnie skupia się na badaniu językowych świadectw dawnej kultury materialnej, w tym szczególnie obrazu biedy utrwalonego w polskiej frazeologii i paremiologii.

W UP piastowała kilka stanowisk: zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, Prodziekana Wydziału Filologicznego. Była także członkinią Senackiej Komisji Dydaktycznej i senatorem UP w kadencji 2016-2020.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Onomastycznego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, w którym pełni funkcje (pochodzące z wyboru) członkini Zarządu Głównego i wiceprzewodniczącej Oddziału Krakowskiego.

 

Pełnione funkcje:

 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”
 • Zastępca Redaktora Naukowego serii ”Dialog z Tradycją”
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Polskiego Towarzystwa Onomastycznego
 • Członkini Zarządu Głównego TMJP
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Oddziału TMJP w Krakowie
 • Stała współpracowniczka Sekcji Frazeologicznej Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
 • Członkini Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Członkini  Rady Naukowej Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Ostrawskiego

 

Współpraca międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych:

 • udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego: Badania nad dziedzictwem językowo-kulturowym utrwalonym w zasobach frazeologicznych i paremiologicznych języka polskiego oraz innych języków słowiańskich

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • udział w realizacji grantu „Polonistyka otwarta”
 • udział w realizacji grantu „„Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”
 • udział w realizacji grantu  „Uczelnia najwyższej jakości UP the TOP”

 

Prowadzone kursy:

 • gramatyka współczesnego języka polskiego
 • leksykologia i leksykografia
 • podstawy pragmalingwistyki
 • semantyka i aksjologia językoznawcza
 • kultura języka polskiego
 • frazeologia jako świadectwo kultury
 • polska etykieta językowa
 • socjolingwistyka
 • odmiany współczesnej polszczyzny
 • dawne i współczesne zachowania językowe
 • język w zachowaniach społecznych

 

Opracowanie autorskich programów:

 • słownictwo świadectwem kultury
 • polszczyzna przełomu XX i XXI wieku
 • polska grzeczność językowa (wykład ogólnouczelniany)

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Polskie słownictwo handlowe XVI i XVII wieku (na materiale krakowskich ksiąg miejskich i lustracji królewszczyzn), Kraków 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie święci garnki lepią”. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii, Kraków 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski obraz biedy utrwalony w języku i kulturze, „Etnolingwistyka” 2015, vol. 27, s. 147-165.

 Nazwy narzędzi jako podstawa metonimicznego obrazowania w przysłowiach i w swobodnych połączeniach wyrazowych, [w:] Linguo-cultural research on phraseology, red. J. Szerszunowicz i in., Białystok 2015, s. 225-238.

 Sposoby wyrażenia niedostatku materialnego w polskiej leksyce i frazeologii, „Journal of Slavic Languages” 2015, vol. 20, nr 2, s. 57-68.

Statuty cechowe jako źródło słownictwa rzemieślniczego, [w:] Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, red. B. Dunaj, M. Rak,    Kraków 2010, s. 279–286.

O potrzebie badań nad dziedzictwem kultury materialnej utrwalonym w polskiej frazeologii i paremiologii, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XI (2016), s. 97-107.

Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych), „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 32, Poznań 2016, s. 117-125.

Losy frazeologizmu szewska pasja na tle zjawisk językowo-kulturowych, „Język Polski” XCVII (2017), z. 2, s. 23-33.

Tendencje nazwotwórcze w chrematonimii społecznościowej II Rzeczypospolitej (na przykładzie nazw stowarzyszeń), „Onomastica” LXIII 2019, s. 209-216.

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem (wybór):

 1. Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, UJ, Kraków, 21–22 września 2010.
 2. Dialog z tradycją(język-kultura-media), UP, Kraków, 7–8 grudnia 2010 (współorganizator).
 3. Parémie národů slovanských VI, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, 9–10 października 2012.
 4. Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Mikrotoponimia i makrotoponimia, UŁ, Łódź, 27–29 października 2012.
 5. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, UAM, Będlewo, 19–22 kwietnia 2015.
 6. Dialog z Tradycją III, Dziedzictwo kultury materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich, UP, Kraków, 27–28 kwietnia 2015 (współorganizator).
 7. Система числительности в системе фразеологии ипаремиологии, Frazeologiczna Komisja przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, USz, Szczecin, 21-23 maja 2015.
 8. Słowiańska frazeologia gwarowa, UJ, Kraków, 3-4 października 2015.
 9. XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Terminologia onomastyczna – nazwotwórstwo, UMCS, Kazimierz Dolny, 4–6 października 2018.
 10. Międzynarodowa Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, UWr,Wrocław, 23–25 maja 2019.
 11. Międzynarodowa Konferencja GENERACIJA INTERNETA / THE INTERNET GENERATION, Komisja Socjolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Rijeka (Chorwacja), 5–7 września 2019.

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 • działalność w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego
 • współorganizacja konferencji
 • współpraca z Uniwersytetem w Ostrawie
 • udział w projekcie „Polonistyka Otwarta”

 

Odznaczenia i nagrody: 

 • Medal Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego (2014)