Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Anna Ślósarz

dr hab. prof. UP Anna Ślósarz

Profesor Uczelni

Katedra Mediów i Badań Kulturowych

anna.slosarz@up.krakow.pl

tel: +48 12 662 62-65 (podczas dyżurów stacjonarnych)

pok: 565

anna-slosarz.up.krakow.pl

ORCID: 0000-0001-5524-3227

publikacje:


Dziedziny i dyscypliny nauki
1. Dziedzina nauk humanistycznych. Dyscypliny naukowe: a. literaturoznawstwo, b. nauki o kulturze i religii.
2. Dziedzina nauk społecznych. Dyscypliny naukowe: a. nauki o komunikowaniu społecznym i mediach, b. pedagogika i nauki o edukacji (doktorat: specjalność nauczycielska, habilitacja: specjalność dydaktyka polonistyczna).
3. Dziedzina sztuki – sztuki filmowe i teatralne (magisterium – specjalność filmoznawstwo, doktorat – specjalność filmoznawstwo).

Nota biograficzna
Magisterium: UJ 1984, doktorat UŚ 2001, habilitacja UP 2016, profesor UP od 2018. E-dydaktyk 2018, e-metodyk 2019.

Dyplomowana nauczycielka j. polskiego w LO im. T. Kościuszki w Myślenicach 1984-2009 (laureat, 7 finalistów etapu centralnego i 27 etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego). I, II i III stopień specjalizacji zawodowej. Egzaminator maturalny, Przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów, sprawdzających zadania z j. polskiego 2005-2009.

Adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UP 2005-2012, od 2012 w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych, od 2018 profesor uczelni.

Kierownik praktyk zawodowych studentów stacjonarnych wszystkich roczników specjalności nauczycielskiej 2008-2012, opiekunka 153 niestacjonarnych studentów rocznika 2005-2010 Filologia polska (specjalności: Nauczycielska, Komunikacja społeczna, Edytorstwo i komunikacja medialna, Logopedia) i rocznika studiów magisterskich Kulturoznawstwo i wiedza o mediach 2012-2014.

Członek założyciel i sekretarz 1996-2003 Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Członek założyciel i przewodnicząca 2003-2009 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polonistów. Członek założyciel i skarbnik 2012-2017 Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego od 2018 r.
Członek rektorskiej Komisji ds. Zdalnych Form Kształcenia od 2014. Przedstawicielka IFP w rektorskim Zespole ds. Nowych Form Kształcenia od 2011. Członek zespołu ds. wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji w Instytucie Filologii Polskiej 2011-2012. Koordynator prac nad utworzeniem kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach 2011-2012. Członek Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w IFP od 2012, Kierunkowy Koordynator ds. Krajowych Ram Kwalifikacji ds. Kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach od 2012, Kierunkowy Koordynator ds. Polskich Ram Kwalifikacji ds. Kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach od 2016.

Aktualnie pełnione funkcje
1. Member of Editorial Board of „International Journal of Research in E-learning”.
2. Member of International Programme Committee of 12th Annual International Scientific Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning (DLCC 2020) with subtitle Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning.
3. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (od 2018).
4. Członek Komisji Certyfikacyjnej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego od 2019.
5. Członek Rad Recenzenckich czasopism: „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova”, „International Journal of Research in E-learning”, “Media. Kultura. Komunikacja Społeczna”, “Rassegna Italiana di Argomenti Polacchi”, “Polisemia”, a także zbiorowych monografii z serii “E-learning”.
6. Przewodnicząca Zespołu Badań Technik Zdalnych i Mobilnych w Edukacji.

 

Współpraca międzynarodowa
1. External expert of the European Union: external expertises for the evaluation of applications funded by the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Program under the Marie Skłodowska-Curie actions.
2. Konsorcjum DARIAH-PL od 2016 (od 2015 konsorcjum jest częścią europejskiej sieci DARIAH-ERIC).
3. IRNet – International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, E-learning and Intercultural Competences 1.01.2014 – 31.12.2017. Project financed by the European Commission under the 7th Framework Programme, within the Marie Curie Actions International Research Staff Exchange Scheme.

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział)
1. Krajowy projekt operacyjny: Chcieć to MOOC – Rozszerzenie oferty edukacyjnej UP w zakresie zdalnego kształcenia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowanie w formule Massive Open Online Course zajęć e-learningowych Literatura a nowe media.
2. Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – ekspert zewnętrzny.
3. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania. Partnerzy: Województwo Małopolskie, uczelnie wyższe Małopolski, organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Fundacja Centrum Kopernika. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli wszystkich przedmiotów.
4. Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego – projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowanie dokumentu Plakat i reklama na lekcjach języka polskiego. Poradnik dla nauczyciela, Ośrodek Rozwoju Edukacji 2013 „Federacja Bibliotek Cyfrowych” http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=586 5.11.2020.
5. Nauczanie języka polskiego metodą multimedialnych modułów tematycznych – projekt zrealizowany w ramach działalności Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego przez zainteresowanych studentów we współpracy z nauczycielami w szkołach woj. małopolskiego w latach akademickich 2010/2011 i 2011/2012.
6. Komponent dydaktyczny w ramach studiów doktoranckich z literaturoznawstwa w zakresie filologii polskiej. Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – projekt badawczy sfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Recenzja narzędzi badawczych, wykład i konsultacje dla doktorantów, udział w Forum Młodych Dydaktyków i opublikowanie rozdziału w zbiorowej monografii.

 

Najważniejsze publikacje naukowe

 1. Ślósarz Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia, Universitas, Kraków 2013, https://universitas.com.pl/produkt/3251/Ideologiczne-matryce-Lektury-a-ich-konteksty-Postkomunistyczna-Polska—postkolonialna-Australia 5.11.2020.
 2. Ślósarz Interpretanty lektur: wytwory medialnego przemysłu. MMT jako dydaktyczny instrument, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, http://rep.up.krakow.pl/xmlui/discover 5.11.2020.
 3. Ślósarz Media w służbie polonisty, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/6822 5.11.2020.
 4. Ślósarz Lektury licealne a kino komercyjne. Aksjologiczny wymiar edukacji filmowej, Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, Kraków 2002.
 5. Ślósarz Product-Placement Novels as a Literary Margin [in:] On the Fringes of Literature and Digital Media Culture. Perspectives from Eastern and Western Europe, ed. by: Irena Barbara Kalla, Patrycja Poniatowska, Dorota Michułka, Brill Rodopi, Leiden – Boston 2018, pp. 197-220, https://brill.com/view/book/edcoll/9789004362352/BP000018.xml http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/b9789004362352s0165.11.2020.
 6. Ślósarz External resources in e-learning – dominant discourse?, „International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning” 2015, Vol. 25, No. 4., p. 411-430, „Inderscience Publishers” http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=74231 5.11.2020.
 7. Ślósarz Subject and Prospects for the Study on Distance Learning (DLSC 2009-2015, Brno), [in:] Distance Learning, Simulation and Communication 2017. CD Proceedings. May 31-June 2, 1-2 VI 2017, ed. by Miroslav Hrubý, University of Defence, Brno (Czech Republic), pp. 291-300.
 8. Ślósarz Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością, red. Magdalena Trysińska, Katarzyna Maciejak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 207-241, https://www.wuw.pl/product-pol-11861-Kompetencje-nauczyciela-polonisty-we-wspolczesnej-szkole-Miedzy-schematyzmem-a-kreatywnoscia-EBOOK.html 5.11.2020.
 9. Ślósarz Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii, „Rocznik Komparatystyczny” 2017 nr 8, s. 279-296, https://wnus.edu.pl/rk/pl/issue/869/article/14718 5.11.2020.
 10. Ślósarz Global Prospects of Distance Education. „International Journal of Research in E-learning” 2017 vol. 3 [1], pp. 27-45, http://weinoe.us.edu.pl/sites/weinoe.us.edu.pl/files/media/02_anna_slosarz.pdf 5.11.2020.

 

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych z referatem

 1. Multimedia Thematic Module (MTM) as literature teaching method – paper on 12th Conference organized by International Association for Research in L1 Education: Languages and texts: learning and developmental approaches, 26-28.06.2019 on Universidade NOVA de Lisboa in Lisboa (Portugal).
 2. Recycling of the culture. Presentation of foreign cultures in film adaptations of Polish and Australian school readings. University of Melbourne, School of Culture and Communication, seminar, 06.2010 (Australia).
 3. The Moodle Community platform versus the Microsoft Teams corporate application – paper on 12th Annual International Scientific Conference DLCC 2020 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, subtitle: Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning, Katowice-Sosnowiec 12-13.10.2020. Organized in Katowice and Sosnowiec by the Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn, Faculty of Information and Materials Sciences in Sosnowiec University of Silesia in Katowice. Coorganizers: University of Ostrava (UO, Czech Republic), Silesian University in Opava (SU, Czech Republic), Constantine the Philosopher University in Nitra (UKF, Slovakia), University of Extremadura (UEx, Spain), University of Twente (UT, The Netherlands), Lisbon Luisiada University (LU, Portugal), Curtin University in Perth (CU, Australia), Boris Grinchenko Kiyv University (BGKU, Ukraine), Herzen State Pedagogical University of Russia in St Petersburg (HSPU, Russian Federation), Dniprovsk State Technical University (DSTU, Ukraine), International Association for Development of the Information Society (IADIS), a non-profit association, Polish Pedagogical Society Branch in Cieszyn, Polish Scientific Society for Internet Education, Association of Academic E-learning (Poland).
 4. Dwa bieguny filmowych afordancji w fikcjonalnej literaturze XXI w. Referat otwierający Ogólnopolską Konferencję Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze pięknej, zorganizowaną 17.04.2018 przez Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.
 5. Obligacje polonistycznej dydaktyki – referat wygłoszony podczas IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego przez Pracownię Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 20-23.11.2019 r.
 6. Przesilenie fabuł a literatura dziecięca po 1989 roku. Referat wygłoszony w sesji plenarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Trzy dekady dzieciństwa. Wychowanie, sztuka, media 1989-2019, zorganizowanej 28-29.09.2018 r. przez Pracownię Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej mst. Warszawy w Bibliotece Publicznej mst. Warszawy.
 7. Lektury szkolne po remediacji druku – referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Edukacja polonistyczna – metamorfozy, zorganizowanej przez Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 26-27.09.2016.
 8. Praktyki oglądania filmów w „Bill Hodges Trilogy” Stephena Kinga – referat wygłoszony podczas III Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców Przestrzenie – praktyki – artykulacje, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego 17-19.06.2019 r. w Łodzi.
 9. Multimedialne moduły tematyczne, czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego – referat wygłoszony na II Kongresie Dydaktyki Polonistycznej Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Polonistyki elitarność i powszechność, zorganizowanym 18-21.11.2015 przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, Instytut Nauk i Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, Instytut Języka Polskiego UŚ, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN.
 10. Franczyzowość internetowych witryn na temat szkolenia psów (Polska, Niemcy, Rosja, Australia) ‑ referat, wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i Public Relations, zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i in. Kraków 18-19.10.2011.

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna

 1. Pełnienie funkcji Eksperta Ministra Edukacji i Nauki ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli od 2002 r.
 2. Zorganizowanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonistów seminarium Nauczanie metodą multimedialnych modułów tematycznych. Cele – szanse – zagrożenia. Teoria i praktyka. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 15.02.2020.
 3. Wstęp do podręcznika Polonistyczna dydaktyka ogólna, red. Jolanta Fiszbak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/Fiszbak_Polonistyczna_dydaktyka-35.pdf11.2020.
 4. Opracowanie poradnika dla nauczycieli: A. Ślósarz Plakat i reklama na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum ‑ poradnik z ćwiczeniami dla nauczyciela, Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji 2013, https://epodreczniki.pl/a/plakat-i-reklama-na-lekcjach-jezyka-polskiego-w-liceum-i-w-technikum/DSEVK4CFK11.2020.
 5. Udostępnienie egzaminatorom (nauczycielom języka polskiego) w witrynie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i na swojej stronie internetowej programu nauczania w szkole średniej Interpretanty lektur. Produkty przemysłu medialnego, opartego na metodzie multimedialnych modułów tematycznych.
 6. Multimedialne moduły tematyczne jako metoda nauczania języka polskiego – program nauczania, wdrożony w liceum i technikum.
 7. Program „Tagxedo” jako narzędzie metody wizualizacji słów kluczowych wiersza – wdrożenie metody nauczania w szkole podstawowej.
 8. Udział w pracach jury Powiatowego Konkursu Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu, cyklicznie organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Myślenicach:Tuzy X Muzy (2011), Dziennikarze – kronikarze czy kreatorzy zdarzeń? (2010), Realność czy reality, życie czy show (2009), Prasa w naszych czasach (2008), Co wiecie o Internecie (2007), Co kłamie w reklamie? (2006), Magia mediów (2005), Ale kino!… (2004).
 9. Ekspertyza materiałów egzaminacyjnych. Ustny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 – ekspertyza zestawu pytań, zaproponowanych do ogólnopolskiej, ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2015 w związku ze zmianą jego formuły, przygotowana 25.11.2014 r. na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 

Odznaczenia i nagrody

 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2003.
 2. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 2005.
 3. Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: indywidualna III st. 2017, Jubileuszowe 2009, 2014, dodatek motywacyjny 2014.
 4. Podziękowanie Dyrektora Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za przygotowanie innowacyjnego programu studiów I i II stopnia na kierunku: kulturoznawstwo i wiedza o mediach (studia dzienne i zaoczne), które zostały uruchomione w roku akademickim 2012/2013 i ponadprzeciętne zaangażowanie w sprawy naukowo-dydaktyczne i organizacyjne naszej jednostki 2012 r.
 5. Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie 1995, 1991.
 6. III Nagroda Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie 1986.
 7. Nagrody Starosty Powiatu Myślenickiego 2001, 2001.
 8. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice 1990.
 9. Nagrody Dyrektora I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach 2000, 1994, 1993, 1990.
 10. Nagroda Dyrektora Myślenickiego Domu Kultury 1989.

 

 

Media w służbie polonisty

Media w służbie polonisty, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.

Książka jest do pobrania tu.

 

 

 

Interpretanty lektur. Produkty medialnego przemysłu

Interpretanty lektur. Produkty medialnego przemysłu. Multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

Książka jest do pobrania tu

 

 

 

Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia

Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia, TAiWPN Universitas, Kraków 2013.

Książka jest do kupienia tu

 

 

 

Lektury licealne a kino komercyjne

 

Lektury licealne a kino komercyjne. Aksjologiczny wymiar edukacji filmowej, Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, Kraków 2002.

Postaram się tu ją udostępnić.

 

 

 

 

CV, e-mail, publications, projects…

Prof. Anna Ślósarz, M.A., Ph.D. (habil.)

Chair of Media and Cultural Studies, Institute of Polish Philology, Commission for the National Education Pedagogical University of Kraków, Poland, Europe.

Interests: media studies, social communication, literature study, film studies, didactics of literature. E-Teacher and E-Methodist certificates awarded by Academic E-learning Association (2018, 2019).

E-mail: anna.slosarz(at)up.krakow.pl

Research topics: multimedia thematic modules (MTM) as a strategy and teaching method; adaptive strategies and transcultural translations of literary classics. The functioning of electronic contexts of school readings on national and international markets. Resources of online websites used for teaching and learning of the Polish language. Functions of new media and e-tools in the teaching of the mother tongue in Poland and Australia.

Short CV:

2018 Professor of the Pedagogical University of Krakow.

2016 Habilitation: Products of the media industry as interpreters of literature. Central Board for Degrees and Titles, Warsaw.

2013 Certificate of training completion on Preparation of didactic materials for educational platform MOODLE, of 30 hours in total, issued by European Centre for Lifelong and Multimedia Learning, Kraków.

2009 Certificate of training completion on Administration of an e-learning platform issued by Chair of Information and Computer Sciences, Commission for National Education Pedagogical University, Kraków.

2007 Certificate of e-Workshops completion on Methodology of teaching via the Internet issued by Centre for e-Education, Economics Academy, Kraków.

2001 Degree of Doctor of Philosophy in Humanities, specialty: Literature and Film studies, awarded by Board of Faculty of Philologies, University of Silesia on the 19th June 2001 on presentation of the doctoral thesis Film in high school education. School reading materials and commercial cinema. Supervisor: prof. Ph.D. (habil.) Tadeusz Miczka.

1998 Diploma of the Third Degree of Professional Specialisation in Polish language teaching awarded by Main Board Degrees for Professional Specialization of Teachers, Warsaw.

1995 Diploma of the Second Degree of Professional Specialisation in Polish language teaching awarded by Main Board for Degrees of Professional Specialization of Teachers, Warsaw.

1994 Diploma of the First Degree of Professional Specialisation in Polish language teaching awarded by Main Board for Degrees of Professional Specialization of Teachers, Warsaw.

1984 Master’s degree in Polish Philology (Film Studies and Teaching) awarded after the presentation of Master’s thesis On problems of kinesic notation of movie heroes’ behavior. Supervisor: prof. Ph.D. (habil.). Alicja Helman.

Monographs:

 1. Lektury licealne a kino komercyjne. Aksjologiczny wymiar edukacji filmowej [High school reading materials and commercial cinema. The axiological dimension of film education], Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, Kraków 2002, p. 253. ISBN 83-7629-084-7.
 2. Media w służbie polonisty [Media at the service of Polish language teacher], Scientific Publishing of Pedagogical Academy name Commission for National Education, serie: Nowoczesna szkoła [Modern School], Kraków 2008, p. 283. ISBN 978-83-7271-458-9.
 3. Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia [Ideological matrices. Reading materials and their contexts. Post-communist Poland – post-colonial Australia]Universitas, Kraków 2013, p. 712, ISBN 97883-242-1966-7. https://universitas.com.pl/produkt/3251/Ideologiczne-matryce-Lektury-a-ich-konteksty-Postkomunistyczna-Polska—postkolonialna-Australia 14.02.2020.
 4. Interpretanty Produkty medialnego przemysłu. Multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument [Interpretants of school Readings. Products of the media industry. Multimedia thematic modules as the educational tool], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, ISBN 978-83-8084-106-2, ISSN 0239-6025. http://www.wydawnictwoup.pl/654/.html 05.02.2020.

 

Thematic listing of selected scientific articles:

I.         Products of the media industry as interpreters of literature

 1. Interpretanty lektur. Produkty medialnego przemysłu. Multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument  [Interpretants of school readings. Products of the media industry. Multimedia thematic modules as the educational tool], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, ISBN 978-83-8084-106-2, ISSN 0239-6025 http://www.wydawnictwoup.pl/654/.html 05.02.2020.
 2. Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza [A teaching method: visualizing the keywords of the poem] [in:] Kompetencje szkolnego polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością [Competences of a Polish language teacher in a contemporary school. Between scheme and creativity], ed. by Magdalena Trysińska, Katarzyna Maciejak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, pp. 207-241, print ISBN 978-83-235-4131-8, e-pub 978-83-235-4147-9, pdf online 978-83-235-4139-4, mobi 978-83-235-4155-3.
 3. External resources in e-learning – dominant discourse?„International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning”, iss. „E-learning & Lifelong Learning”, 2015, Vol. 25, No. 4., pp. 411-430. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJCEEELL.2015.074231, „Inderscience Publishers” http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=74231 14.02.2020.
 4. Produkty przemysłu medialnego XXI wieku jako interpretanty literatury [Products of the twenty-first century media as interpretants of literature) [in:] Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich [Contemporary research problems on reception and influence of literary works], ed. by L. Jazownik, Księgarnia Akademicka, Zielona Góra, 2013, pp. 23-41, ISBN 978-83-60128-39-6.
 5. Elektroniczne teksty: recykling kultury i zbiorowej tożsamości [Electronic texts: recycling of culture and of collective identity], „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 176. Studia de Cultura VII: Gry tożsamości – praktyki (kontr)kulturowe” [Games of identity – (contra)cultural practices], 2015, pp. 53-69. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2774 14.02.2020.
 6. Polityki reprezentacji społecznych więzi. „Pianista”: cenzura i przekłady [Representation policies of social ties. „Pianist”: censorship and translations] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura” 2019 nr 1, pp. 114-136, DOI 10.24917/20837275.11.1.10, ISSN 2083-7275 “Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4992 14.02.2020.
 7. Dyskursy nierównoległe. Lektury polonistyczne a komercyjne portale edukacyjne [Non-parallel discourses. Polish education reading materials and commercial educational portals] [in:] E-polonistyka 3 [E-Polish Philology 3], edited by A. Dziak, A. Kopacz, The John Paul II Catholic University of Lublin Publishing, Lublin 2016, pp. 111-133. ISBN 978-83-8061-312-6.
 8. Mitologizacja przekazu: fotografie na okładkach „Pokuty” Iana McEwana [Mythologisation of message sending: photographs on the covers of „Atonement” by Ian McEwan] [in:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura III”, Scientific Publishing of Pedagogical University name Commission for National Education, Kraków 2012, pp. 17-27, ISSN 2083-7275. „Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1557 14.02.2020.
 9. Koncepcja czytania a pragmatyczna estetyka okładek lektur (na przykładzie Polski i Australii) [Concept of reading and pragmatic aesthetics of school reading materials’ covers (in Poland and in Australia)][in:] Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością [I am – so I read. Between pragmatism and freedom] ed. by G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Scientific Publishing of University of Gdańsk, Gdańsk, 2012, pp. 327-340. ISBN 978-83-7326-894-4.
 10. Kulturowo-społeczne uwarunkowania ikonografii polskich, rosyjskich i niemieckich serwisów edukacyjnych [Cultural and social influences on iconography of Polish, Russian and German educational Internet sites] [in:] Nowe media we współczesnym społeczeństwie [New media in contemporary society], ed. by M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Scientific Publishing of Nicolaus Copernicus University, Toruń, 2011, pp. 141-166. ISBN 978-83-231-2623-2.
 11. Banki, szkoła i ściągi. Językowy obraz edukacji w nazwach rosyjskich, niemieckich i polskich witryn internetowych [Banks, school and cheating material. Linguistic picture of education in names of Russian, German and Polish Internet sites] in: e-polonistyka 2 [e-Polish philology 2], ed. by A. Dziak, S.J. Żurek, The John Paul II Catholic University Publishing, Lublin, 2012, pp. 93-114, ISBN 978-83-7702-560-4.
 12. „Wypasione ściągi” jako „protezy umysłu”. Konceptualizacje nazw portali edukacyjnych w języku licealistów [„Awesome cheating materials” as „mind prostheses”. Conceptualizations of educational portals’ names in high schools’ students language] [in:] Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej [Language education in the era of polisensoric mass culture], ed. by U. Kopeć, Z. Sybiga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2010, pp. 211-224, ISBN 978-83-7338-529-0.
 13. Metodologie badań literaturoznawczych w internetowych portalach edukacyjnych [Methodologies of studies on literature on education internet sites] [in:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela [Information Technology as a teacher’s tool], ed. by J. Migdałek, M. Zając, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 2008, pp. 195-205, ISBN 978-83-7587-066-4.
 14. Nowy kanon lektur w internetowych serwisach edukacyjnych? [A new canon of school reading materials on online education scervices?] [in:] Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja [New media in the communication system. Education and digitization], ed. by M. Jeziński, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, pp. 39-59, ISBN 978-83-7780-119-2.
 15. Prywatne strony internetowe polonistów w posttradycyjnej edukacji [Private Internet sites of Polish language teachers in post-traditional education], „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura I”, 2010, pp. 44-55. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ISSN 1689-9903. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1586 14.02.2020.
 16. On the theory, practice and didactics of the utilization of Web sites for educational purposes by teachers of Polish language [in:] Theoretical and practical aspects of distance learning. Collection of scholarly papers, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Visegrad Fund, University of Silesia, Katowice,  Department of Ethnology and Didactic Sciences, Cieszyn 2009, pp. 131-143, ISBN 978-83-925281-4-2. „Silesian Digital Library” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=138806&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI 14.02.2020.
 17. Rozwój badań nad rolą nowych mediów w kształceniu polonistycznym [The development of research on the role of new media in Polish language education] [in:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Literarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia II”. Folia 79, ed. by M. Jędrychowska, D. Łazarska, E. Mikoś, Scientific Publishing of Pedagogical University name Commission for National Education, Kraków 2010, pp. 123-134, ISBN 2082-0909. „Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa” http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3406&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&Q 05.02.2020.
 18. Posttradycyjna edukacja? Sposoby używania komputera przez studentów podczas praktyki pedagogicznej [Post-traditional education? Ways of utilizing computer by students during their teaching placements] [in:] Oblicza nowych mediów [Faces of new media], ed. by A. Ogonowska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie [School of Management and Banking in Cracow], Kraków, 2011, pp. 326-343. ISBN 978-83-60560-68-6
 19. Research on the Web activity of teachers of Polish in lower-secondary schools [in:] Methodological studies in education of Polish language and literature,  ed. by S.J. Żurek, serie: Polish Langue and Literature Education Theory vol. 8.Chair of Didactics of Literature and Polish Language, Learned Society of John Paul II Catholic University, Lublin 2014, pp. 97-113. ISBN 978-83-7306-662-5, ISBN 978-83-7702-593-2.
 20. Government portals resources on teaching native language in New South Wales (Australia) and in Poland (Europe) and their role in building new social consciousness [in:] Use of E-learning in the training of professionals in the knowledge society. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Visegrad Fund, University of Silesia, Katowice, Department of Ethnology and Didactic Sciences, Cieszyn 2010, pp. 189-209. „Silesian Digital Library” https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/147797/edition/138807/content?ref=desc 14.02.2020.
 21. The mode of curriculum publication and developing key skills: the Polish core curriculum with comments and the Australian curriculum [in:] E-learning for societal needs. Monograph,  ed. by E. Smyrnova-Trybulska, University of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Didactic Sciences, Studio Noa, Katowice – Cieszyn 2012, pp. 437-455, ISBN 978-83-60071-59-5. „Silesian Digital Library” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100751&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI 05.02.2020.
 22. Multimedialne moduły tematyczne. Intertekstualność w sieci i edukacyjnej praktyce (na przykładzie Polski i Australii) [Multimedia thematic modules. Intertextuality in the Internet and educational practice (in Poland and Australia)] [in:] Edukacja a nowe media [Education and new media], ed. by M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Scientific Publishing of Maria Curie-Skłodowska Univeristy, Lublin 2015, pp. 91-104, ISBN 978-83-7784-634-6.
 23. Intermedialność w nauczaniu języka angielskiego. Australia 2009-2014 [Intermediality in teaching English language. Australia 2009-2014] [in:] Adaptacje II – transfery kulturowe [Adaptations II – Cultural transfers], ed. by W. Hajduk-Gawron, Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego” [Library of “Polish Philology Post Scriptum”], Vol. 5. University of Silesia in Katowice, Szkoła Języka i Kultury Polskiej [School of Polish Language and Culture], Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich [Chair of International Polish Studies], Katowice 2015, pp. 331-348 http://www.studiapolskie.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/T.-2.-Transfery-kulturowe.pdf 14.02.2020.
 24. Dydaktyka polonistyczna jako komparatystyka [Didactics ofPolish Philology as a comparative literature] [in:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki [Polish language teaching as a commitment. Universality and elitism of Polish Phylology] ed. by E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, cooperation D. Jagodzińska i A. Zok-Smoła, Katowice 2016, pp. 283-297.
 25. Multimedialne moduły tematyczne jako narzędzie pracy ponowoczesnego szkolnego polonisty[Multimedia thematic modules as a tool of postmodern Polish language school teacher] [in:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra [Polish philology today – educating for future] ed. by K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, cooperation: A. Kania, E. Strawa, Volume 2 of Series of Jagiellonian University’s Faculty of Polish Philology „Edukacja nauczycielska polonisty” [„Education of Polish language teachers”]ed. by A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2014, pp. 71-81, ISBN 97883-242-2618-4.
 26. Multimedialne moduły tematyczne czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego [Multimedia thematic modules or holistic potential in the teaching of the mother tongue] [in:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki [Teaching of Polish language as a commitment. Universality and elitism of Polish Philology] ed. by E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, cooperation D. Jagodzińska, A. Zok-Smoła, Katowice 2016, pp. 617-634 ISBN 978-83-8012-952-8.
 27. Dydaktyka nowej humanistyki. Szanse i nieuniknione zagrożenia [Teaching of new humanities. Opportunities and inevitable threats] [in:] Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki [Polish literature and prospects form the new humanities], ed. by Romuald Cudak, Karolina Pospiszil, WN UŚ, Katowice 2018, p. 139-156). ISSN 0208-6336, print ISBN 978-83-226-3576-6, e-ISBN 978-83-226-3577-3.

II.        Film adaptations as literature interpretants and educational tools

 1. Lektury licealne a kino komercyjne. Aksjologiczny wymiar edukacji filmowej[High school reading materials and commercial cinema. The axiological dimension of film education], Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, Kraków 2002. ISBN 83-7629-084-7.
 2. Adaptacja filmowa jako dominujący typ lektury pierwowzoru [Film adaptation as the dominant type of the reading of the the original, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 135. Studia de Cultura V”2013, pp. 79-93, ISSN 1689-9903. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1472 14.02.2020.
 3. Przemysł medialny a narodowa tożsamość. Postkomunistyczna Polska i postkolonialna Australia [Media industry and national identity. Post-communist Poland and post-colonial Australia] [in:] Dostrzec różnicę [To see difference], ed. by T. Bielak, R. Pysz, Bielsko-Biała 2014, pp. 156-171. ISBN 978-83-63713-79-9.
 4. Studenckie motywacje doboru filmowych kontekstów lektur . Film jako narzędzie kształcenia literackiego [Students’ motives for selection of film contexts of reading material. Film as a tool of literary education] [in:] Kino, film i psychologia [Cinema, movie, and psychology], ed. by A. Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017, pp. 277-298. ISBN 978-83-63590-96-3.
 5. Aksjologiczny wymiar filmowych kontekstów interpretacyjnych [Axiological dimension of film interpretation contexts], „Nowa Polszczyzna” 2002/1, pp. 26-30. ISSN 1428-4405.
 6. Trudne arcydzieło: „Opowieść o «Dziadach» Adama Mickiewicza. Lawa” [Difficult masterpiece: „The story of «Forefathers’ Eve» by Adam Mickiewicz. Lava”], „Nowa Polszczyzna” 2005/5, pp. 18-24. ISSN 1428-4405.
 7. Scenariusz lekcji: Charakteryzujemy bohaterów i przewidywanego widza filmu „Ostatni dzwonek”. Odkrywamy kody retoryczne „Ostatniego dzwonka” [Lesson plan: We are characterizing the heroes and the anticipated viewer of the film „The Last School Bell.” We are discovering the rhetorical codes of „The Last School Bell”] [in:] Filmowa Akademia Młodych. Vademecum nauczyciela [Film Academy of the Young. Teacher’s Vademecum] ed. by M. Kowalski, Poznań 2007, pp. 136-139. ISBN 978-83-89470-55-3.
 8. Film edukacyjny w nauczaniuObrazy, które uczą i kształtują tożsamość[Educational film in teaching. Images that teach and shape identity], „Uczyć Łatwiej. Liceum i Technikum” [To teach simpler. General and technical high schools], Spring 2010, pp. 12-13.
 9. Film edukacyjny w nauczaniu. Obrazy, które uczą i kształtują tożsamość [Educational film in teaching. Images that teach and shape identity], „Uczyć Łatwiej. Gimnazjum” [To teach simpler. Lower high school], Spring 2010, pp. 12-13.

III.      Media contexts of literature and education

 1. Product-Placement Novels as a Literary Margin [in:] On the Fringes of Literature and Digital Media Culture. Perspectives from Eastern and Western Europe, edited by: Irena Barbara Kalla, Patrycja Poniatowska, Dorota Michułka, Brill Rodopi, Leiden – Boston 2018, pp. 197-220. Chapter: DOI 10.1163/9789004362352_016. Chapter: http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/b9789004362352s016 14.02.2020.
 2. Media w służbie polonisty [Media at the service of Polish language teacher], Scientific Publishing of Pedagogical University name Commission for National Education, Kraków 2008. ISBN 978-83-7271-458-9.
 3. Lektury szkolne po remediacji druku [School readings after print remediation] [in:] Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych [Polish language education in the face of cultural changes], ed. by Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, pp. 55-76. ISBN 978-83-7784-998-9.
 4. Edukacja medialna w realiach konkurencyjnej demokracji [Media education in the realities of competitive democracy], „Annales Universitatis Paedagogicae Folia 205. Studia de Cultura VIII (2) 2016, Cyfrowa humanistyka”, 2016, pp. 141-157. ISSN 2083-7275, e-ISSN 2931-4432. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1472 05.02.2020.
 5. Dydaktyka polonistyczna jako komparatystyka [Polish language teaching as a comparative studies] [in:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki [Polish language education as a commitment. Universality and elitism of Polish studies], ed.by E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, collaboration D. Jagodzińska, A. Zok-Smoła, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, pp. 283-297. ISBN 978-83-8012-952-8.
 6. Multimedialne moduły tematyczne czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego [Multimedia thematic modules or holistic potential in teaching the mother tongue] [in:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki [Polish language education as a commitment. Universality and elitism of Polish studies], ed. by E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, collaboration D. Jagodzińska, A. Zok-Smoła, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, pp. 617-634. ISBN 978-83-8012-952-8.
 7. Dyskursy nierównoległe. Lektury polonistyczne a komercyjne portale edukacyjne [in:] E-polonistyka 3 [e-Polish philology 2], ed. by A. Dziak, A. Kopacz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, pp. 111-133. ISBN 978-83-8061-312-6.
 8. Wideoliteratura jako ekspresja pełni emocjonalnego doświadczenia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio N – Educatio Nova” 2017, Nr 2, Vol. II, pp. 143-161. ISSN 2451-0491, e-ISSN 2543-9340, DOI 10.17951/n.2017.2.143, http://dx.doi.org/10.17951/en.2017.2.143. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N. Educatio Nova”, https://journals.umcs.pl/en/article/view/5171/pdf 14.02.2020.
 9. Od fascynacji do subwersji. Biografie w literaturze tworzonej kolektywnie [From fascination to subversion. Biographies in literature created  collectively] [in:] Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań [Pedagogy of popular culture – theories, methods and research areas], ed. by W. Jakubowski, M. Wawrzak-Chodaczek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016, pp. 321-337. ISBN 978-83-8095-102-0.
 10. Filmy w TV Trwam: przysposobienie do publicznych debat [Films on Trwam TV: preparation for public debates], 230Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. Film w działaniu”, 2017 nr 9 (2), s. 54-84. ISSN 2083-7275, e-ISSN 2931-4432.
 11. Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii [From remediation to controlling collective emotions. Interferences of literary discourse and technology], „Rocznik Komparatystyczny” 2017 nr 8, pp. 279-296, p-ISSN 2081-8718, e-ISSN 2353-2831 https://wnus.edu.pl/rk/pl/issue/869/article/14718 14.02.2020.
 12. Szkolny polonista wobec imperium ekranów [Polish language school teacher facing the empire of screens] [in:] e-polonistyka [e-Polish Philology] by A. Dziak, S.J. Żurek, The John Paul II Catholic University of Lublin Publishing, Lublin 2009, pp. 163-176. ISBN 978-83-7363-796-2. „KUL. Wydział Nauk Humanistycznych” [„The John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Humanities] http://www.kul.pl/art_19235.html 05.02.2020.
 13. Szkolna interpretacja w epoce mass mediów i multimediów [School interpretation in the era of mass media and multimedia], „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 71. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia I”, 2010, pp. 219-228. ISSN 1689-9903. „Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa” [Pedagogical Digital Library] http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=2850&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI 05.02.2020.
 14. Literatura współczesna na prywatnych stronach edukacyjnych [Contemporary literature on the private education Internet sites]„Zeszyty Szkolne” [School Exercise Notebooks] 2009, No. 4 (30), pp. 118-125. ISSN 1642-1302.
 15. National epics on main educational Websites (Poland and Australia) [in:] Use of e-learning in the developing of the key competences. Monograph,  ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Visegrad Fund, University of Silesia, Katowice, Department of Ethnology and Didactic Sciences, Cieszyn 2011, pp. 241-259. ISBN 978-83-60071-59-5. „Silesian Digital Library” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100752&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI 05.02.2020.
 16. Polonistyczne strony WWW: postmodernistyczna koncepcja przedmiotu [Polish language education web sites: post-modern conception of the subject] [in:] Komputer w edukacji, 19. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe [Computer in education, 19th National Scientific Symposium] ed. by J. Morbitzer, Scientific Publisher of Pedagogical University name Commission for National Education, Kraków 2009, pp. 269-273. ISBN 978-83-7271-561-6.
 17. Polonistyczne zastosowania komputera: szkolna praktyka a możliwości dydaktyczne[Utilisation of a computer in Polish language teaching: classroom practice and didactic opportunities] [in:] Komputer w edukacji, 17. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe [Computer in education, 17th National Scientific Symposium], ed. by J. Morbitzer, Scientific Publisher of Pedagogical University name Commission for National Education, Kraków 2007, pp. 248-253. ISBN 978-83-7271-440-4.
 18. Funkcje Internetu na lekcjach języka ojczystego w Polsce i Australii w świetle „Podstawy programowej z komentarzami” oraz „The Australian Curriculum” [Functions of the Internet during classes in mother tongue in Poland and Australia in light of the „Podstawa programowa z komentarzami” (Core Curriculum with Comments) and “The Australian Curriculum”] [in:] Uniwersytet Wirtualny – Model, narzędzia, praktyka. Książka abstraktów [Virtual University – Model, tools, practice. Book of abstracts], Warsaw University, Warszawa 2011, pp. 125-126. ISBN 978-83-60843-96-3.
 19. Szkolna polonistyka w erze cywilizacji medialnej [Polish language school teaching in the era of media civilisation]„Polonistyka” 2008 No. 2, pp. 30-35. ISSN 0551-3707.

IV.     Internet in continuous education

 1. Subject and Prospects for the Study on Distance Learning (DLSC 2009-2015, Brno), pp. 291-300 [on:] Distance Learning, Simulation and Communication 2017. CD Proceedings. May 31-June 2, 1-2 VI 2017, ed. by Miroslav Hrubý, University of Defence, Brno (Czech Republic). ISBN 978-80-7231-416-4.
 2. Distance education. Research fields and methods [in:] E-learning. Vol. 8. Methodology – Implementation and Evaluation. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Visegrad Fund, University of Silesia, Katowice, Department of Ethnology and Didactic Sciences, Cieszyn 2016, pp. 103-124.
 3. The Stylometric Analysis of Papers Presented at the DLCC Conference in Cieszyn [in:] E-learning. Vol. 9. Effective Development of Teacher’s Skills in the Area of ICT and E-learning. Monograph, ed. by Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn, Katowice-Cieszyn 2017, pp. 249-279. ISSN: 24-51-3644 (print edition), ISSN 2451-3652 (digital edition), ISBN 978-83-60071-96-0.
 4. Granice społecznego przyzwolenia. Użytkownik w tekstach reklam z edukacyjnych serwisów [Boundaries of social acceptance. The user in advertisements’ text on educational sites] [in:] Komputer w edukacji, 18. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, ed.by  J. Morbitzer, Kraków 2008, pp. 260-265. ISBN 978-83-7271-488-6.
 5. Kulturowy wizerunek użytkownika w ikonografii polskich, rosyjskich i niemieckich serwisów edukacyjnych [Cultural image of the user in the iconography of Polish, Russian and German educational services] [in:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela,  ed. by J. Migdałek, W. Folta, Kraków 2010, pp. 419-428. ISBN 978-83-7638-003-2.
 6. Franczyzowość internetowych witryn na temat szkolenia właścicieli i ich psów [Franchising of Internet sites on training of owners and their dogs(Polska, Niemcy, Rosja, Australia) [in:] Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie [Visual communication in advertisement, public relations, and law], ed. by K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń, Wydawnictwo Poltext, Kraków 2013, pp. 128-143. ISBN 978-83-7561-209-7.
 7. Intermedialna kampania społeczna: „Mafia dla psa” [Intermedia social campaign: „Mafia for the dog”], „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 168. Studia de Cultura VI. Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne” [Cultural Education. Monographic Approach]2014, pp. 127-146. ISSN 2083-7275, e-ISSN 2931-4432. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensi Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2302 14.02.2020.

V.       Media in Poland and Australia – comparative view

 1. Ideologiczne matryce. Lektury i ich konteksty. Postkomunistyczna Polska i postkolonialna Australia [Ideological matrices. Reading materials and their contexts. Post-communist Poland – post-colonial Australia], Universitas, Kraków 2013. ISSN 1509-6726.
 2. MSM convergence in post-communist Poland as an instrument of ideological matrix reproduction [in:] Problemy konwergencji mediów [Issues of Media Convergence] ed. by M. Kaczmarczyk, D. Rott, cooperation M. Boczkowska, Oficyna Wydawnicza Humanitas in Sosnowiec – Verbum in Praha 2013, pp. 55-66. ISBN 978-83-61991-43-4, ISBN 978-80-87800-00-3. „E-Publikacje Nauki Polskiej” [Polish Science e-Publications] https://www.epnp.pl/ebook/A07915_PKM_2 05.02.2020.
 3. Witryny internetowe jako kulturowe reprezentacje krakowskich heterotopii [Internet sites as cultural representations of heterotopias of Kraków] [in:] Kraków. Miejsce i tekst [Kraków. Place and text] ed. by A.Ogonowska, M. Roszczynialska, Universitas, Kraków 2014, pp. 165-178. , ISBN 97883-242-2324-4.
 4. Regres i rozwój aksjologicznego kapitału w portalach edukacyjnych Polski i  Australii: „Interkl@asai „Board of Studies” [Regression and development of axiological capital of Internet educational sites in Poland and Australia: „Interkl@sa” and „Board of Studies], [in:] Nowe media: edukacja – polityka – ekonomia – kultura [New Media: Education – Politics – Economy – Culture], „Zeszyt Naukowy 26. Socjologia nr 6”, Kraków 2012, pp. 43-57. ISSN 1897-659X, ISBN 978-83-63638-03-0. „Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie” [Scientific Exercise Notebook. High School of Management and Banking in Kraków] http://zeszytnaukowy.pl/archiwum 14.02.2020.
 5. Media na lekcjach angielskiego w Australii [Media during English classes in Australia] [in:] Człowiek.  Media. Edukacja [Man. Media. Education]ed. by J. Morbitzer, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Pedagogical University name Commission for National Education, Kraków 2010, pp. 277-282. ISBN 978-83-721-615-6.
 6. Nauczanie ojczystego języka w posttotalitarnej Polsce i postkolonialnej Australii„Puls Polonii” [The Pulse of Polish Emigration], 8 czerwca 2010, „Puls Poloniii” [The Pulse of Polish Emigration] http://www.pulspolonii.com 14.02.2020.

VI.     Teaching at university

 1. Wstęp [w:] Polonistyczna dydaktyka ogólna [General Polish language didactics], ed. by Jolanta Fiszbak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, p. 11-34. ISBN 978-83-8142-321-2, eISBN 978-83-8142-322-9. „Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego” https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/Fiszbak_Polonistyczna_dydaktyka-35.pdf 14.02.2020.
 2. Bańdura, M. Dudziak, E. Dundler, W. Jakubaszek, W. Jarczyk, B. Kędzierska, A. Kowalik, A. Domagała-Kręcioch, A. Kristjandottir, A. Król, J. Magenheim, R. Morel, A. Panek, R. Pawlak, J. Pawłowski, S. Roswick, M. Skolimowska, R. Solecki, M. Sysło, A. Ślósarz, D. Topa, J. Wibe, M. Wiekiera, O. Wyżga Changes in contemporary educationFinal document of II International Scientific Conference: Changes in contemporary education; Digital potential versus cognitive traps. Key competences in the knowledge society for e-Inclusion organized 28.– 30. X 2009 by European Centre for Lifelong Learning and Multimedia Education at Pedagogical University name Commission for National Education in Kraków. „IFIP – International Federation for Information Processing” http://www.ifip-tc3.net/article.php3?id_article=208 14.02.2020.
 3. Interpersonalne, grupowe i społeczne relacje w nauczaniu na odległość [Interpersonal, group and social relations in distance learning] [in:] Człowiek, technologia, media. Konteksty kulturowe i psychologiczne [Man, Technology, Media. Cultural and Psychological Contexts] ed. by A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, pp. 35-50. ISBN 978-83-7850-686-7.
 4. Students’ preferable activities in e-learning. A collective case study [in:] E-learning and intercultural competences development in different countries. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Visegrad Fund, University of Silesia, Katowice, Department of Ethnology and Didactic Sciences, Cieszyn 2014, pp. 253-263. ISBN 978-83-60071-76-2. „Silesian Digital Library”  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100752&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI 14.02.2020.
 5. Democratizing potential of distance education [in:] E=learning, 11. E-learning and STEM education, ed. by Eugenia Smyrnova-Trybulska, Studio NOA, Katowice-Cieszyn 2019, pp. 51-67. ISSN: 2451-3644 (print edition), ISSN 2451-3652 (digital edition), ISBN: 978-83-66055-11-07. „Silesian Digital Library” https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/314247/edition/296980/content?ref=desc 05.02.2020.
 6. Models of self-presentation as supplied by university students in remote lectures [in:] IT Tools – Good Practice of Effective Use in Education. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Visegrad Fund, University of Silesia, Katowice, Department of Ethnology and Didactic Sciences, Cieszyn 2015, pp. 271-284. ISBN 978-83-60071-82-3. „Silesian Digital Library” https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/314247/edition/296980/content?ref=desc 14.02.2020.
 7. Poczta elektroniczna, forum dyskusyjne i witryna internetowa jako środki dydaktyczne polonisty (raport z wdrożenia i użytkowania) [Electronic mail, discussion forum and Internet site as a means of Polish language teaching (report on implementation and use)] [in:] Polskość ponad granicami [Polishness across borders] ed. by G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [Learned Society of the John Paul II Catholic University], Lublin 2011, pp. 225-238. ISBN 978-83-7306-532-1.
 8. Nauczanie języka polskiego na odległość w XXI w. – zagrożenia i szanse [Distance Polish language teaching in the twenty-first century – dangers and opportunities] [in:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności [Polish Philology to Contemporary Challenges], vol. II, V Kongres Polonistyki Zagranicznej Brzeg – Opole, ed. by S. Gajda, I. Jokiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2014, pp. 483-493. ISBN 978-83-7395-641-4.
 9. Attitudes of future teachers towards e-learning – instrumental case study [in:] E-learning & lifelong learning,  ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Visegrad Fund, University of Silesia, Katowice, Department of Ethnology and Didactic Sciences, Cieszyn 2013, pp. 155-164. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” [Silesian Digital Library] http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=131103&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI 05.02.2020.
 10. Efektywne i nieefektywne składniki nauczania na odległość. Obserwacje i sugestie dla Autorów kursów [Effective and ineffective components of distance learning. The observations and suggestions for authors of courses], Kraków, 11 VII 2014, „Zespół Badań Technik Multimedialnych, Zdalnych i Mobilnych w Edukacji” [The E-learning and Mobile Technologies in Education Unit]http://badania-media.up.krakow.pl/index.php/pl/struktura/10-zespol-badan-technik-multimedialnych-zdalnych-i-mobilnych-w-edukacji 14.02.2020.
 11. U źródeł nauczania na odległość [At the source of distance learning], „Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2017 nr 3 (62), pp. 49-52. ISSN 1509-6726.

VII.    Marking matricualtion examination in Polish language

 1. Klucz do otwierania, czyli o stosowaniu modeli oceniania maturalnych wypracowań [Key for unlocking or on application of matriculation examination essays assessment models] [in:] Nowa podstawa programowa – proces dydaktyczny – egzamin [New core curriculum – teaching process – exam] ed. by E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej [Chair of Polish Language and Polish Literature Teaching], Uniwersytet Śląski [University of Silesia], Katowice 2009, pp. 47-59.
 2. Teorie literatury w maturalnych wypracowaniach, czyli po co egzaminatorowi „np.”? [Theories of literature in matriculation examination essays or why the examiner needs “e.g.”], multimedia presentation available to examiners. „Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie” [Regional Examination Board in Kraków] http://www.oke.krakow.pl/kursy/course/index.php 14.02.2020.
 3. Plakat i reklama na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum ‑ poradnik z ćwiczeniami dla nauczyciela [Poster and advertisement during Polish language classes in higher secondary and technical schools – a guide with exercises for teachers]20 XII 2013, „Ośrodek Rozwoju Edukacji” [Centre of Development of Education]  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=586 14.02.2020.
 4. O konieczności uzewnętrznienia ustnej matury z języka polskiego [On the need of externalising oral part of Polish language matriculation examination] [in:] O wyższą jakość egzaminów szkolnych. XXII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Lublin 9-11 października 2006. Część I. Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne, [For higher quality of school exams. Part I. Examination ethics and general issues], ed. by B. Niemierko, M.K. Szmigel, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej [The Polish Association of Educational Diagnostics], Kraków 2006, pp. 526-535. ISBN 8360246300. „Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej” [The Polish Association of Educational Diagnostics] http://www.ptde.org/mod/resource/view.php?id=141 05.02.2020.
 5. Jak ratować ustną maturę? [How to save oral matricualtion examination?] [in:] Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli [Learning and exam in the eyes of teachers] ed. by B. Niemierko, M.K. Szmigel, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej [The Polish Association of Educational Diagnostics], gRUPA TOMAMI, Kraków 2008, pp. 400-408. ISBN 978-83-60246-61-0. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej [The Polish Association of Educational Diagnostics]” http://www.ptde.org/mod/resource/view.php?id=157 05.02.2020.
 6. Jak ratować ustną maturę?+ prezentacja multimedialna [How to save oral matriculation examination? + multimedia presentation]. „Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej” [The Polish Association of Educational Diagnosticshttp://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XIV_KDE/slosarz.pdf 14.02.2020.
 7. O zewnętrzne ustne prezentacje maturalne [External oral matriculation examination presentations], „Polonistyka” 2006, nr 6, pp. 59-61. ISSN 0551-3707. „Edupress. Czasopisma dla nauczycieli” [Edupress. Magazines  for Teachers] http://www.edupress.pl/archiwalne-numery/polonistyka/czerwiec-2006/edupress.pl/download/gfx/edupress/…/3155.pdf 05.02.2020.
 8. Nowa Matura a prawa autorskie [New Matriculation Examination and copyright]Polonistyka” 2004, No. 10, pp. 53-55. ISSN 0551-3707. „Edupress. Czasopisma dla nauczycieli” [Edupress. Magazines for Teachers] http://www.edupress.pl/archiwalne-numery/polonistyka/grudzien-2004/  14.02.2020.

Posts held:

 1. Member of Editorial Board of „International Journal of Research in E-learning” from 2017 r. http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/international-journal-research-e-learning/editorial-board 14.02.2020.
 2. Leader of the E-learning and Mobile Technologies in Education Unit (from 1 September 2014).
 3. Member of Rector’s Committee for Distant Education (from 6 March 2014).
 4. Member of the Senate Disciplinary Commission (from 2018).
 5. Course Coordinator of National Qualifications Framework (from 5 January 2012) and Polish Qualifications Framework (from 6 December 2016) for the field of study Cultural Studies and Knowledge of Media.
 6. Member of Commission of Quality of Education for the field of study Cultural Studies and Knowledge of Media in the Institute of Polish Philology (from 2012).
 7. The representative of the Institute of Polish Philology in Rector’s Committee for New Forms of Teaching (from 1 December 2011).
 8. Consultant in preparing interdisciplinary and postgraduate courses.
 9. Coordinator of works (2011-2012) on creating the field of study Cultural Studies and Knowledge of Media, undergraduate and postgraduate courses, full-time and part-time.
 10. Author of 50 unit outlines for students in: Cultural Studies and Knowledge of Media (specialities: Cultural Manager and Media Coaching), Polish Philology (specialties: Teaching, Social Communication), Spanish Philology (specialty Cultural Communication) and Department of Teacher Training (Didactics of Cultural Knowledge).
 11. Author and lecturer in courses on distance education (10 distance courses, 17 complementary ones).
 12. Coordinator of placements for undergraduate and postgraduate students in Polish philology, specialty: Teaching, 2008-2012.
 13. Teacher of Polish language in Tadeusz Kościuszko High School in Myślenice 1984-2009 (1 winner and 7 finalists of the central stage of the Olympics in Polish Language and Literature, 27 finalists in district stage).

Memberships in professional and educational colleges:

 1. International Association for Research in L1 Education. Languages, Literatures and Literacies from 15.12.2018 http://www.arle.be/index.html 15.12.2018. Member of SIG-s: Research on Literature Education, Teacher Education, Technology and Literacy Education.
 2. The Polish Society for Media Education – founding member, treasurer 2012-2017.
 3. The Association of Teachers of Polish Language, Kraków District – founding member, secretary 1996 – 2003.
 4. The Association of Teachers of Polish Language, based at the Faculty of Polish Philology at Jagiellonian University, founding member, President of the Audit Committee 2003-2008.
 5. The Association of Academic E-learning – member of the Kraków Local Group, since 2016.
 6. The Polish Society of Culture Studies – member since 2015.
 7. The International Association of Polish Philology Studies – member since 2016.

Projects (selected):

 1. Want is a MOOC as part of Course on MOOC announced by the National Center for Research and Development as POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC / 18 Action 3.1 Competences in higher education Axis III Higher education for the economy and development Operational Program Knowledge Education Development 2014-2020. Preparation of the MOOC course Literature and new media.
 2. Participation as an external expert in the implementation of the project Model training of future humanities teachers at the University of Lodz co-financed by the European Union from the European Social Fund under the Operational Program Knowledge Education Development implemented by the University of Lodz as part of the competition National Center for Research and Development No. POWR. 03.02.00-IP.08-00-PKN / 18, implemented under the funds of the Operational Program Knowledge, Education, and Development, Priority Axis III Higher education for the economy and development, Action 3.1 Competences in higher education based on contract No. POWR.03.01.00-KN55 / 18-00 of 12.12.2018.
 3. Consortium DARIAH-PL, from April 8, 2016 -, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – The Association of Lublin Digital Humanists (University of Maria Skłodowska-Curie, “Grodzka Gate – NN Theatre”) – Working Group Tools for analysis and visualization of digital images.
 4. IRNet – International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, e-learning, and Intercultural Competences.Duration of the project: 48 months 1 January 2014 – 31 December 2017. Project financed by the European Commission under the 7thFramework Programme, within the Marie Curie Actions International Research Staff Exchange Scheme. Grant Agreement No: PIRSES-GA-2013-612536. Associate Member of the group Text Mining Tools for Educational Purposes – coordinator prof. dr Iryna Sekret, Abbant Izzet Baysal University (Turkey).
 5. The authorship of the project of student pedagogical apprenticeships at the upper secondary school Teaching Polish using multimedia thematic modules implemented as part of the activity of Department of Didactics of Polish Literature and Polish Languages during cooperation with teachers in schools of Małopolska voivodeship. Implementation of the project: 2010/2011, 2011/2012.
 6. Małopolska Educational Clouda new teaching model. Partners: Małopolska Voivodship, universities in Małopolska, authorities running upper secondary schools, the City Association on the Internet, the Copernicus Center Foundation. Measure 10.1, sub-measure 10.1.4 as part of the Regional Operational Program of the Malopolska Voivodship for 2014-2020 prepared by the Board of the Malopolska Voivodship (MCHE 10.1.4). Financing under RPO WM 2014-2020.

International cooperation:

 1. Multimedia Thematic Module (MTM) as literature teaching method – paper on 12th conference organized by International Association for Research in L1 Education: Languages and texts: learning and developmental approaches, 26-28 June 2019 on Universidade NOVA de Lisboa in Lisboa (Portugal).
 2. Seminar Recycling of the Culture. Presentation of Foreign Cultures in Film Adaptations of Polish and Australian School Readings. University of Melbourne, School of Culture and Communication, 15 June 2010.
 3. Chairing the opening video conferencing: Presence Learning – Distance Learning (lecture: Antonio dos Reis, University of Extremadura, Spain – Portugal) and discussion at the national conference Modern psychology of media IIHuman – technology – media, Kraków 14-15 November 2013.
 4. Participation in discussion during videoconference which was carried out 13 October 2014 at 9.25-11.15 a.m. during 6th Annual International Scientific Conference Theoretical and practical aspects of distance learning. E-learning and intercultural competences development in different countries, organized by the Faculty of Ethnology and Science of Education in Cieszyn, University of Silesia in Katowice 13th-14th October 2014.
 5. Teaching Langue Abroad. Interviewed by A. Lubieniecki (Senior Producer) for Polish Program in Special Broadcasting Service radio – emitted 22 June 2010, 13.00 (part I, II).
 6. Recykling kultury.Prezentacja innych kultur w filmowych adaptacjach polskich i australijskich lektur [Recycling of the Culture. Presentation of Foreign Cultures in Film Adaptations of Polish and Australian School Readings]Paper presented during the meeting with teachers from the Polish Teachers Association, New South Wales (Australia), Dom Polski [Polish House], Ashfield, Sydney, 30 May 2010.
 7. Observation of class delivery in the Homebush Boys School in Sydney 31 May – 1 June 2010 (visitor).
 8. Organizing and chairing meeting with Bogumiła Żongołłowicz, Polish-Australian writer, poet and journalist, Pedagogical University, Kraków 4 October 2011.
 9. Presentation titled E-learning? It’s just a tool… [E-learning? To tylko narzędzie…] in discussion panel on Distance learning during the 5th Congress of Polish Philology Taught Abroad, Polish Philology in face of modern challenges [Polonistyka wobec wyzwań współczesności], organized by the University of Opole, Brzeg-Opole 10-13 VII 2012 r.

Opinions, reviews:

 1. Opinion about the habilitation thesis of PhD M. Wobalis from the Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Polish and Classical Philology, Department of Auxiliary Sciences and Editorship, dissertation New media and digital technologies in educating Polish philologists, UAM Publishers, Poznań 2017. Field of humanities, literary discipline. Proceedings of the Commission on 23 March 2018.
 2. Review of the doctoral dissertation of M. Wojtas-Tarnowska M.A., Dance Games at the Carlos Saura cinema, University of Silesia, Faculty of Philology, Institute of Cultural Sciences and Interdisciplinary Studies. Supervisor: prof. Ph.D. (habil.) Tadeusz Miczka, auxiliary promoter Ph.D. Joanna Aleksandrowicz. 07.03.2018 Discipline: cultural studies.
 3. Review of doctoral thesis by A. Kopacz, M.A. Digital environment in Polish language education at the upper-secondary level, Catholic University of Lublin, 24.09.2017. Supervisor: prof. Ph.D. (habil.) Sławomir Jacek Żurek, auxiliary promoter Ph.D. A. Dziak. Discipline: literary studies.
 4. Membership in the committee in the Ph.D. thesis by J. Kosek, M.A. 29.06.2017. Dissertation: (Auto) biographical transmedia narratives of rock artists, Pedagogical University, Faculty of Philology, Institute of Polish Philology, Chair of Media and Cultural Studies. Promoter: prof. Ph.D. (habil.) A. Ogonowska. Discipline: literary studies.
 5. Review of the collective monograph General Polish language didactics, edited by J. Fiszbak, University of Łódź Publishing House, Łódź 2019.
 6. Reviews of articles for the magazines “Educatio Nova”, “International Journal of Research in E-learning”, “Culture. Media. Social Communication”,”Pl / Rassegna Italiana di Argomenti Polacchi” and monographs the” E-learning „serie.
 7. Reviewer in the certification of two e-teachers by the Academic E-learning Association.

Expert tasks (selection):

 1. Expert to the Minister of National Education for teachers’ professional advancement, from 6 May 2002.
 2. Ekspertyza materiałów egzaminacyjnych. Ustny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 [Analysis of examination materials. The Polish language oral examination] – review prepared 25 November 2014 for the Central Examination Commission at the request of the Regional Examination Board in Kraków.
 3. Expertise of research tools of Agata Poręba’s Ph.D. dissertation Dydaktyczna aktywność sieciowa nauczycieli polonistów na poziomie gimnazjalnym[Didactic internet activity of Polish language teachers at lower secondary school level] developed at request of the John Paul II Catholic University of Lublin and the Institute for Educational Research, presented 11 January 2013 at expert panel Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po roku 2009  [Research on internet activity of Polish language teachers and on multiculturalism in Polish language education of middle secondary school students after 2009], form Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych [Methodologies of Polish language educational research] with participation of doctoral students of the John Paul II Catholic University of Lublin.
 4. Presenting opening paper and chairing first panel of Uczeń i nowe media [Student and new media] at the Forum Młodych Dydaktyków – Badaczy Edukacji Polonistycznej [Forum of Young Educators – Researchers into Polish Language Education] organized by the John Paul II Catholic University of Lublin and the Institute for Educational Research, Nałęczów 24-25 March 2014.
 5. Observing written and oral parts of matriculation examination at the request of Okręgowa Komisja Egzaminacyjna [Regional Examination Board] w Krakowie (4, 24, 25 May 2007), written10-11.05.2017.
 6. Examiner in matriculation examination in Polish language; presiding the committee marking oral presentations and also the team of examiners marking written tasks 2005-2009.
 7. Participation in works of jury of the Powiatowy Konkurs Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu [District Competition on Knowledge About the Media] organized by Pedagogical Library in Myślenice: Tuzy X Muzy  [Potentats of X Muse] (2011), Dziennikarze – kronikarze czy kreatorzy zdarzeń? [Journalists – chroniclers or creators of events?] (2010), Realność czy reality, życie czy show [Realism or reality, life or show] (2009), Prasa w naszych czasach [Press of our times] (2008), Co wiecie o Internecie [What do you know about the Internet] (2007), Co kłamie w reklamie? [What lies in advertising?] (2006), Magia mediów [Magic of media] (2005), Ale kino!… [What a show!..] (2004).

Courses delivered:

Adaptation as a dominant type of reading of the original text; Film adaptation of literature; Self-presentation and management of self-image; Didiactics of Polish Literature and Language (in primary school, middle school, and high school); Didactics of knowledge of the culture; Teaching of Polish Philology; Elements of theory of media and communication; Evaluation of education process in middle school and high school; Social communication; Social communication in cultural perspective; Literature and new media; Media in teaching; Media in Poland as a context of teaching literature; Media in society; Multimedia in social communication; Multimedia modules in teaching of the mother tongue; Neurocognitive study of cultural texts; New media at humanist’s service; Polish language e–didactics; Fundamentals of social communication; Fundamentals of theory of culture; Polish media system; Working with scientific text; Designing cultural and language education in middle school; Designing cultural and literary education in middle school; Perception of auditory media in school; Semiotics of cultural texts; Practical stylistics; Multimedia technology in teaching foreigners; Information technology at teacher of Polish language’s service; Information and communication technologies (ICT) at cultural studies’ service; Media and communication theory; Knowledge of audiovisual media; Contemporary art of film; Contemporary media in Poland; Contemporary media systems and media ecology.

Topics of undergraduate and postgraduate seminars:

(46 Master’s theses and 47 undergraduate’s theses): Film adaptation as dominant type of reading the original text. Film anime. Film blockbusters. Music in films. A film, TV series and popular music as cultural messages. Women’s magazines. Themes of popular culture. Tabloidisation of media. Brand promotion.Influencing lifestyle and public opinion. Creating images of cities and of politicians. Press, television and Internet advertising – stereotypes and cultural differences in media messages. Role of celebrities and cewebrities. Television formats. Social media. Animation and centers of local culture. Functioning of oral exams in the Polish language. Electronic media in teaching the Polish language. Distance education – institutional and business.

Collaboration with educational circles (selection):

 1. Nowe tendencje w nauczaniu języka polskiego. Nauczanie holistyczne [Newtrends in teaching Polish language. Holistic teaching] – conversational lecture with workshops for Polish language teachers in lower secondary schools and in high schools, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli [Małopolska’s Center for Teachers’ Training], Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli [Teachers’ Training Centre]in Tarnów, 20 April 2016.
 2. Dydaktyka, technika i przestrzeganie praw autorskich na platformie MOODLE (prezentacja doświadczeń i obserwacji) [Didactics, technology and copyright compliance on MOODLE platform (presentation of experience and observations)]– workshops for employees of the Pedagogical University, Centre for Lifelong Learning and Multimedia, Kraków, 12 March 2014.
 3. Metodyka, technika i prawa autorskie na przykładzie e-kursów realizowanych na platformie MOODLE Uniwersytetu Pedagogicznego [Methodology, technology and copyright on the example of e-courses delivered on Pedagogical University’s MOODLE platform] – workshops for employees of the Pedagogical University, Centre for Lifelong Learning and Multimedia, Kraków, 6 March 2014.
 4. Internet nauczyciela-polonisty [Internet of Polish language teacher], paper presented at the national Warsztaty medialne [Media workshops] for teachers, Polish Society for Media Education, Kraków 1-2 III in 2013.
 5. Co-delivering the seminar for reviewers of textbooks organized as a part of the project Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – komponent rzeczoznawcy podręczników szkolnych, pracownicy systemu egzaminacyjnego [Implementation of the core curriculum in pre-school teaching and general education in particular types of schools – school textbooks expert’s and employee of examination system component], Dębe, 16-17 XI 2009.
 6. Participation in discussion Podręcznik do języka polskiego w XXI w. Szkoła ponadgimnazjalna [Polish language textbook in the 21st High school] during seminar for textbooks reviewers organized by the Ministry of National Education as part of the project Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – komponent rzeczoznawcy podręczników szkolnych, pracownicy systemu egzaminacyjnego [Implementation of the core curriculum in pre-school teaching and general education in particular types of schools – school textbooks expert’s and employee of examination system component], Dębe 16-17 XI 2009.
 7. Scenariusz lekcji. Charakteryzujemy bohaterów i przewidiwyanego widza filmu “Ostatni dzwonek”. Odkrywamy kody retoryczne “Ostatniego dzwonka” [Lesson plan: Weare characterising the heroes and the anticipated viewer of the film “The Last School Bell”. We are discovering the rhetorical codes of „The Last School Bell”] [in:] Filmowa Akademia Młodych. Vademecum nauczyciela, [Film Academy of the Young. Teacher’s vademecum] volume 6, ed. by M. Kowalski, Poznańska Fundacja Filmowa [Poznań Film Foundation], Poznań 2007, pp. 136-139.
 8. Jak polonista może korzystać ze stron internetowych? [How Polish language teacher can utilise Internet websites?] lecture for members of the Stowarzyszenie Polonistów [Association of Polish Language Teachers], Technikum Kolejowe [Technical High School in Railway Studies], Kraków, 2 April 2011.
 9. Czym być powinny, a czym są praktyki zawodowe studentów filologii polskiej specjalności nauczycielskiej – spostrzeżenia kierownika praktyk [What should be, and what are placements of students of Polish philology in teaching specialty – insights of placements coordinator], presentation during Trzecie Plenarne Spotkanie Pracowników Szkół Ćwiczeń [Third Plenary Meeting of Employees of Placement Schools] with employees of National Education Commission Pedagogical University in Kraków Wychowawcze i dydaktyczne wyzwania współczesnej szkoły [Educational and didactic challenges of modern school] organized 14 June 2013 in Kraków by Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą Uniwersytetu Pedagogicznego [Pedagogical University Department of Teaching and Collaboration with Education].
 10. Organization of students’ placements in primary, lower secondary and high secondary schools in Kraków, Małopolska and other districts 2006-2010.

Product applications:

 1. Multimedia thematic modules as a method of teaching the Polish language – Upper Secondary School Complex Małopolska School of Hospitality im. Tytus Chałubiński in Myślenice, ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice. Local range.
 2. The „Tagxedo” program as a tool for a teaching method: visualizing the keywords of the poem. Primary School No. 300 Wanda Rutkiewicz name in Warsaw, Gubinowska 28/30 Street, 02-956 Warsaw. Local range.
 3. Lecture Multimedia thematic modules at the invitation of the Department of Didactics of Polish Language and Literature at the University of Lodz, October 2017.
 4. The expertise of didactic tools and substantive content used on the website „Polish Zone in Belarus” written on April 5, 2017 for Author, Ph.D. Katarzyna Konczewska. The site has been reviewed by 13,000 users in 48 countries, gaining more than 216,000 views especially in Belarus (over 165,000 hits), Ukraine (over 33,000), Poland (over 7,000), Russia (over 4,000), Georgia, Armenia, the United States, Great Britain, Austria, Brazil, the Netherlands, Ireland, Kazakhstan, Germany, Thailand, Lithuania, Latvia, and Italy. It is addressed to learners of Polish language abroad, applying for a Pole Card or studying in Poland. The expert opinion was made available to the socio-economic environment as a large / international product, which was confirmed by the Director of the Polish Institute in Minsk, Mateusz Adamski, 08.05.2017.
 5. New tendencies in teaching Polish. Holistic teaching (multimedia conversational lecture) – at the request of the Małopolska Teacher Training Center, for teachers from Tarnów (2016). A small / local product application confirmed by the Vice-Director of the Małopolska Teacher Training Center in Tarnów.
 6. Oral matriculation examination in Polish 2015 (expert opinion on exam materials) – on behalf of the Regional Examination Board in Krakow, application throughout the country (2015 and subsequent). A medium / national product application. Confirmation by the Deputy Director of the Regional Examination Commission in Krakow and the Director of the High Secondary School No. 2 in Krakow.
 7. Didactic network activity of lower secondary school teachers (expert opinion on the research tools proposed for the doctoral thesis by Agata Poręba) – commissioned by the Catholic University of Lublin and the Institute for Educational Research (2013-2014). A small / local product application confirmed by the Head of the Department of Didactics of Polish Language and Literature at the Catholic University of Lublin.

Selected awards and recognitions:

 1. Medal of the Commission of National Education (2003).
 2. Award of the Minister of Education (2005).
 3. Award of the Governor of Myślenice District (2001, 2001).
 4. Jubilee Award for 30 years of work in profession (2014).
 5. Recognition letter awarded by the Head of the Institute of Polish Philology (IFP) za przygotowanie innowacyjnego programu studiów I i II stopnia na kierunku: kulturoznawstwo i wiedza o mediach (studia dzienne i zaoczne), które zostały uruchomione w roku akademickim 2012/2013 oraz za ponadprzeciętne zaangażowanie w sprawy naukowo-dydaktyczne i organizacyjne naszej jednostki [for preparation of innovative curriculum for undergraduate and postgraduate field of study in Culture and media knowledge (full-time and part-time studies) which were launched in 2012/2013 academic year and for above-average commitment to research, teaching, and organization of our unit] (29 XI 2012).

Hobby: German shepherd and garden.

Updated: 14.02.2020.

 

 

 

Interpretanty i adaptacje

Wytwory przemysłu medialnego jako interpretanty lektur

 1. Interpretanty Produkty medialnego przemysłu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018. http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/6820 05.02.2020.
 2. Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza [w:] Kompetencje szkolnego polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością, red. Magdalena Trysińska, Katarzyna Maciejak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 207-241. ISBN 978-83-235-4131-8 druk, e-pub 978-83-235-4147-9, pdf online 978-83-235-4139-4, mobi 978-83-235-4155-3.
 3. External resources in e-learning – dominant discourse?, „International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning”, special issue „E-learning & Lifelong Learning”, 2015, Vol. 25, No. 4., p. 411-430. „Inderscience Publishers” http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=74231 02.2020.
 4. Produkty przemysłu medialnego XXI wieku jako interpretanty literatury [w:] Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich, L. Jazownik, Zielona Góra 2013, s. 23-41.
 5. Elektroniczne teksty: recykling kultury i zbiorowej tożsamości, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 176. Studia de Cultura VII (2015). Gry tożsamości – praktyki (kontr)kulturowe”, Kraków 2015, s. 53-69. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2774 02.2020.
 6. Polityki reprezentacji społecznych więzi. „Pianista”: cenzura i przekłady. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura” 2019 nr 1, s. 114-136, DOI 10.24917/20837275.11.1.10, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4992 02.2020.
 7. Dyskursy nierównoległe. Lektury polonistyczne a komercyjne portale edukacyjne [w:] E-polonistyka 3, red. A. Dziak, A. Kopacz, Lublin 2016, s. 111-133.
 8. Mitologizacja przekazu: fotografie na okładkach „Pokuty” Iana McEwana, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura III”, 2012, s. 17-27. „Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/155702.2020.
 9. Koncepcja czytania a pragmatyczna estetyka okładek lektur (na przykładzie Polski i Australii) [w:] Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2012, s. 327-340.
 10. Kulturowo-społeczne uwarunkowania ikonografii polskich, rosyjskich i niemieckich serwisów edukacyjnych [w:] Nowe media we współczesnym społeczeństwie, M. Jeziński, A. Seklecka, Ł.Wojtkowski, Toruń 2011, s. 141-166.
 11. Banki, szkoła i ściągi. Językowy obraz edukacji w nazwach rosyjskich, niemieckich i polskich witryn internetowych [w:] e-polonistyka 2, A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 93-114.
 12. „Wypasione ściągi” jako „protezy umysłu”. Konceptualizacje nazw portali edukacyjnych w języku licealistów [w:] Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, U. Kopeć, Z. Sybiga, Rzeszów 2010, s. 211-224.
 13. Metodologie badań literaturoznawczych w internetowych portalach edukacyjnych [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, J. Migdałek, M. Zając, Kraków 2008, s. 195-205.
 14. Nowy kanon lektur w internetowych serwisach edukacyjnych? [w:] Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja,  M. Jeziński, Toruń 2011, s. 39-59.
 15. Prywatne strony internetowe polonistów w posttradycyjnej edukacji, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura I”, 2010, s. 44-55. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1586 02.2020.
 16. On the theory, practice and didactics of utilization of Web sites for educational purposes by teachers of Polish language [in:] Theoretical and practical aspects of distance learning. Collection of scholary papers, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Cieszyn 2009, s. 131-143. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=138806&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI 02.2020.
 17. Rozwój badań nad rolą nowych mediów w kształceniu polonistycznym, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Literarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia II. Folia 79, 2010, s. 123-134. „Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa” http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3406&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&Q 02.2020.
 18. Posttradycyjna edukacja? Sposoby używania komputera przez studentów podczas praktyki pedagogicznej [w:] Oblicza nowych mediów, A.Ogonowska, Kraków 2011, s. 326-343 05.02.2020.
 19. Research on the Web activity of teachers of Polish in lower-secondary schools [in:] Methodological studies in education of Polish language and literature, by S.J. Żurek, seria Polish Langue and Literature Education Theory vol. 8., Lublin 2014, p. 97-113.
 20. Government portals resources on teaching native language in New South Wales (Australia) and in Poland (Europe) and their role in building new social consciousness [in:] Use of E-learning in the training of professionals in the knowledge society. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Cieszyn – Katowice 2010, p. 189-209. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/147797/edition/138807/content?ref=desc 02.2020.
 21. The mode of curriculum publication and developing key skills: the Polish core curriculum with comments and the Australian curriculum [in:] E-learning for societal needs. Monograph, by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice – Cieszyn 2012, 557 p., p. 437-455. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100751&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI 05.02.2020.
 22. Multimedialne moduły tematyczne. Intertekstualność w sieci i edukacyjnej praktyce (na przykładzie Polski i Australii [w:] Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Lublin 2015, s. 91-104.
 23. Intermedialność w nauczaniu języka angielskiego. Australia 2009-2014 [w:] Adaptacje II – transfery kulturowe, red. W. Hajduk-Gawron, Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego”, tom 5, Katowice 2015, s. 331-348 http://www.studiapolskie.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/T.-2.-Transfery-kulturowe.pdf 02.2020.
 24. Dydaktyka polonistyczna jako komparatystyka [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, r E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, współpr. D. Jagodzińska i A. Zok-Smoła, Katowice 2016, s. 283-297, https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/416239/edition/390427/content 25.02.2020..
 25. Multimedialne moduły tematyczne jako narzędzie pracy ponowoczesnego szkolnego polonisty [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, red K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, współpr. A.Kania, E. Strawa, t. 2. Serii Wydziału Polonistyki UJ Edukacja nauczycielska polonisty, Kraków 2014, s. 71-81.
 26. Multimedialne moduły tematyczne czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, r E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, współpr. D. Jagodzińska, A. Zok-Smoła, Katowice 2016, s. 617-634, https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/416239/edition/390427/content 25.02.2020..

Dydaktyka nowej humanistyki. Szanse i nieuniknione zagrożenia [in:] Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, ed. by Romuald Cudak, Karolina Pospiszil, WN UŚ, Katowice 2018,

Adaptacje filmowe jako interpretanty literatury i narzędzia edukacyjne

 1. Lektury licealne a kino komercyjne. Aksjologiczny wymiar edukacji filmowej, Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, Kraków 2002.
 2. Adaptacja filmowa jako dominujący typ lektury pierwowzoru, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 135. Studia de Cultura V” 2013, s. 79-93. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/147202.2020.
 3. Przemysł medialny a narodowa tożsamość. Postkomunistyczna Polska i postkolonialna Australia [w:] Dostrzec różnicę, red. T. Bielak, R. Pysz, Bielsko-Biała 2014, 156-171. „Projektowanie Komunikacji” http://www.projektowanie-komunikacji.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2014/08/dostrzec_roznice_web.pdf 04.03.2015 r.
 4. Studenckie motywacje doboru filmowych kontekstów lektur. Film jako narzędzie kształcenia literackiego [w:] Kino, film i psychologia, red. A. Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017, s. 277-298.
 5. Aksjologiczny wymiar filmowych kontekstów interpretacyjnych „Nowa Polszczyzna” 2002 nr 1, s. 26-30.
 6. Trudne arcydzieło: „Opowieść o «Dziadach» Adama Mickiewicza. Lawa”, „Nowa Polszczyzna” 2005 nr 5, s. 18-24.
 7. Scenariusz lekcji: Charakteryzujemy bohaterów i przewidywanego widza filmu „Ostatni dzwonek”. Odkrywamy kody retoryczne „Ostatniego dzwonka” [w:] Filmowa Akademia Młodych. Vademecum nauczyciela, M. Kowalski, Poznań 2007, s. 136-139.
 8. Film edukacyjny w nauczaniu. Obrazy, które uczą i kształtują tożsamość, „Uczyć Łatwiej. Liceum i Technikum”, wiosna 2010, s. 12-13, „PWN” http://wszpwn.com.pl/pub/biuletyn_Uczyc_latwiej/Biuletyn_Liceum_internet.pdf
 9. Film edukacyjny w nauczaniu. Obrazy, które uczą i kształtują tożsamość, „Uczyć Łatwiej. Gimnazjum”, wiosna 2010, s. 12-13, „PWN” http://wszpwn.com.pl/pub/biuletyn_Uczyc_latwiej/Biuletyn_Gimnazjum_internet.pdf 2010.

 

 

 

Publikacje

Medialne konteksty kształcenia literackiego

 1. Media w służbie polonisty, Wydawnictwo Naukowa Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2008 http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/6822 12.02.2020.
 2. Product-Placement Novels as a Literary Margin [in:] On the Fringes of Literature and Digital Media Culture. Perspectives from Eastern and Western Europe, edited by: Irena Barbara Kalla, Patrycja Poniatowska, Dorota Michułka, Brill Rodopi, Leiden – Boston 2018, pp. 197-220. Chapter: DOI 10.1163/9789004362352_016. Chapter: http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/b9789004362352s01602.2020.
 3. Lektury szkolne po remediacji druku [w:] Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 55-76.
 4. Edukacja medialna w realiach konkurencyjnej demokracji,Annales Universitatis Paedagogicae Folia 205. Studia de Cultura VIII (2) 2016, Cyfrowa humanistyka” 2016, s. 141-157. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1472 05.02.2020.
 5. Dydaktyka polonistyczna jako komparatystyka [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, r E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 283-297.
 6. Multimedialne moduły tematyczne czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 617-634.
 7. Dyskursy nierównoległe. Lektury polonistyczne a komercyjne portale edukacyjne [w:] E-polonistyka 3, red. A. Dziak, A. Kopacz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 111-133.
 8. Wideoliteratura jako ekspresja pełni emocjonalnego doświadczenia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio N – Educatio Nova” 2017, Nr 2, Vol. II, s. 143-161. DOI 10.17951/n.2017.2.143, http://dx.doi.org/10.17951/en.2017.2.143. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N. Educatio Nova”, https://journals.umcs.pl/en/article/view/5171/pdf 02.2020.
 9. Od fascynacji do subwersji. Biografie w literaturze tworzonej kolektywnie [w:] Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań, red. W. Jakubowski, M. Wawrzak-Chodaczek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016, s. 321-337.
 10. Filmy w TV Trwam: przysposobienie do publicznych debat, 230Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. Film w działaniu”, 2017 nr 9 (2), s. 54-84 http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4077/3821 12.02.2020.
 11. Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii, „Rocznik Komparatystyczny” 2017 nr 8, s. 279-296, https://wnus.edu.pl/rk/pl/issue/869/article/14718 02.2020.
 12. Szkolny polonista wobec imperium ekranów [w:] e-polonistyka, A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2009, s. 163-176. „KUL. Wydział Nauk Humanistycznych” http://www.kul.pl/art_19235.html 05.02.2020.
 13. Szkolna interpretacja w epoce mass mediów i multimediów, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 71. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia I2010, s. 219-228. „Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa” http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=2850&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI 02.2020.
 14. Literatura współczesna na prywatnych stronach edukacyjnych, „Zeszyty Szkolne” 2009 nr 4 (30), s. 118-125.
 15. National epics on main educational Websites (Poland and Australia)[in:] Use of e-learning in the developing of the key competences. Monograph, by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice – Cieszyn 2011, p. 241-259. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100752&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI 05.02.2020.
 16. Polonistyczne strony WWW: postmodernistyczna koncepcja przedmiotu [w:] Komputer w edukacji, 19. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, J. Morbitzer, Kraków 2009, s. 269-273. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.ap.krakow.pl/ktime/ref2009/slosarz.pdf 2009.
 17. Polonistyczne zastosowania komputera: szkolna praktyka a możliwości dydaktyczne [w:] Komputer w edukacji, 17. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, J. Morbitzer, Kraków 2007, s. 248-253. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2007/Slosarz.pdf 2009.
 18. Funkcje Internetu na lekcjach języka ojczystego w Polsce i Australii w świetle „Podstawy programowej z komentarzami” oraz „The Australian Curriculum” [w:] Uniwersytet Wirtualny – Model, narzędzia, praktyka. Książka abstraktów, Warszawa 2011, s. 125-126.
 19. Szkolna polonistyka w erze cywilizacji medialnej, „Polonistyka” 2008 nr 2, s. 30-35.

 

 

 

Projekty

 1. Chcieć to MOOC w ramach: Kurs na MOOC ogłoszony przez NCBR jako POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przygotowanie kursu MOOC Literatura i nowe media.
 2. Udział w charakterze eksperta zewnętrznego w realizacji projektu Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanym przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.02.00-IP.08-00-PKN/18. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-KN55/18-00 z dnia 12.12.2018.
 3. Konsorcjum DARIAH-PL, od 8 IV 2016 -, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – zespół lubelskich cyfrowych humanistów (UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) –Grupa Robocza Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych.
 4. IRNet – International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, e-learning and Intercultural Competences. Duration of the project: 48 months 1 I 2014 – 31 XII 2017. Project financed by the European Commission under the 7th Framework Programme, within the Marie Curie Actions International Research Staff Exchange Scheme. Grant Agreement No: PIRSES-GA-2013-612536. Assocciate Member of the group Text Mining Tools for Educational Purposes – coordinator prof. dr Iryna Sekret, Abbant Izzet Baysal University (Turkey).
 5. Autorstwo projektu studenckich praktyk pedagogicznych w szkole ponadgimnazjalnej realizowanego w ramach działalności Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego przez zainteresowanych studentów we współpracy z nauczycielami w szkołach woj. małopolskiego Nauczanie języka polskiego metodą multimedialnych modułów tematycznych. Realizacja projektu w latach akademickich 2010/2011, 2011/2012.
 6. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania. Partnerzy: Województwo Małopolski, uczelnie wyższe Małopolski, organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Fundacja Centrum Kopernika. Działanie 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przygotowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego (MCHE 10.1.4). Finansowanie w ramach RPO WM 2014-2020.

 

 

 

Badania

Problematyka badań:

Multimedialne moduły tematyczne (MMT) jako strategia i metoda nauczania.Strategie adaptacyjne i transkulturowe przekłady klasyki literatury. Funkcjonowanie elektronicznych kontekstów lektur na rynkach narodowych i międzynarodowych. Zasoby internetowych witryn używane do nauki j. polskiego. Funkcje nowych mediów i e-narzędzi w nauczaniu języka ojczystego w Polsce i Australii.

Tematy badań własnych i statutowych

 1. Możliwości wykorzystywania mediów elektronicznych i cyfrowych przez polonistów (2007-2009).
 2.  Tradycje i perspektyw badań roli tradycyjnych oraz nowych mediów w dydaktyce literatury i języka polskiego (2008).
 3. Rola internetowych portali i serwisów w polonistycznej edukacji (2009-2010).
 4. Recykling kultury? Literatura w mediach elektronicznych Polski i Australii (2010-2013).
 5. Ideologiczne matryce komunikacji elektronicznej w warunkach konwergencji mediów (2013-2015).
 6. Wytwory przemysłu medialnego jako interpretanty literatury  (2016-2019).

 

 

 

Polska – Australia

Media w edukacji w Polsce i Australii – ujęcie porównawcze

 1. Ideologiczne matryce. Lektury i ich konteksty. Postkomunistyczna Polska i postkolonialna Australia, Universitas, Kraków 2013 https://universitas.com.pl/produkt/3251/Ideologiczne-matryce-Lektury-a-ich-konteksty-Postkomunistyczna-Polska—postkolonialna-Australia 12.02.2020..
 2. MSM convergence in post-communist Poland as an instrument of ideological matrix reproduction (Konwergencja mediów głównego nurtu w postkomunistycznej Polsce jako instrument powielania ideologicznych matryc) [w:] Problemy konwergencji mediów, M. Kaczmarczyk, D. Rott, współpr. M. Boczkowska, Sosnowiec – Praha 2013, p. 55-66. „E-Publikacje Nauki Polskiej” https://www.epnp.pl/ebook/A07915_PKM_2 05.02.2020.
 3. Witryny internetowe jako kulturowe reprezentacje krakowskich heterotopii [w:] Kraków. Miejsce i tekst, A.Ogonowska, M. Roszczynialska, Kraków 2014, s. 165-178.
 4. Regres i rozwój aksjologicznego kapitału w portalach edukacyjnych Polski i Australii: „Interkl@asa i „Board of Studies” [w:] Nowe media: edukacja – polityka – ekonomia ‑ kultura, „Zeszyt Naukowy 26. Socjologia nr 6”, Kraków 2012, s. 43-57. „Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie” http://zeszytnaukowy.pl/archiwum 02.2020.
 5. Media na lekcjach angielskiego w Australii [w:] Człowiek. Edukacja, red. J. Morbitzer Kraków 2010, s. 277-282. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.ktime.up.krakow.pl/ref2010/slosarz.pdf 05.02.2020.
 6. Nauczanie ojczystego języka w posttotalitarnej Polsce i postkolonialnej Australii, „Puls Polonii”, 8 czerwca 2010 r., „Puls Poloniii” http://www.pulspolonii.com 02.2020.

 

 

 

Środowisko cyfrowe

 Kształcenie w środowisku cyfrowym

 1. Subject and Prospects for the Study on Distance Learning (DLSC 2009-2015, Brno), pp. 291-300 [on:] Distance Learning, Simulation and Communication 2017. CD Proceedings. May 31-June 2, 1-2 VI 2017, ed. by Miroslav Hrubý, University of Defence, Brno (Czech Republic).
 2. Distance education. Research fields and methods [in:] E-learning. Vol. 8. Methodology – Implementation and Evaluation. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2016, p. 103-124 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/314246/edition/296979/content 12.02.2020.
 3. The Stylometric Analysis of Papers Presented at the DLCC Conference in Cieszyn [in:] E-learning. Vol. 9. Effective Development of Teacher’s Skills in the Area of ICT and E-learning. Monograph, ed. by Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn, Katowice-Cieszyn 2017, p. 249-279, http://weinoe.us.edu.pl/sites/weinoe.us.edu.pl/files/e-learning-9.pdf 12.02.2020.
 4. Granice społecznego przyzwolenia. Użytkownik w tekstach reklam z edukacyjnych serwisów [w:] Komputer w edukacji, 18. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, J. Morbitzer, Kraków 2008, s. 260-265. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.wsp.krakow.pl/ptn/ref2008/slosarz.pdf 2008.
 5. Kulturowy wizerunek użytkownika w ikonografii polskich, rosyjskich i niemieckich serwisów edukacyjnych [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, J. Migdałek, W. Folta, Kraków 2010, s. 419-428, Jako prezentacja Power Point: „Katedra Informatyki i Metod Komputerowych” http://www.up.krakow.pl/kmk/konferencja2009/swf/slosarz.swf 2010.
 6. Franczyzowość internetowych witryn na temat szkolenia właścicieli i ich psów (Polska, Niemcy, Rosja, Australia) [w:] Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń, Kraków 2013, s. 128-143.
 7. Intermedialna kampania społeczna: „Mafia dla psa”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 168. Studia de Cultura VI. Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne2014, s. 127-146. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2302 02.2020.

 

 

 

Wyższa uczelnia

Kształcenie na uczelni wyższej

 1. Wstęp [w:] Polonistyczna dydaktyka ogólna, red. Jolanta Fiszbak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 11-34. Wstep na stronie Wydawcy: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/Fiszbak_Polonistyczna_dydaktyka-35.pdf 12.02.2020.
 2. Bańdura, M. Dudziak, E. Dundler, W. Jakubaszek, W. Jarczyk, B. Kędzierska, A. Kowalik, A. Domagała-Kręcioch, A. Kristjandottir, A. Król, J. Magenheim, R. Morel, A. Panek, R. Pawlak, J. Pawłowski, S. Roswick, M. Skolimowska, R. Solecki, M. Sysło, A. Ślósarz, D. Topa, J. Wibe, M. Wiekiera, O. Wyżga Changes in contemporary education. Final document of II. International Scientific Conference: Changes in contemporary education; Digital potential versus cognitive traps. Key competences in the knowledge society for e-Inclusion organized 28.– 30. X 2009 by European Centre for Lifelong Learning and Multimedia Education at Pedagogical University in Krakow. „IFIP – International Federation for Information Processing” http://www.ifip-tc3.net/article.php3?id_article=208 05.02.2020.
 3. Interpersonalne, grupowe i społeczne relacje w nauczaniu na odległość [w:] Człowiek, technologia, media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków 2014, s. 35-50.
 4. Students’ preferable activities in e-learning. A collective case study [in:] E-learning and intercultural competences development in different countries. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2014, p. 253-263. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100752&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI 02.2020.
 5. Democratizing potential of distance education [in:] E=learning, 11. Subtitle: E-learning and STEM education, ed. by Eugenia Smyrnova-Trybulska, Studio NOA, Katowice-Cieszyn 2019, pp. 51-67 https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/2020/01/E-learning-11.pdf 05.02.2020.
 6. Models of self-presentation as supplied by university students in remote lectures [in:] IT Tools – Good Practice of Effective Use in Education. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice ‑ Cieszyn 2015, p. 271-284, https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/314247/edition/296980/content?ref=desc 12.02.2020.
 7. Poczta elektroniczna, forum dyskusyjne i witryna internetowa jako środki dydaktyczne polonisty (raport z wdrożenia i użytkowania) [w:] Polskość ponad granicami, G. Czetwertyńska, A.Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2011, s. 225-238.
 8. Nauczanie języka polskiego na odległość w XXI w. – zagrożenia i szanse [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. II, V Kongres Polonistyki Zagranicznej Brzeg – Opole, S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014, s. 483-493.
 9. Attitudes of future teachers towards e-learning – instrumental case study [in:] E-learning & lifelong learning, by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2013, p. 155-164. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=131103&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI 05.02.2020.
 10. Efektywne i nieefektywne składniki nauczania na odległość. Obserwacje i sugestie dla Autorów kursów, Kraków, 11 VII 2014, „Zespół Badań Technik Multimedialnych, Zdalnych i Mobilnych w Edukacji” http://badania-media.up.krakow.pl/index.php/pl/struktura/10-zespol-badan-technik-multimedialnych-zdalnych-i-mobilnych-w-edukacji 02.2020.
 11. U źródeł nauczania na odległość, „Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2017 nr 3 (62), s. 49-52.

 

 

 

Ocenianie matury

Ocenianie matury z języka polskiego

 1. Plakat i reklama na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum ‑ poradnik z ćwiczeniami dla nauczyciela, 20 XII 2013, „Ośrodek Rozwoju Edukacji” http://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-74508/matura-2015-poradniki-dla-polonisty 2013, „Centralna Komisja Egzaminacyjna” 18 VIII 2014 http://www.cke.edu.pl/index.php/component/content/article/23-egzamin-maturalny/347-materialy „Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie” http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/a_slosarz_plakat%20i%20reklama%20na%20lekcjach%20jezyka%20polskiego.pdf 05.02.2020., „Federacja Bibliotek Cyfrowych” http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=586 05.02.2020.
 2. Klucz do otwierania, czyli o stosowaniu modeli oceniania maturalnych wypracowań [w:] Nowa podstawa programowa – proces dydaktyczny – egzamin, E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2009, s. 47-59. „Uniwersytet Śląski w Katowicach” http://www.szasza.pl/katedra/calosc.pdf 28 XII 2009.
 3. Teorie literatury w maturalnych wypracowaniach, czyli po co egzaminatorowi „np.”?, prezentacja multimedialna udostępniona egzaminatorom. „Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie” http://www.oke.krakow.pl/kursy/course/index.php 02.2020.
 4. O konieczności uzewnętrznienia ustnej matury z języka polskiego [w:] O wyższą jakość egzaminów szkolnych. Część I. Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne, red. B. Niemierko, M.K. Szmigel, Kraków 2006, s. 526-535. „Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej” http://www.ptde.org/mod/resource/view.php?id=141 02.2020.
 5. Jak ratować ustną maturę? [w:] Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli, B. Niemierko, M.K. Szmigel, Kraków 2008, s. 400-408. „Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej” http://www.ptde.org/pluginfile.php/202/mod_page/content/6/Archiwum/XIV_KDE/slosarz.pdf 05.02.2020.
 6. Jak ratować ustną maturę? Prezentacja multimedialna. „Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej” http://www.ptde.org/mod/resource/view.php?id=157 02.2020.
 7. O zewnętrzne ustne prezentacje maturalne, „Polonistyka” 2006, nr 6, s. 59-61. „Edupress. Czasopisma dla nauczycieli” http://www.edupress.pl/archiwalne-numery/polonistyka/czerwiec-2006/, edupress.pl/download/gfx/edupress/…/3155.pdf 2006.
 8. Nowa Matura a prawa autorskie, „Polonistyka 2004 nr 10, s. 53-55. „EduPress. Czasopisma dla nauczycieli” http://www.edupress.pl/archiwalne-numery/polonistyka/grudzien-2004

 

 

 

Prowadzone zajęcia

 

Adaptacja jako dominujący typ lektury pierwowzoru

Adaptacje filmowe literatury

Autoprezentacja i zarządzanie wizerunkiem

Dydaktyka literatury i języka polskiego (w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej)

Dydaktyka wiedzy o kulturze

Edukacja polonistyczna

Elementy teorii mediów i komunikowania

Ewaluacja procesu kształcenia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Infobrokering w edytorstwie

Internet i nowe media

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna w perspektywie kulturowej

Literatura i nowe media

Media w nauczaniu

Media w Polsce jako kontekst dydaktyki literatury

Media w społeczeństwie

Multimedia w komunikacji społecznej

Multimedialne moduły w nauczaniu języka ojczystego

Neurokognitywne badanie tekstów kultury

Nowe media w warsztacie humanisty

Polonistyczna e-dydaktyka

Podstawy komunikacji społecznej

Podstawy teorii kultury

Polski system medialny

Praca z tekstem naukowym

Projektowanie kształcenia kulturowo-językowego w gimnazjum

Projektowanie kształcenia kulturowo-literackiego w gimnazjum

Przekazy audialne w odbiorze szkolnym

Semiotyka tekstów kultury

Stylistyka praktyczna

Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców

Technologia informacyjna w warsztacie nauczyciela polonisty

Technologie informacyjno-komunikacyjne w warsztacie kulturoznawcy

Teoria mediów i komunikowania

Wiedza o mediach audiowizualnych

Współczesna sztuka filmowa

Współczesne media w Polsce

Współczesne systemy medialne w świecie i ekologia mediów

 

 

 

Kursy

Przygotowuję i prowadzę zajęcia całkowicie zdalne oraz komplementarne. Znajdują się obecnie (12.02.2020) na „starej” i „nowej” platformie, czyli tu i tu.

 

 

 

Publikacje

 1. External resources in e-learning – dominant discourse?, „International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning”, special issue „E-learning & Lifelong Learning”, 2015, Vol. 25, No. 4., p. 411-430. „Inderscience Publishers” http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=74231 02.2020.
 2. Dyskursy nierównoległe. Lektury polonistyczne a komercyjne portale edukacyjne [w:] E-polonistyka 3, red. A. Dziak, A.Kopacz, Lublin 2016, s. 111-133.
 3. Kulturowo-społeczne uwarunkowania ikonografii polskich, rosyjskich i niemieckich serwisów edukacyjnych [w:] Nowe media we współczesnym społeczeństwie, M. Jeziński, A. Seklecka, Ł.Wojtkowski, Toruń 2011, s. 141-166.
 4. Banki, szkoła i ściągi. Językowy obraz edukacji w nazwach rosyjskich, niemieckich i polskich witryn internetowych [w:] e-polonistyka 2, A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 93-114.
 5. „Wypasione ściągi” jako „protezy umysłu”. Konceptualizacje nazw portali edukacyjnych w języku licealistów [w:] Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, U. Kopeć, Z. Sybiga, Rzeszów 2010, s. 211-224.
 6. Metodologie badań literaturoznawczych w internetowych portalach edukacyjnych [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, J. Migdałek, M. Zając, Kraków 2008, s. 195-205.
 7. Nowy kanon lektur w internetowych serwisach edukacyjnych?[w:] Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja,  M. Jeziński, Toruń 2011, s. 39-59.
 8. Prywatne strony internetowe polonistów w posttradycyjnej edukacji, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura I”, 2010, s. 44-55. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1586 02.2020.
 9. On the theory, practice and didactics of utilization of Web sites for educational purposes by teachers of Polish language [in:] Theoretical and practical aspects of distance learning. Collection of scholary papers, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Cieszyn 2009, s. 131-143. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=138806&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI 02.2020.
 10. Rozwój badań nad rolą nowych mediów w kształceniu polonistycznym, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Literarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia II. Folia 79, 2010, s. 123-134. „Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa” http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3406&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&Q 02.2020.
 11. Posttradycyjna edukacja? Sposoby używania komputera przez studentów podczas praktyki pedagogicznej [w:] Oblicza nowych mediów, A.Ogonowska, Kraków 2011, s. 326-343 05.02.2020.
 12. Research on the Web activity of teachers of Polish in lower-secondary schools [in:] Methodological studies in education of Polish language and literature, by S.J. Żurek, seria Polish Langue and Literature Education Theory vol. 8., Lublin 2014, p. 97-113.
 13. Government portals resources on teaching native language in New South Wales (Australia) and in Poland (Europe) and their role in building new social consciousness [in:] Use of E-learning in the training of professionals in the knowledge society. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Cieszyn – Katowice 2010, p. 189-209. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/147797/edition/138807/content?ref=desc 02.2020.
 14. The mode of curriculum publication and developing key skills: the Polish core curriculum with comments and the Australian curriculum[in:] E-learning for societal needs. Monograph, by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice – Cieszyn 2012, 557 p., p. 437-455. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100751&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI 05.02.2020.
 15. Multimedialne moduły tematyczne. Intertekstualność w sieci i edukacyjnej praktyce (na przykładzie Polski i Australii [w:] Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Lublin 2015, s. 91-104.
 16. Intermedialność w nauczaniu języka angielskiego. Australia 2009-2014 [w:] Adaptacje II – transfery kulturowe, red. W. Hajduk-Gawron, Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego”, tom 5, Katowice 2015, s. 331-348 http://www.studiapolskie.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/T.-2.-Transfery-kulturowe.pdf 02.2020.
 17. Studenckie motywacje doboru filmowych kontekstów lektur. Film jako narzędzie kształcenia literackiego [w:] Kino, film i psychologia, red. A. Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017, s. 277-298.
 18. Lektury szkolne po remediacji druku [w:] Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 55-76.
 19. Wideoliteratura jako ekspresja pełni emocjonalnego doświadczenia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio N – Educatio Nova” 2017, Nr 2, Vol. II, s. 143-161. DOI 10.17951/n.2017.2.143, http://dx.doi.org/10.17951/en.2017.2.143. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N. Educatio Nova”, https://journals.umcs.pl/en/article/view/5171/pdf 12.02.2020.
 20. Filmy w TV Trwam: przysposobienie do publicznych debat, 230Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. Film w działaniu”, 2017 nr 9 (2), s. 54-84 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4077/3821 12.02.2020.
 21. Szkolny polonista wobec imperium ekranów [w:] e-polonistyka, A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2009, s. 163-176. „KUL. Wydział Nauk Humanistycznych” http://www.kul.pl/art_19235.html 05.02.2020.
 22. Szkolna interpretacja w epoce mass mediów i multimediów, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 71. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia I2010, s. 219-228. „Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa” http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=2850&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI 02.2020.
 23. Literatura współczesna na prywatnych stronach edukacyjnych, „Zeszyty Szkolne” 2009 nr 4 (30), s. 118-125.
 24. National epics on main educational Websites (Poland and Australia)[in:] Use of e-learning in the developing of the key competences. Monograph, by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice – Cieszyn 2011, p. 241-259. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100752&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI 05.02.2020.
 25. Polonistyczne strony WWW: postmodernistyczna koncepcja przedmiotu [w:] Komputer w edukacji, 19. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, J. Morbitzer, Kraków 2009, s. 269-273. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.ap.krakow.pl/ktime/ref2009/slosarz.pdf 2009.
 26. Polonistyczne zastosowania komputera: szkolna praktyka a możliwości dydaktyczne [w:] Komputer w edukacji, 17. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, J. Morbitzer, Kraków 2007, s. 248-253. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2007/Slosarz.pdf 2009.
 27. Funkcje Internetu na lekcjach języka ojczystego w Polsce i Australii w świetle „Podstawy programowej z komentarzami” oraz „The Australian Curriculum” [w:] Uniwersytet Wirtualny – Model, narzędzia, praktyka. Książka abstraktów, Warszawa 2011, s. 125-126.
 28. Szkolna polonistyka w erze cywilizacji medialnej, „Polonistyka” 2008 nr 2, s. 30-35.
 29. Subject and Prospects for the Study on Distance Learning (DLSC 2009-2015, Brno), pp. 291-300 [on:] Distance Learning, Simulation and Communication 2017. CD Proceedings. May 31-June 2, 1-2 VI 2017, ed. by Miroslav Hrubý, University of Defence, Brno (Czech Republic).
 30. Distance education. Research fields and methods [in:] E-learning. Vol. 8. Methodology – Implementation and Evaluation. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2016, p. 103-124 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/314246/edition/296979/content 12.02.2020.
 31. The Stylometric Analysis of Papers Presented at the DLCC Conference in Cieszyn [in:] E-learning. Vol. 9. Effective Development of Teacher’s Skills in the Area of ICT and E-learning. Monograph, ed. by Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn, Katowice-Cieszyn 2017, p. 249-279 http://weinoe.us.edu.pl/sites/weinoe.us.edu.pl/files/e-learning-9.pdf 12.20.2020.
 32. Granice społecznego przyzwolenia. Użytkownik w tekstach reklam z edukacyjnych serwisów [w:] Komputer w edukacji, 18. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, J. Morbitzer, Kraków 2008, s. 260-265. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.wsp.krakow.pl/ptn/ref2008/slosarz.pdf 2008.
 33. Kulturowy wizerunek użytkownika w ikonografii polskich, rosyjskich i niemieckich serwisów edukacyjnych [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, J. Migdałek, W. Folta, Kraków 2010, s. 419-428, Jako prezentacja Power Point: „Katedra Informatyki i Metod Komputerowych” http://www.up.krakow.pl/kmk/konferencja2009/swf/slosarz.swf 2010.
 34. Franczyzowość internetowych witryn na temat szkolenia właścicieli i ich psów (Polska, Niemcy, Rosja, Australia) [w:] Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń, Kraków 2013, s. 128-143.
 35. Intermedialna kampania społeczna: „Mafia dla psa”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 168. Studia de Cultura VI. Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne2014, s. 127-146. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2302 02.2020.
 36. Regres i rozwój aksjologicznego kapitału w portalach edukacyjnych Polski i Australii: „Interkl@asa i „Board of Studies” [w:] Nowe media: edukacja – polityka – ekonomia ‑ kultura, „Zeszyt Naukowy 26. Socjologia nr 6”, Kraków 2012, s. 43-57. „Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie” http://zeszytnaukowy.pl/archiwum 02.2020.
 37. Media na lekcjach angielskiego w Australii [w:] Człowiek. Edukacja, red. J. Morbitzer Kraków 2010, s. 277-282. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.ktime.up.krakow.pl/ref2010/slosarz.pdf 05.02.2020.
 38. Bańdura, M. Dudziak, E. Dundler, W. Jakubaszek, W. Jarczyk, B. Kędzierska, A. Kowalik, A. Domagała-Kręcioch, A. Kristjandottir, A. Król, J. Magenheim, R. Morel, A. Panek, R. Pawlak, J. Pawłowski, S. Roswick, M. Skolimowska, R. Solecki, M. Sysło, A. Ślósarz, D. Topa, J. Wibe, M. Wiekiera, O. Wyżga Changes in contemporary education. Final document of II. International Scientific Conference: Changes in contemporary education; Digital potential versus cognitive traps. Key competences in the knowledge society for e-Inclusion organized 28.– 30. X 2009 by European Centre for Lifelong Learning and Multimedia Education at Pedagogical University in Krakow. „IFIP – International Federation for Information Processing” http://www.ifip-tc3.net/article.php3?id_article=208 05.02.2020.
 39. Interpersonalne, grupowe i społeczne relacje w nauczaniu na odległość [w:] Człowiek, technologia, media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków 2014, s. 35-50.
 40. Students’ preferable activities in e-learning. A collective case study [in:] E-learning and intercultural competences development in different countries. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2014, p. 253-263. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100752&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI 02.2020.
 41. Democratizing potential of distance education [in:] E=learning, 11. Subtitle: E-learning and STEM education, ed. by Eugenia Smyrnova-Trybulska, Studio NOA, Katowice-Cieszyn 2019, pp. 51-67 https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/2020/01/E-learning-11.pdf 05.02.2020.
 42. Models of self-presentation as supplied by university students in remote lectures [in:] IT Tools – Good Practice of Effective Use in Education. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice ‑ Cieszyn 2015, p. 271-284 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/314247/edition/296980/content?ref=desc 12.02.2020.
 43. Poczta elektroniczna, forum dyskusyjne i witryna internetowa jako środki dydaktyczne polonisty (raport z wdrożenia i użytkowania) [w:] Polskość ponad granicami, G. Czetwertyńska, A.Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2011, s. 225-238.
 44. Nauczanie języka polskiego na odległość w XXI w. – zagrożenia i szanse [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. II, V Kongres Polonistyki Zagranicznej Brzeg – Opole, S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014, s. 483-493.
 45. Attitudes of future teachers towards e-learning – instrumental case study [in:] E-learning & lifelong learning, by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2013, p. 155-164. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=131103&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI 05.02.2020.
 46. U źródeł nauczania na odległość, „Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2017 nr 3 (62), s. 49-52.

 

 

 

Poradniki

Efektywne i nieefektywne składniki nauczania na odległość. Obserwacje i sugestie dla Autorów kursów, Kraków, 11 VII 2014 – do pobrania tu.

Barbara Kędzierska, Anna Ślósarz, Tadeusz Ratusiński, Wioletta Skrzypek Poradnik dla osób przygotowujących zajęcia / kursy w formie zdalnej, Kraków, 19 I 2015 r. – do pobrania tu.

 

 

 

Aplikacje produktów

 1. Multimedialne moduły tematyczne jako metoda nauczania języka polskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice. Zasięg lokalny.
 2. Program „Tagxedo” jako narzędzie metody wizualizacji słów kluczowych wiersza. Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa. Zasięg lokalny.
 3. Wykład Multimedialne moduły tematyczne na zaproszenie Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, X 2017.
 4. Ekspertyza narzędzi dydaktycznych i treści merytorycznych zastosowanych w witrynie „Polska Strefa na Białorusi” napisana 5 kwietnia 2017 r. dla jej Autorki, dr Katarzyny Konczewskiej. Witryna była przeglądana przez 13 tys. użytkowników w 48 państwach zyskując ponad 216 tys. odsłon w tym zwłaszcza na Białorusi (ponad 165 tys. odsłon), Ukrainie (ponad 33 tys.), w Polsce (ponad 7 tys.), Rosji (ponad 4 tys.), Gruzji, Armenii, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Austrii, Brazylii, Holandii, Irlandii, Kazachstanie, Niemczech, Tajladii, na Litwie, Łotwie, we Włoszech. Adresowana jest do uczących się języka polskiego za granicą, ubiegających się o Kartę Polaka lub studia w Polsce. Ekspertyza została udostępniona otoczeniu społeczno-gospodarczemu jako produkt duży/międzynarodowy.
 5. Nowe tendencje w nauczaniu języka polskiego. Nauczanie holistyczne (multimedialny wykład konwersatoryjny) – na zlecenie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie (2016). Aplikacja produktu o zasięgu małym / lokalnym.
 6. Ustny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 (ekspertyza materiałów egzaminacyjnych) – na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, aplikacja w całym kraju (2015 i nast.). Aplikacja produktu o zasięgu średnim / krajowym.
 7. Dydaktyczna aktywność sieciowa nauczycieli polonistów na poziomie gimnazjalnym (ekspertyza nt. narzędzi badawczych zaproponowanych do pracy doktorskiej Pani mgr Agaty Poręby) – na zlecenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Badań Edukacyjnych (2013-2014). Aplikacja produktu o zasięgu małym / lokalnym.

 

 

 

Czasopismo

Member of Editorial Board of „International Journal of Research in E-learning” – available here

 

 

 

Kontakt

Mój adres to anna.slosarz (at) up.krakow.pl. Staram się odpisywać na e-maile, czasem z opóźnieniem z powodu podróży.

 

 

 

 

O mnie

Dyscypliny, specjalności

Nauki o komunikacji społecznej i mediach, literaturoznawstwo, filmoznawstwo, dydaktyka literatury.

Problematyka badań: multimedialne moduły tematyczne (MMT) jako strategia i metoda nauczania. Metody nauczania języka polskiego w cyfrowym środowisku. Strategie adaptacyjne i transkulturowe przekłady klasyki literatury. Funkcjonowanie elektronicznych kontekstów lektur na rynkach narodowych i międzynarodowych. Zasoby internetowych witryn używane do nauki j. polskiego. Funkcje nowych mediów i e-narzędzi w nauczaniu języka ojczystego w Polsce i Australii.

Certyfikaty

E-Nauczyciel i E-Metodyk (2018, 2019) przyznane przez Komisję Certyfikacyjną Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

Wykształcenie

25 II 2018 r. Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

24 XI 2016 r. Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: doktor habilitowana w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność: dydaktyka polonistyczna.

19 VI 2001 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego: doktor nauk humanistycznych o specjalnościach filmoznawstwo dydaktyka literatury na podstawie rozprawy doktorskiej Film w edukacji polonistycznej w liceum ogólnokształcącym. Lektury i kino komercyjne. Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka.

1994, 1995, 1998 Główna Komisja ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli, Warszawa: dyplomy uzyskania Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Stopnia Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego.

11 VII 1984 Uniwersytet Jagielloński: magister filologii polskiej (specjalność filmoznawstwo i nauczycielska) na podstawie pracy magisterskiej Z problemów kinezycznej notacji zachowania filmowych bohaterów. Promotor: prof. dr hab. Alicja Helman.

Funkcje
 1. Member of Editorial Board of „International Journal of Research in E-learning” od 2017 r. http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/international-journal-research-e-learning/editorial-board 02.2020.
 2. Członek Komisji Certyfikacyjnej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.
 3. Kierownik Zespołu Badań Technik Multimedialnych, Zdalnych i Mobilnych w Edukacji (od 1 IX 2014).
 4. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (skarbnik) 2012-2017.
 5. Członek rektorskiej Komisji ds. Zdalnych Form Kształcenia (od 6 III 2014).
 6. Członek senackiej Komisji Dyscyplinarnej (od 2018 r.).
 7. Kierunkowy Kordynator ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (od 5 I 2012) i Polskich Ram Kwalifikacji (od 6 XII 2016) kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach i członek Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w IFP (od 2012).
 8. Przedstawicielka IFP w rektorskim Zespole ds. Nowych Form Kształcenia (od 1 XII 2011).
 9. Konsultantka ds. tworzenia studiów międzyobszarowych i podyplomowych.
 10. Koordynator prac nad utworzeniem kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia I i II st., stacjonarne i niestacjonarne (2011-2012).
 11. Kierownik praktyk studentów filologii polskiej sp. nauczycielskiej I i II st. 2008-2012.
 12. Nauczycielka j. polskiego w I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach 1984-2009 (laureat i 7 finalistów etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, 27 finalistów etapu okręgowego).
Zatrudnienie

25 II 2018 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków: Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Instytucie Filologii Polskiej, Katedra Mediów i Badań Kulturowych.

24 XI 2016 – 25 II 2018 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków: doktor habilitowana w Instytucie Filologii Polskiej, Katedra Mediów i Badań Kulturowych.

IV 2012 – 24 XI 2016 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków: adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej, Katedra Mediów i Badań Kulturowych.

1 X 2005 – IV 2012 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków: adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego.

1 IX 1984 – 31 VII 2009 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice: dyplomowana nauczycielka języka polskiego, wychowawczyni, egzaminator maturalny z języka polskiego, wszystkie stopnie specjalizacji zawodowej (I, II, III).

Projekty (wybór):

 1. Chcieć to MOOC w ramach: Kurs na MOOC ogłoszony przez NCBR jako POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przygotowanie kursu MOOC Literatura i nowe media.
 2. Udział w charakterze eksperta zewnętrznego w realizacji projektu Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanym przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.02.00-IP.08-00-PKN/18. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 3. Konsorcjum DARIAH-PL, od 8 IV 2016 -, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – zespół lubelskich cyfrowych humanistów (UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) –Grupa Robocza Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych.
 4. IRNet – International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, e-learning, and Intercultural Competences.Duration of the project: 48 months 1 I 2014 – 31 XII 2017. Project financed by the European Commission under the 7th Framework Programme, within the Marie Curie Actions International Research Staff Exchange Scheme.
 5. Autorstwo projektu studenckich praktyk pedagogicznych w szkole ponadgimnazjalnej realizowanego w ramach działalności Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego przez zainteresowanych studentów we współpracy z nauczycielami w szkołach woj. małopolskiego Nauczanie języka polskiego metodą multimedialnych modułów tematycznych. Realizacja projektu w latach akademickich 2010/2011, 2011/2012.
 6. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania. Partnerzy: Województwo Małopolski, uczelnie wyższe Małopolski, organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Fundacja Centrum Kopernika. Działanie 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przygotowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego (MCHE 10.1.4). Finansowanie w ramach RPO WM 2014-2020.
 7. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego– projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowanie dokumentu Plakat i reklama na lekcjach języka polskiego. Poradnik dla nauczyciela, Ośrodek Rozwoju Edukacji 2013 „Federacja Bibliotek Cyfrowych” http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=586. II wydanie https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania.

 

 

 

Dla nauczycieli

 1. Program nauczania Interpretanty lektur do podstawy programowej obowiązującej w liceum i technikum od 01.09.2018 r. można pobrać w formacie Word (umożliwiającym jego adaptację do potrzeb nauczyciela) naciskając hiperłącze A.Slosarz_Interpretanty_lektur.Program_LO,technikum , a w formacie .pdf  naciskając hiperłącze: A.Slosarz_Interpretanty_lektur.Program_LO,technikum
 2. A. Ślósarz Plakat i reklama na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum. Poradnik z ćwiczeniami dla nauczycielaOśrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2013. Do pobrania tu.
 3. Witryna edukacyjna stanu Nowa Południowa Walia (Australia) „NSW Education Standards Authority” – hiperłącze tu
 4. Materiały z seminarium dla nauczycieli Nauczanie metodą multimedialnych modułów tematycznych. Cele, szanse, zagrożenia (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Filologii Polskiej, 15.02.2020): moją prezentację można pobrać  naciskając hiperłącze: A.Slosarz_Nauczanie_metodą_MMT.Cele-szanse-zagrożenia_. Prezentacja Pani Doktor Sabiny Świtały E-narzędzia w służbie polonisty znajduje się tu.

 

 

function pokaz(nr)
{
for(var i=0;i<=22;i++)
{
var element = "slosarz_content_"+i;
document.getElementById(element).style = "display: none;";
}
var element = "slosarz_content_"+nr;
document.getElementById(element).style = "display: block;";
}
pokaz(0);