Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Paweł Sporek

dr hab. prof. UP Paweł Sporek

Profesor Uczelni

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

pawel.sporek@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 59

pok: 557

ORCID: 0000-0001-6055-6199

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe, miejsca
i lata ich uzyskania:

2002 – dyplom ukończenia studiów specjalnych z zakresu dziennikarstwa (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)

2003 – dyplom magistra filologii polskiej (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)

2007 – dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)

2019 – dyplom doktora habilitowanego (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

 

Zatrudnienie w jednostkach edukacyjnych i naukowych:

2002-2009 – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie (Szkoła Podstawowa nr 141, Gimnazjum nr 77).

2004-2005 – wykładowca w Centrum Kształcenia Dorosłych w Krakowie .

2006-2009 – nauczyciel w I Małopolskim Centrum Edukacji w Krakowie. 2005-2012 – nauczyciel akademicki (godziny zlecone) w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

2008-2018 – nauczyciel w Prywatne Gimnazjum Akademickim nr 6 oraz VIII Prywatne Liceum Ogólnokształcącym.

Od 1 października 2012 roku – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Od 2020 – zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Współpraca z instytucjami naukowymi, oświatowymi, społecznymi i kulturalnymi:

 • współpraca z Komisją Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności;
 •  współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach;
 • w latach 2007 – 2008 sekretarz w czasopiśmie „Nowa Polszczyzna”; współpraca z miesięcznikiem „Polonistyka”;
 • udział w pracach komisji Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego;
 • współpraca z licznymi szkołami Krakowa w ramach organizacji zawodowych praktyk studenckich; lekcje otwarte dla Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu;
 • współpraca z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie (warsztaty dla doktorantów; współpraca redakcyjna);
 • współpraca z Wydawnictwem Nowa Era.

 

Pełnione funkcje:

 • Sekretarz czasopisma ,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia”;
 • recenzent czasopisma ,,Polonistyka. Innowacje”;
 • recenzent „Annales UMCS sectio N Educatio Nova”
 • kierownik Sekcji Dydaktycznej Naukowego Koła Polonistów.

 

Współpraca międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych:

Współpraca z:

Uniwersytetem Karola w Pradze,

Uniwersytetem w Ołomuńcu,

Stowarzyszeniem Polonistów na Litwie;

Centrum Rozwoju Edukacji na Litwie.

 

Obecnie prowadzone kursy/przedmioty:

 • dydaktyka literatury i języka polskiego wraz z tutoringiem;
 • praca z uczniem o specyficznych potrzebach;
 • podręcznik jako narzędzie kształcenia;
 • literatura i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego;
 • tutoring akademicki;
 • odkrywanie dziedzictwa kulturowego regionu;
 • spersonalizowana praca z uczniem szkoły podstawowej;
 • spersonalizowana praca z uczniem szkoły ponadpodstawowej.

 

Wybrane publikacje:

Monografie autorskie:

 • Przestrzeń aksjologiczna w wybranych podręcznikach gimnazjalnych do kształcenia literacko-kulturowego (1999-2005), Kraków 2016.

https://books-box.com/katalog/wydawnictwo-naukowe-up-uniwersytet-pedagogiczny-w-krakowie/przestrzen-aksjologiczna-w-wybranych-podrecznikach-gimnazjalnych-do-ksztalcenia-literacko-kulturowego-1999-2005

 

 • W stronę lektury. Propozycje tekstów do opracowania lekcyjnego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, Kraków 2017.

http://www.wydawnictwoup.pl/649/W-strone-lektury-Propozycje-tekstow-do-opracowania-lekcyjnego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-oraz-gi.html

 

Prace pod redakcją:

 • Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec nowych czasów. Kontynuacje i poszukiwania, red. C. Smuniewski, P. Sporek,  Warszawa 2017

 

Wybrane artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 • Uczeń jako Inny, nauczyciel jako Inny. Edukacyjny dialog w przestrzeni wspólnych oraz odmiennych doświadczeń osobistych i kulturowych na tle filozoficznej koncepcji człowieka Józefa Tischnera, „Podstawy edukacji”. Trendy cywilizacyjne, 2014, t. VII, s. 275-284.
 • In search of a common language. Teacher and student in educational space, „Journal of Language and Cultural Education”, 2016, 4(2), s. 82-102.
 • Co czytać we współczesnej szkole? Wobec kanonu – kryteria doboru lektury (szanse, możliwości, zagrożenia), [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, t. 2, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 87-100.
 • W poszukiwaniu sensu życia. „Sunset Limited” Cormaca McCarthy’ego jako dramat o ludzkim byciu w świecie, [w:] Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 2, Interpretacje, wartości, konteksty, red. U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 11-28.
 • Organization of School Reading: the Role and Significance of Students’ Open Interpretations (swobodne wypowiedzi), „Journal of Language and Cultural Education” 2018, 6 (1), s. 128-144
 • Treści językowe w Podstawie programowej do języka polskiego w szkole podstawowej, „Didacticke Studie” 2017, rocznik 9, nr 2, s. 67-83.
 • Warstwa aksjologiczna w podręcznikach do języka polskiego, [w:] Języka a edukacja, t. IV, red. J. Nocoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 73-86.

 

Link do listy publikacji z lat 2012-2020:

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=Sporek+Pawe%B3+

 

Wybrane konferencje:

 1. Konferencja (ogólnopolska) Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole, Łódź – Uniwersytet Łódzki, 22–23.05. 2006.
 2. Konferencja (ogólnopolska) E- polonistyka, Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski, 21-22.11.2007.
 3. Konferencja (ogólnopolska) XV Jesienna Szkoła Dydaktyków Kondycja słowa w edukacji polonistycznej: uczeń – teksty – komentarze – kultura, Kraków – Akademia Pedagogiczna, 7-8.11.2011.
 4. Konferencja (międzynarodowa) Kongres Dydaktyki Polonistycznej, Kraków – Uniwersytet Jagielloński, 20-23.11.2013.
 5. Konferencja (ogólnopolska) VII Wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal – o przekraczaniu norm kulturowych, Ustka – Akademia Pomorska, 28-30.05.2015.
 6. Konferencja (międzynarodowa) CLEaR2015: 2nd International Conference on Language and Literature in Education and Research, Praga, 24-26.09.2015.
 7. Konferencja (ogólnopolska) Uczenie języka ojczystego w czasach (po)nowoczesnych, Opole – Uniwersytet Opolski, 19-20.05.2016.
 8. Konferencja (międzynarodowa) LLCE 2016: 3rd International Conference on Language and Literature and Culture in Education, Wenecja, 12-14.07.2016.
 9. Konferencja (międzynarodowa) Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka, Praga – Uniwersytet Karola,02-03.05.2017.
 10. Konferencja (ogólnopolska) III Kongres Dydaktyki Polonistycznej Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski, 22-25.11.2017.

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 • Kierownik Sekcji Dydaktycznej Koła Naukowego Polonistów UP Kraków.
 • Autor wykładów głoszonych w Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu w ramach współpracy szkoły z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.
 • Praca w Prywatnym Akademicki Centrum Kształcenia (VIII Prywatne Liceum Ogólnokształcące oraz Międzykulturowa Szkoła Podstawowa ,,Otwarty Świat”) w charakterze nauczyciela.
 • Lekcje otwarte dla studentów i pracowników naukowych z Polski i ośrodków zagranicznych.
 • Organizacja popularyzatorskiej, cyklicznej konferencji ,,Wiosenna Szkoła Polonistów” przeznaczonej dla nauczycieli języka polskiego.

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2018, przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej za „szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”.
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2018, przyznana za „oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi”.
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2020, przyznana za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Linki do stron zewnętrznych:

M. Kozicz, Rewolucja lektur, czyli co i jak czytać we współczesnej szkole. Poloniści dyskutują, „Wilno i Wileńszczyzna”, 24. 08. 2018. http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/rewolucja-lektur-czylico-i-jak-czytac-we-wspolczesnej-szkole-polonisci-dyskutuja/

 

Wywiad telewizyjny dla Centrum Rozwoju Edukacji na Litwie, 23. 08. 2018 – https://www.youtube.com/watch?v=5dsTIFGUO0g