Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Renata Stachura-Lupa

Absolwentka filologii polskiej, studium dziennikarskiego i studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. Badaczka pozytywizmu, autorka książek, artykułów drukowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych, współredaktorka tomów zbiorowych, inicjatorka i współorganizatorka konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”. Uczestniczy w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkini Senackiej Komisji ds. Etyki (kadencja 2016-2020). W latach 2017-2020 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.

 

Zainteresowania naukowe:

 • związki literatury XIX-wiecznej z filozofią, religią i polityką
 • emancypacja i ruchy kobiece w XIX i na początku XX wieku
 • krytyka literacka drugiej połowy XIX wieku
 • życie literackie i artystyczne Krakowa w dobie autonomii galicyjskiej

 

Pełnione funkcje:

 • zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”

https://studiahistoricolitteraria.up.krakow.pl/

https://www.facebook.com/Studia-Historicolitteraria-102332748351372/

 • członkini Rady Programowej dla kierunku kulturoznawstwo
 • członkini Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej
 • członkini kolegium recenzenckiego Szkoły Doktorskiej (śródroczna ocena projektów)
 • członkini Rady IFP i Rady Dyscypliny (literaturoznawstwo)

 

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • kierowanie grantem w ramach ministerialnego projektu Wsparcie dla czasopism naukowych – czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” – projekt na lata 2019-2020 (umowa z MNiSW z dn. 24.06.2019 r.)
 • Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918 (hasła osobowe) – projekt NPRH, H11/17/0213/85/2018, kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Kostkiewicz, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Instytut Badań Literackich PAN
 • Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa – projekt NPRH, 0134/FNiTP/H11/80/2011, kierownik projektu: dr hab., prof. KUL Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Instytut Badań Literackich PAN
 • Młodzi pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Narodziny nowoczesnej świadomości. Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne. Krytyczna edycja tekstów w dwóch tomach – projekt NPRH, 11/H/13/058/182, kierownik projektu: dr hab., prof. UwB Anna Janicka, Uniwersytet w Białymstoku
 • Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918 (Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje) – projekt NPRH, 3191/B/H03/2009/37, kierownik projektu: prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski, Instytut Badań Literackich PAN i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Józef Kremer (1806-1875) – projekt NPRH, 11/H/12041781, kierownik projektu: dr Urszula Bęczkowska, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński
 • Drugi rzut powieści polskiej 1840-1900 (Bibliografia i opis bibliograficzny) – projekt MNiSW, 2053/B/H03/2008/35, kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, UP w Krakowie

 

Prowadzone kursy:

 • Historia literatury polskiej – pozytywizm
 • Historia literatury polskiej – Młoda Polska
 • Problematyka kobieca w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski
 • Życie literackie Krakowa w latach 1864-1918
 • Dzieje krytyki literackiej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawne i etyczne aspekty działalności wydawniczej

 

Publikacje naukowe (wybór)

Książki:

Kraków literacki w XIX wieku. Szkice, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2019 (współautor: Tadeusz Budrewicz)

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglądy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Bełcikowski – pisarz i historyk literatury, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2005 http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/978

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły w czasopismach (po 2016 roku)

 • Kremer, Tarnowski, Rydel – związki nie tylko tekstowe,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2019, z. 19, s. 66-78

https://studiahistoricolitteraria.up.krakow.pl/article/view/5963

 • Zagadnienie charakteru narodowego w krytyce literackiej Stanisława Tarnowskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2019, z. 17, s. 133-141

http://sbsp.up.krakow.pl/article/view/20811861.17.9

 • Detektyw Fryga na tropie: Henryk Nagiel „Tajemnice Nalewek” i „Sęp”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, nr 4, s. 89-105

https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/4893/4612

 • Lekcje świętości, lekcje cudowności. O „Legendach z życia świętych” Antoniny Domańskiej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” R. 11: 2018, s. 255-267
 • O „Polskiej pieśni niepodległej” Jana Lorentowicza, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2018, z. 18, s. 75-85

https://studiahistoricolitteraria.up.krakow.pl/article/view/5335

 • Zrozumieć pozytywizm, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2018, nr 24, s. 621-627

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip/article/view/2638

 • Alegoria, realizm, historyzm – dylematy krytyków drugiej połowy XIX wieku. Wstępne rozpoznanie, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2017, nr 7, s. 307-319

https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/94/76

 

Rozdziały w monografiach wieloautorskich (od 2016 roku)

 • „Młodzi” i „starzy” w Krakowie, w: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku. Między polityką a prywatnością: dyslokacje, red. U. Kowalczuk, D. W. Makuch, D. M. Osiński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 32-42
 • Biblie Konopnickiej (na marginesie jej listów do Antoniego Wodzińskiego), w: Dylematy epoki postyczniowej. Księga ofiarowana Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Domagalska i D. Samobrska-Kukuć, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 315-326
 • Z Krakowa do Warszawy, z Warszawy do Krakowa. Wykładowcy Szkoły Głównej: Adam Bełcikowski, Karol Estreicher i Stefan Pawlicki, w: Szkoła Główna: kręgi wpływów 2, red. U. Kowalczuk i Ł. Książyk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 267-284
 • Adam Bełcikowski – poeta epoki przejściowej, w: Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani…, t.2, red. M. Sadlik i M. Chrobak, Collegium Columbinum, Kraków 2017, s. 25-37
 • Stanisław Tarnowski – krytyk i historyk literatury, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: Stanisław Tarnowski (1837-1917), red. T. Zych, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg 2017, s. 33-49
 • Z dziejów satyry galicyjskiej. Stanisław Tarnowski – „Czyściec Słowackiego”, w: Poetyka losu i historii. Profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. K. Gajda, R. Stachura-Lupa, K. Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2017, s. 561-571
 • Głosem kobiecym. Anna Libera „Krakowianka”, w: Narodziny Rzeczpospolitej Krakowskiej: relacje, obrazy, wspomnienia, red. M. Stankiewicz-Kopeć i T. Budrewicz, Akademia Ignatianum: Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 173-184
 • Pokolenie literackie, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, t. 2: N-Z, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska i M. Strzyżewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 299-301
 • Stanisław Tarnowski a estetyka Józefa Kremera, w: Józef Kremer (1816-1875). Studia i materiały, red. U. Bęczkowska, R. Kasperowicz, J. Maj, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 175-193
 • W dwugłosie: Adam Bełcikowski i Piotr Chmielowski, w: Polska krytyka literacka w XIX i XX wieku, red. M. Gabryś-Sławińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 99-113

 

Udział w konferencjach naukowych (po 2016 roku):

 • Lucjan Rydel – w setną rocznicę śmierci, Kraków, 5-6 lipca 2018 r.
 • Stanisław Tarnowski – człowiek, uczony, polityk. W setną rocznicę śmierci (1917-2017), Kraków, 4 grudnia 2017 r.
 • Antonina Domańska i historia, Kraków, 26-27 czerwca 2017 r.
 • Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani, Kraków, 16-18 listopada 2016 r.

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

współpraca z Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, z Urzędem Miasta Krakowa, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Polską Akademią Umiejętności, Instytutem Badań Literackich PAN

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Nagroda Rektora indywidualna II stopnia (2017)
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (2012)
 • Nagroda Rektora zespołowa III stopnia (2007)
 • Nagroda Rektora indywidualna II stopnia (2006)