Przejdź do treści

dr Iwona Steczko

Iwona Steczko – językoznawczyni, polonistka. Ukończyła filologię polską oraz Studium dziennikarskie w Uniwersytecie Pedagogicznym – magisterium uzyskała na podstawie pracy „Akty obrażania jako przedmiot analizy pragmatycznojęzykowej (na materiale tekstów oskarżeń sądowych)” (promotor prof. dr hab. Teodozja Rittel); stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Nazwy chorób w języku polskim w XV i XVI wieku” (promotor prof. dr hab. Tadeusz Szymański). Obecnie prowadzi lingwokulturowe badania nad nieopisanymi dotąd tekstami funeralnymi z XIX wieku. W polu jej zainteresowań naukowych pozostają zagadnienia genologii lingwistycznej: aspekty pragmatyczne, strukturalne, stylistyczne, kulturowe funeralnych gatunków wypowiedzi; frazeologia funeralna. Uwagą obejmuje również problematykę współczesnej lingwodydaktyki języka polskiego. Efektem tych zainteresowań stał się udział w zespołowo prowadzonych pracach nad nowoczesną koncepcją kształcenia w zakresie języka polskiego na różnych poziomach szkolnej edukacji oraz opracowanie wpisujących się w tę koncepcję podręczników „To lubię!” (książki do kształcenia językowego) oraz ćwiczeń redakcyjno-stylistycznych „Sztuka pisania”.

 

pełnione funkcje

 • kierownik praktyk dziennikarskich studentów filologii polskiej ze specjalnością komunikacja społeczna i medialna (od 2007)
 • opiekun roku – filologia polska I rok, studia drugiego stopnia
 • członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
 • członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

 

współpraca międzynarodowa (wykłady i warsztaty)

 • Erasmus Programme Teaching Staff Mobility, Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius (2011)
 • Erasmus + Programme Teaching Staff Mobility, University of Ostrava (2014, 2016, 2017)

 

prowadzone kursy

 • retoryka wypowiedzi publicznych
 • pragmatyka języka
 • retoryczno-pragmatyczne aspekty wypowiedzi
 • stylistyka praktyczna
 • stylistyka tekstów dziennikarskich
 • język reklamy
 • wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji
 • seminarium dyplomowe

 

najważniejsze publikacje

rozdziały w monografiach wieloautorskich i czasopismach naukowych (wybór)

 • Jak rozwijać język ucznia? Koncepcja według podręcznika „To lubię! Ćwiczenia językowe dla klasy czwartej szkoły podstawowej”, „Ojczyzna-Polszczyzna” Nr 3 (46) 1994, s. 61-67 (współautor: H. Mrazek).
 • Mietnica, kaduk, boża kaźń, czyli o nazwach epilepsji w XV i XVI wieku, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” I (2002), s. 387-402.
 • Stan i perspektywy badań lingwistycznych nad XIX-wiecznymi „Napisami z pomników cmentarza krakowskiego”, [w:]Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków 2011, s. 421–431.
 • Językowe sposoby wyrażania aktu śmierci w dawnych inskrypcjach nagrobnych z cmentarza Rakowickiego w Krakowie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica VI (2011), s. 92–108.
 • Prośba o modlitwę w XIX-wiecznych napisach nagrobnych na cmentarzach krakowskich (analiza pragmalingwistyczna), [w:]Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2011, t. XV, s. 147–159.
 • Frazeologia żalu w XIX-wiecznych inskrypcjach nagrobnych z cmentarza Rakowickiego w Krakowie, [w:] Parémie národů slovanských VI, red. L. Mrověcová, Ostrava 2012, s. 224–231.
 • Lingwistyczno-kulturowe spojrzenie na „akty strzeliste” w XIX-wiecznych napisach nagrobnych, [w:]Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. A. Furdal, Wrocław 2012, t. XVI, s. 147–153.
 • Napisy na pewnych barokowych tablicach fundacyjnych – tak zwanych „grobach dusz” w krakowskich kościołach, „LingVaria” 2013, Nr 2(16), s. 203–214.
 • Cytaty biblijne w XIX-wiecznych inskrypcjach nagrobnych z cmentarza Rakowickiego w Krakowie, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu w Czerniowcach 2013, zeszyt 678, s. 156–160.
 • Czas ucieka, wieczność czeka. O sentencjach epigraficznych na zegarach, [w:] Parémie národů slovanských VII, red. E. Mrhačová, J. Muryc, U. Kolberová, Ostrava 2014, s. 85-94.
 • Z ostatnim pożegnaniem. O napisach na szarfach żałobnych, [w:] Dialog z Tradycją, t. IV: Język – komunikacja – kultura, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015, s. 397-411.
 • Królowi poetów. Temu, co kochał miliony. Mojżeszowi naszego narodu… O dedykacjach na szarfach wieńców z krakowskiego pogrzebu Adama Mickiewicza, [w:] Poetyka losu i historii. Profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. K. Gajda, R. Stachura-Lupa, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2017, s. 536-560.

 

podręczniki do kształcenia językowego

 • To lubię! Podręcznik do języka polskiego – ćwiczenia językowe. Klasy IV-VI, Kraków 1994-1996 (współautor: H. Mrazek).
 • Nowe To lubię! Kształcenie kulturowo-językowe. Podręcznik do języka polskiego. Klasy IV-VI, Kraków 2006-2008 (współautorzy: Z.A. Kłakówna, K. Wiatr).
 • To lubię! Kształcenie językowe. Podręcznik do języka polskiego – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. Klasy I-III, Kraków 2002-2004 (współautorzy: Z.A. Kłakówna, W. Martyniuk).
 • Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla klas 1–3 gimnazjum, Kraków 2003 (współautorzy: Z.A. Kłakówna, K. Wiatr).

 

książki nauczyciela (szkice metodyczne)

 • To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Książka nauczyciela. Klasy IV-VI, Kraków 1994-1996 (współautorstwo).
 • Nowe To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Książka nauczyciela. Klasa IV, Kraków 2006 (współautorstwo).
 • To lubię! Podręcznik do języka polskiego – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. Książka nauczyciela. Klasy I-III, Kraków 2002-2006 (współautorstwo).
 • Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla klas 1–3 gimnazjum. Książka nauczyciela, Kraków 2003 (współautorstwo).

 

prace pod redakcją

 • „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” IX, 2014 (współredakcja tematyczna tomu).
 • „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XI, 2016 (współredakcja tematyczna tomu).
 • Dialog z Tradycją, t. III: Język – komunikacja – kultura, red. naukowa R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015.
 • Dialog z Tradycją, t. IV: Język – komunikacja – kultura, red. naukowa R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015.
 • Dialog z Tradycją, t. VI: Dawna i współczesna kultura funeralna, red. naukowa I. Steczko, R. Dźwigoł, Kraków 2017.
 • Dialog z Tradycją, t. VII: Dawna i współczesna kultura funeralna, red. naukowa I. Steczko, R. Dźwigoł, Kraków 2018.

 

udział w konferencjach krajowych i zagranicznych z referatem (wybór)

 • „Język – tekst – kultura”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 19–20 X 2009.
 • „Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 21–22 IX 2010.
 • „Parémie národů slovanských” VI, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, 9–10 X 2012.
 • „Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku”,  Uniwersytet Gdański, Gniew 21–22 X 2009. Referat: Językowy obraz kobiety w świetle XIX-wiecznych inskrypcji nagrobnych z cmentarza Rakowickiego w Krakowie.
 • „Język – rytuał – płeć”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 18–19 X 2010. Referat: Portret funeralny mężczyzny w świetle XIX-wiecznych inskrypcji nagrobnych zcmentarza Rakowickiego w Krakowie.
 • „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka. Tanatos 2011”, Uniwersytet Wrocławski, Polanica-Zdrój 16–18 XI 2011.
 • „Kamień w języku, literaturze i kulturze. Wobec przeszłości i przyszłości”, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 8–9 XII 2011. Referat: Głazy śmiertelne, posępne, zlanełzami…, czyli językowy obraz kamienia grobowego w świetle XIX-wiecznych napisów nagrobnych z cmentarza Rakowickiego.
 • „Parémie národů slovanských VII: Paremie wczoraj i dziś”, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa 17–18 IX 2014.
 • „Pandemie, epidemie i zarazy a historia”, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 22–23 X 2013. Referat: Przymiot albo dworska niemoc i jej synonimiczne miana w polszczyźnieXV i XVI wieku.
 • „Niepodległa wobec języka polskiego”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 15-16 XI 2018. Referat: „Wskrzesicielowi Polski…”. Dedykacje na szarfach wieńców pogrzebowych ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna

 • członek jury oraz współautorka scenariuszy telewizyjnego teleturnieju edukacyjnego dla młodzieży „Słowa, słówka i półsłówka” (TVP1 1994-1998)
 • wykładowca Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach (2018-2019)
 • opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Polonistów UP (2007-2012)
 • opiekun naukowy Sekcji komunikacji społecznej SKNP UP (2007-2012)
 • opieka merytoryczna nad publikacyjnym projektem podjętym przez studentów specjalności komunikacja społeczna z okazji jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego, obejmującym wywiady z ówczesnym i byłymi rektorami Uniwersytetu oraz wspomnienia o rektorach naszej uczelni: Rozmowy na jubileusz, T. Budrewicz, I. Steczko, M. Malinowski, Kraków 2011.
 • udział w konferencji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia lokacji wsi Kasina Wielka. Referat: Na co umierali mieszkańcy Kasiny w XIX wieku (dokumentacja w świetle ksiąg metrykalnych 1786–1906), [w:]Historia, tradycja, kultura. Księga referatów z konferencji naukowej w Kasinie Wielkiej, red. J. Kobylińska, P. Lulek, M. Mączyński, Kasina Wielka 2013, s. 30–36.
 • udział w seminarium naukowym zorganizowanym z okazji 110. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego – „Wyspiański. Artysta modernistyczny”. Referat: „Wieszczowi w hołdzie”. O napisach na szarfach wieńców pogrzebowych dedykowanych Wyspiańskiemu (Uniwersytet Warszawski 28 XI 2017)

 

odznaczenia i nagrody

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” (Minister Edukacji Narodowej Krystyna Łybacka, 2002).
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, 2018)
 • Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie zespołowa II stopnia „za współautorstwo wyróżniającego się zestawu podręczników do języka polskiego dla kl. V szkoły podstawowej To lubię! Książka nauczyciela, teksty i zadania, ćwiczenia językowe” (Kraków 1996).
 • Nominacja do nagrody Edukacja XXI (Targi Książki Edukacyjnej 2004) za pracę Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla klas 1-3 gimnazjum, Kraków 2003.
 • Nagroda Rektora Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie indywidualna II stopnia „za prace organizacyjno-dydaktyczne na rzecz Instytutu Filologii Polskiej” (Kraków 2008).