Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Magdalena Stoch

dr hab. prof. UP Magdalena Stoch

Zastępca Dyrektora, Profesor Uczelni

Katedra Mediów i Badań Kulturowych

magdalena.stoch@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 57

pok: 543

ORCID: 0000-0002-4973-160

publikacje:


dr hab. prof. UP Magdalena Stoch – absolwentka filologii polskiej (Uniwersytet Pedagogiczny), studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa (UP) oraz studiów podyplomowych z dyplomacji kulturalnej (Uniwersytet Jagielloński). Od 2013 asystent, od 2015 adiunkt w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W latach 2019-2021 pełniła funkcję Pełnomocniczki Rektora UP ds. Równego Traktowania. Od 2020 r. zastępca dyrektora IFP. W latach 2018–2019 wraz z Fundacją Autonomia i Ośrodkiem Badań nad Mediami UP realizowała dwuletni grant Critical Thinking Skills and Media Literacy – Young Leaders for Safety and Justice, przyznany przez Konsulat Generalny USA w Krakowie. Uczestniczka programu stypendialnego Departamentu Stanu USA 21st Century Changemakers: Trend Leaders Promote Social Media Discernment among Youth (2019). Autorka monografii Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych (Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2021) oraz Gender na lekcjach polskiego (Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015), a także artykułów naukowych odnoszących się do problematyki edukacji antydyskryminacyjnej i  medialnej oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w strukturach akademickich. Współautorka koncepcji Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni (2015) oraz koncepcji konsensualnego kształcenia humanistycznego. Na kierunkach Kulturoznawstwo i wiedza o mediach oraz Logopedia prowadzi zajęcia z kultury popularnej, podstaw teorii kultury, komunikacji międzykulturowej, recepcji literatury, cyberkulturoznawstwa oraz gender studies.

 

Współpraca międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych:

 • Udział w programie stypendialnym Departamentu Stanu USA 21st Century Changemakers: Trend Leaders Promote Social Media Discernment Among Youth – wyjazd do Standów Zjednoczonych (sierpień 2019).
 • Współpraca w ramach Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Instytutional Change in Higher Education and Research and Innovation Across Europe, projektu Fundacji Universitat Oberta de Catalunya oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2020).
 • Udział w programie ERASMUS+ (Wilno 2017, Lizbona 2016).

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych: młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości, realizowany przez Ośrodek Badań nad Mediami z fundacją Autonomia na przełomie 2018 i 2019 roku, dzięki dofinansowaniu Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Fundacji Batorego; koordynacja.
 • STOP seksistowskiej mowie nienawiści (2016-2018), projekt realizowany we współpracy Ośrodka Badań nad Mediami i fundacji Autonomia, zwieńczony publikacją Zablokuj seksizm – odzyskaj moc. Przewodnik po działaniach przeciwko seksistowskiej mowie i nienawiści (Kraków 2018).
 • Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, 2015-2019, finansowanie w ramach działalności Ośrodka Badań nad Mediami, charakter uczestnictwa: koordynacja projektu badawczego i wdrożeniowego o zasięgu krajowym, doradztwo, ekspertyza, współautorstwo Standardu antydyskryminacyjnego dla Uczelni (procedura przeciwdziałania, reagowania i monitorowania problemu dyskryminacji i przemocy motywowanej nienawiścią w uczelniach, wydanie II, Kraków 2018).

 

Prowadzone kursy: podstawy teorii kultury; kultura popularna; społeczeństwo obywatelskie: teorie, praktyki; komunikacja międzykulturowa; seminarium licencjackie i magisterskie; cyberkulturoznawstwo i etnografia sieci

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 1. Teaching Gender and Queer Studies at Polish Universities: Challenges, Limitations, Perspectives, in: Non-Inclusive Education in Central and Eastern Europe: Comparative Studies of Teaching Ethnicity, Religion and Gender, Katarzyna Górak-Sosnowska, Urszula Markowska-Manista (ed.), Bloomsbury Publishing, London 2002.
 2. Krakowskie instytucje kultury w czasach pandemii. Case studies, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 13.4/2022.
 3. Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021 (monografia)
 4. Czy lektura czyni nas lepszymi ludźmi? Dyskusja o „Weselu” Wyspiańskiego i „Na ustach grzechu” Samozwaniec w krakowskim Dyskusyjnym Klubie Czytelniczym, „Perspektywy Kultury” 2020, nr 29, s. 151-161.
 5. Dydaktyka polonistyczna społecznie zaangażowana – o metodzie projektu grupowego opartego na konsensusie, w: Polonistyka i świat wartości: edukacja polonistyczna jako wartość, redakcja Magdalena Marzec-Jóźwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019.
 6. Ewaluacja jakościowa w konsensualnym kształceniu humanistycznym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova” 2019, Vol. 4, s. 133-146
 7. Krytyczna analiza przekazów medialnych w czasach postprawdy – podstawowe definicje i rekomendacje, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2019, z. 11, s. 66-76
 8. „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej czytana współcześnie – w stronę konsensualnej interpretacji tekstu literackiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2018, z. 10 (2), s. 18-31.
 9. Resistance in the Polish Formal Education System : The Feminist Perspective, „Władza Sądzenia” 2018, nr 14, s. 31-39.
 10. Na drodze do upełnomocnienia: konsensus w humanistyce – wprowadzenie do metody, w: Edukacja polonistyczna: metamorfozy kontekstów i metod, pod red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
 11. Ekonomia wrażliwości a duch posthumanistyki, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2016, z. 8 (2), s. 130-140.
 12. Standard antydyskryminacyjny dla polskich uczelni – odpowiedzią na potrzebę zmiany systemowej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2016, z. 8 (1), s. 21-30.
 13. Gender na lekcjach polskiego, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 (monografia).

 

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych z referatem (wybór):

 1. Revolutions in Reading: Literary practice in Transition, Stockholm University, 21-23 June, 2021, tytuł referatu: Reading together – empirical research on Polish reading groups (2019-2020).
 2. Cyberkultura 3.0.: aspekty medialne, kulturoznawcze, psychologiczne, prawne, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 17-18 czerwca 2021, z referatem: Gen Z czy Generation COVID? Próba charakterystyki młodego pokolenia w czasach pandemii;
 3. Dziewczyńskie Centra Mocy – od dziewczynki do obywatelki, 10 grudnia 2021, fundacja Autonomia, referat: Rola systemu edukacji formalnej we wdrażaniu działań empowermentowych – na przykładzie uczelni.
 4. Edukacja medialna 3.0. Aspekty technokulturowe, pedagogiczne i psychologiczne. Strategie – praktyki – instytucje, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 28–29 kwietnia 2022, z referatem: Edukacja medialna w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie. Historia i współczesność.
 5. XI Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN Migracje w dobie kryzysów społecznych 21-23 września 2022 r., referat: Edukacja – migracja – aktywizm. Przegląd dobrych praktyk na rzecz wspierania dzieci-uchodźców z Ukrainy.
 6. Strategie, teksty i formy wykorzystywania kultury w leczeniu, profilaktyce i edukacji, Ośrodek Badań nad Mediami- Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2019; tytuł referatu: Społeczna funkcja grup czytelniczych: prolegomena do badań.
 7. VIII International Conference on Critical Education: Critical Education and Activism Against Neoliberalism/ Authoritarian Neoconservatism in Education, University of East London 2018, tytuł referatu: Voices extracted from silence – reading text in high school as a form of empowerment in the times of the conservative backlash. Polish contexts.
 8. Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego, UMCS w Lublinie, Lublin 2018; tytuł referatu: Znaczenie i metody ewaluacji w konsensualnym kształceniu humanistycznym.
 9. Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2018; tytuł referatu: Uczelnie wolne od dyskryminacji? Standard Antydyskryminacyjny dla Uczelni i wdrażanie rozwiązań rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce (razem z A. Kozakoszczak, A. Teutsch).
 10. Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres), Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2018; tytuł referatu: Fake news  i  postprawda  w  projektach  edukacyjnych  opartych  na  kształtowaniu  krytycznej świadomości społecznej
 11. Women Against Domination and Opression. Feminist Perspective, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017; tytuł referatu: Resistance strategies against cross-discrimination in formal education.
 12. III Kongres dydaktyki polonistycznej. Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2017; tytuł referatu: Interpretacja w działaniu – w stronę konsensualnej interpretacji tekstu literackiego.
 13. II Ogólnopolska konferencja naukowa Edukacja równościowa: wyzwania – potrzeby – możliwości, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2017; tytuł referatu: „Standard antydyskryminacyjny dla uczelni” – strategie implementacji.
 14. Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2017; tytuł referatu: „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej we współczesnych kontekstach
 15. Edukacja polonistyczna – metamorfozy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016; tytuł referatu: Konsensus w edukacji polonistycznej – wprowadzenie do metody.