Przejdź do treści

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch

Funkcje:

 • członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • sekretarz Komisji Etyki Komunikacji PAU
 • kierunkowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
 • kierownik praktyk zawodowych niepedagogicznych
 • członek Komisji Rekrutacyjnej
 • opiekun Koła Naukowego Komunikacji Społecznej – sekcja komunikacja społeczna – retoryka i public relations
 • kierownik Zespołu Badań nad Nowymi Mediami i Dziennikarstwem
 • redaktor naukowy, recenzent Zentrum fűr Interdisziplinäre Polenstudien Europa-Universität Viadrina (pol-int.org)
 • certyfikowany coach ( ACSTH – ICF)

 

Zainteresowania naukowe:

public relations

marketing polityczny

komunikowanie publiczne i polityczne

komunikowanie polityczne w dobie nowych mediów

komunikowanie jako funkcja coachingu

 

Organizacje naukowe i redakcje:

 – Kierownik zespołu badań nad nowymi mediami i dziennikarstwem. Ośrodek Badań nad Mediami

– Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

–  Członkini Rady Ekspertów International Public Relations Center

– Redaktor naukowy, recenzent Zentrum fűr Interdisziplinäre Polenstudien Europa-Universität Viadrina (www.pol-int.org).

 

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

 1. A. Walecka-Rynduch, „Róg RudiegoDutschke i Axel-Springer-Strasse” Nowa Lewica w Niemczech, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 2. A. Walecka-Rynduch, „MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego”, Kraków 2019

Współredakcje:

 1. „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy”, Media i Polityka, tom 2, red. M. duVall, A. Walecka-Rynduch, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 2. „Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja?”, red. M. duVall, M. Majorek, A. Walecka-Rynduch, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011.
 3. B. Skowronek, E. Horyń, A.Walecka-Rynduch (red.), „Język a media”. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach”, Collegium Columbinum, Kraków 2015
 4. B. Skowronek, E. Horyń, A.Walecka-Rynduch (red.), „Język a media”. Zjawiska językowe we współczesnych mediach”, Collegium Columbinum, Kraków 2016
 5. A.Walecka-Rynduch, B. Skowronek, E. Horyń (red.), Język a media. Wzory językowe we współczesnych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018
 6. A.Walecka-Rynduch, B. Skowronek, E. Horyń (red.), Język a media. Wzory komunikacyjne we współczesnych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018
 7. A.Walecka-Rynduch, A. Ogonowska, M. Stoch (red.), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych, Studia de Cultura, Kraków nr 1, 2019

 

Artykuły i opracowania:

A. Walecka-Rynduch, Pojęcie wolności w Ruchu Nowej Lewicy, [w:] Wolność człowieka i jego granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności, pod red. Olgierda Góreckiego, Łódź 2019.

On “The Long March Through the Institutions”. A Brief History of Populist Phrase Used as a Base for Social Transformation in the Context of Political Communication, „Zeszyty Prasoznawcze”, Tom 62, Numer 4 (240), s. 173–188

Komunikacja nadawca-odbiorca w prasie lat 30. XX w. Analiza semantyczna tytułów w magazynie „Współczesny Pan” (współautorzy E. Horyń, E. Zmuda), [w:] „Język a Media. Wzory języka we współczesnych mediach”, pod red. E. Horyń, B. Skowornek, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2018

MediaEgo w MediaPolis. Lokalizm i regionalizm w pierwszym jasnogórskim przemówieniu Andrzeja Dudy jako przykład strategii wizerunkowej, [w:] „Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne”, tom II pod redakcja M. Mazura i M. Kornackiej-Grzonki, Katowice 2018.

Figura autorytetu jako element kształtujący wizerunek „nowych” polityków na przykładzie facebookowych filmów Andrzeja Dudy  [w:] Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty, problemy, wyzwania, pod redakcją Agnieszki Stępińskiej, Ewy Jurgi-Wosik i Bartłomieja Seclera, Poznań 2018

MEDIAEGO W MEDIAPOLIS. Wstęp do rozważań nad zmianą paradygmatów komunikacyjnych w kształtowaniu wizerunku „nowych” polityków, „Political Preferenes”,  2017.

„Nowe Media i retoryka. Wolny związek czy małżeństwo”, rozmowa A. Walecka-Rynduch, Jakub Zdzisław Lichański [w:] J.Z. Lichański, „W poszukiwaniu najlepszych form komunikacji czyli dlaczego wciąż jest nam potrzebna retoryka”, Kraków 2017.

Sprawozdanie Naukowe z IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, „Państwo i Społeczeństwo, nr 3, Kraków 2017.

„MediaEgo w MediaPolis. Lokalizm i regionalizm w pierwszym jasnogórskim przemówieniu Andrzeja Dudy jako przykład strategii wizerunkowej”,  „Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne”, tom II pod redakcja M. Mazura i M. Kornackiej-Grzonki, Katowice 2017.

Słowo i emocje MediaEgo w MediaPolis. „Literacki” kontekst wyborów politycznych 2015 r.”, publikacja jubileuszowa 40-lecia Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytet Śląski, Katowice 2017

„Budowa wizerunku Pierwszego w świetle literatury faktu i <scripted docu>”, Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 3, 2016.

„Polityczna rozrywka czy nowa retoryka? W stronę współczesnej widoczności medialnej polityków”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, Kraków 2016

 MediaEgo w MediaPolis. Rola (nie)nowych mediów w kampanii permanentnej na przykładzie newsletterów Beaty Szydło, „Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza”, pod red. Małgorzaty Szysiak-Adamik; Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016

„Lęk i niepokój jako strategie komunikacyjne kampanii 2015 roku”, [w:] Oblicza kampanii wyborczych 2015 roku, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

„Edukacja i demokracja medialna w ujęciu pozaparlamentarnej partii obywatelskiej – „Demokracja Bezpośrednia”, [w:] „Europa Środkowa. Central Europe”, tom 5, pod red. K. Żarny, Wydawnictwo Państwowej Wyższej szkoły zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2016.

„Piraci” i „Anarchiści” – miejsce partii online w niemieckim systemie politycznym, [w:] „Technopolityka w świecie nowych mediów”, red. Marcin Zwierżdżyński, Mirosław Lakomy, Konrad Oświęcimski, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2015

„Dialog z tradycją. Kreowanie wizerunku wybranych polskich pozaparlamentarnych partii prawicowych o nachyleniu narodowym. Analiza strategii”, „Dialog z tradycją”, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015

„Analiza potencjału medialnego niemieckiej eurosceptycznej partii pozaparlamentarnej” – „Przegląd Politologiczny”, nr 1, Poznań 2015

„Przejawy manipulacji w kształtowaniu wizerunku polityka. „efekt Ottingera” w polskiej przestrzeni politycznej”,[w:] Nowy Przegląd Dziennikarski, red. K. Wolny-Zmorzyński, 2015

„Edukacja i demokracja medialna w ujęciu pozaparlamentarnej partii obywatelskiej – „Demokracja Bezpośrednia”, [w:] „Europa Środkowa. Central Europe”, tom 5, pod red. K. Mroczki i K. ŻarnyOświęcim 2015.

,,Współczesny Pan” a ,,Logo”. Wizerunek dżentelmena w prasie dla mężczyzn. Ujęcie diachroniczne (współautor), [w:] „Język a media”. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2015 r.

„Kłamstwo i polityczna paranoja w kontekście wizerunkowych strategii PR i marketingu politycznego”, „Mediatyzacja polityki. Aktorzy – płaszczyzny –konteksty, pod red. A. Hess i Szymańskiej, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4, 2014.

„Kontestacja władzy w przestrzeni Internetu jako przykład strategii wizerunkowej. Analiza niemieckiej pozaparlamentarnej Partii „Pogo”, [w:] „(KO)media. Konteksty dyskursu medialnego”, Katowice 2014.

„Wideoideologia i youtubizacja jako narzędzia politycznego public relations”, „Politeja”, nr 25, Kraków 2013.

“Some aspects of political public relations strategy based on the example of polish extraparliamentary left-wing parties. The first decade of the 21st century”, Przegląd Politologiczny nr 3, Poznań 2013.

“Branding of the state as a factor affecting a country’s international position in the contemporary world. The Polish example”, (współautor M. du Vall), [w:] Practical and Theoretical Approach to the Issue of Security, Kielce 2013.

„Współczesne oblicza nowolewicowej rewolucji polityczno-kulturowej”, Księga pamiątkowa dedykowana prof. Romanowi A. Tokarczykowi, pod red Zbigniewa Władka, we współpracy z Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem, tom IV, Filozofia, Lublin 2013.

„Polityczność, polityka i Pan Nergal w kontekście tabloidyzacji polskiej sceny politycznej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, Poznań 2013.

„Niemiecka Partia Piratów, czyli praktyka wirtualnej demokracji”, [w:] „Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy”, red. M. Marczewska-Rytko, Poznań 2013.

„Wyzwania komunikacyjne wobec polityki protestu (PR w ruchach społecznych i ruchach protestu)” (współautor M. duVall), [w:] „Public relations wobec wyzwań współczesności”, red. G. Piechota, Kraków 2012.

„Politainment jako przykład tabloidyzacji polityki” – „Państwo i społeczeństwo” (współautor duVall), [w:] „Państwo i społeczeństwo”, red. Z. Pucek, 2012, nr 1.

„Progresywna idea demokracji – Netarchia”, [w:] Dylematy polskiej demokracji, red. Ł. Danel, J. Kornaś, Kraków 2012.

„Netarchia jako przykład modelu demokracji przyszłości” (współautor M. duVall), [w:] „Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja?”, pod red. Marty de Vall, Marty Majorek, Agnieszki Waleckiej-Rynduch, Kraków 2011.

„Strategie marketingowe polskich partii politycznych a problem znikającego wyborcy”, [w:] Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna – strategie, pod red. K. Sobolewskiej-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyka, Kraków 2010.

„Kryzys przywództwa w dobie marketingu politycznego”(współautor M. duVall), [w:] „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy”,, Media i polityka, tom 2, red. naukowa M. duVall, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2010.

„Obraz współczesnej lewicy w Polsce”,[w:] „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, nr 1(5) 2010.

„E-demokracja” – antycypacja przyszłości. rozważania na temat Polski” [w:] „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, nr 2(6)/2010.

„Dziewczyny z bronią”, czyli rzecz o kobiecym obliczu terroryzmu na przykładzie działalności społeczno-politycznej UlrikeMeinhof, [w:] „Kobiety wobec polityki, polityka wobec kobiet”, pod red. Anny Frątczak, Kraków 2009.

„Słownik Historii Doktryn Politycznych i Prawnych”, pod red. K. Chojnickiej, M. Jaskólskiego, tom nr IV, Kraków 2009, Opracowanie haseł: Herbert Marcuse, Nowa Lewica, Proletariat.

„Zjawisko kultury afirmatywnej w ujęciu Herberta Marcusego”, [w:] „Estetyka i Krytyka”, nr 2, 2008.

„Mit nowolewicowej rewolucji odczytany współcześnie”, [w:] „Państwo i Społeczeństwo” pod red. S. Kiliana nr 2, 2008.

„Wizja „nowego społeczeństwa” w myśli politycznej Herberta Marcuse i RudiegoDutschke” [w:] „Państwo i Społeczeństwo”, nr 1, 2006.

„RudiDutschke – „ikona” niemieckiej Nowej Lewicy wobec terroryzmu”, [w:] „Politea”, nr 2, 2006.

„Totalitarna rzeczywistość Vaclava Havla i Herberta Marcuse jako przykład konwergencji Wschodu z Zachodem” [w:] „Państwo i Społeczeństwo” nr 2, 2003.

 

Recenzje:

 1. Bajomi-Lázár, Party Colonisation of the media in Central and Eastern Europe, Budapest – New York 2014, s. 274, publikacja dostępna na https://www.pol-int.org/pl/node/833#r5737:, data publikacji marzec 2017
 2. Bader, Medialisierung der Parteien, Politisierung der Medien. InterdependenzenzwischenMedien und PolitikimpostsozialistischenPolen, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013, 449 S, publikacjadostępnana: https://www.polint.org/de/publikationen/medialisierung-der-parteien-politisierung-der-medien#r939.
 3. Piechota, Szkoła w kryzysie vs. media, Wolters&Kluwer, Kraków 2010, s. 110, Aegualitas 2013, vol. 2, no. 1 (2), publikacja dostępna na: http://aequalitas.ka.edu.pl/poprzedninumer/2013-1/.
 4. duVall, Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych. Od Żywotnego Centrum Do Epoki Reagana, [Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 208], Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 3, 2011, red. nauk. B. Bednarczyk.
 5. BaaderMeinhof – desperate housewifes? – recenzja filmu Stefana Austa „BaaderMeinhof. Prawdziwa historia”, „Le Monddiplomatique”, nr 5 (maj) 2009. Dodatkowo pod tym samym tytułem polemika opublikowana na łamach „Krytyki Politycznej” www.krytykapolityczna.pl, artykuł dostępny również na www.baadermeinhof.pl.
 6. Maj 68. Rewolta, red. Daniel Cohn-Bendit, RuedigerDamman, Warszawa 2008, [w:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 3, 2008, Oficyna Wydawnicza AFM.
 7. SabineStamer, Cohn-Bendit. Die Biografie, Europa-Verlag, Hamburg-Wien 2001, S. 287], [w:] „Państwo i Społeczeństwo”, nr 1, 2006.
 8. Rewolucja bez Rewolucji, recenzja książki prof. Ingrid Gilcher-Holtey, Die 68er Bewegung. Deutschland, Westeuropa, USA, München 2003, ss. 136, [w:] „Państwo i Społeczeństwo” nr 2, 2005.

 

Wybrane konferencje:

2019: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konferencja „Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 14 czerwca. Tytuł referatu: „Inny” w MediaPolis. Przykład europejskich wyborów 2019 roku w Polsce.

2019: XIII Konferencja Naukowa Etyka MediówGodność osoby w mediach – media godne osoby, 22-23 maja, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Tytuł referatu: Postrzeganie „Innego” i komunikacja nieetyczna w MediaPolis. Przykład europejskich wyborów 2019 roku w Polsce.

2019: XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne Media. Przemoc w mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 8-9 maja. Tytuł referatu: „Inny” w MediaPolis. Niepokój  jako element komunikacji performatywnej

2019: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Język a Media. Perspektywy i zagrożenia we współczesnych mediach, Uniwersytet Pedagogiczny,  28-29 marca

2018: Konferencja Jubileuszowa. Wiedza, Komunikacja, Działanie, 20 lat Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24-25 października, Uniwersytet Jagielloński, Tytuł referatu: „Sekret jako kategoria normatywna w MediaPolis”.

2018: IV Ogólnopolski Kongres Politologii. Państwo w czasach zmiany. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 17-18 września. Tytuł referatu: „Zmiana paradygmatów komunikacji wizerunkowej w MediaPolis na przykładzie produkcji „Ucho Prezesa”.

2018: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock-genres)”, 14 czerwca, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami. Tytuł referatu: „Postprawda – medioprawda w MediaPolis”.

2018: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Studia i perspektywy medioznawcze, 14-15 maja, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł referatu: „Twórcza literatura faktu (creative non-fiction), jako symulakrum współczesności”.

2018: Seminarium Naukowe. Populistyczne komunikowanie polityczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 10-11 kwietnia, Tytuł referatu: „O „długim marszu przez instytucje”. Krótka historia populistycznej frazy jako bazy społecznej przebudowy”.

2017 – III Kongres „Nauka wspiera biznes”, Sosnowiec 27 – 29 września, Wyższa Szkoła Humanitas .

2017 – Jubileuszowa Konferencja Naukowa 10 lat PTKS, Dokonania dekady i perspektywy rozwojowe studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce, 25-26 kwietnia, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.

2017 – II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język a Media”. Zjawiska językowe i komunikacyjne w mediach, 30-31 marca, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
2016 – II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, 8-10 grudnia, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński

2016 –„Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego” , Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ustroń 24-25 listopada

2016 – Warsztaty dla redaktorów, Pol-Int, Zentrum fűr Interdisziplinäre Polenstudien Europa-Universität Viadrina, Jaroszowice, 5-7 listopada

2016 – IV Kongres Polskiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej, 15-17 września, Poznań, Organizatorzy: PTKS, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

2016 – II Forum Dyrektorów PR i Komunikacji, 15-16.06, Warszawa

2016 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Europa XXI wieku”, 4-5 lutego, Collegium Polonicum, Słubice, Organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach

2016 – Międzynarodowa Konferencja Wyszehradzka „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Wyższa Szkoła Humanitas, 26 stycznia, Sosnowiec

2015 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konteksty polityczne”, 25-27 listopada, Uniwersytet Śląski, Ustroń

2015 – III Ogólnopolski Kongres Politologiczny, 22-25 września, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2015 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Technopolityka”, 2 czerwca, Akademia Ignatianum, Kraków

2015 – Ogólnopolska Otwarta Konferencja Prawdziwy PR, 6 maj Kraków

2015 – I Ogólnopolskie Sympozjum Dziennikarskie, 10 marca, Sosnowiec

2015 – I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Języka a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach”. (współorganizator konferencji), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 5-6 marca Kraków

2014 – Konferencja Naukowa „Przejawy manipulacji w dziennikarstwie, reklamie i public relations”, Instytut Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych Wydziału Architektury Wnętrz Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, 21–22 października 2014 r., Kraków.

2014 – Kongres Edukacji Medialnej „Co z tą edukacją medialną? Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych”, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 25–26.09 2014 Kraków.

2014 – Konferencja Naukowa „Komunikowanie polityczne w internecie”, Ośrodek Analiz Politologicznych, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 11.04 Warszawa.

2014 – Konferencja Naukowa „Dylematy etyczne w public relations i dziennikarstwie”, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Sekcja Public Relations PTKS, 10.04 Warszawa.

2014 – Ogólnopolska Otwarta Konferencja Prawdziwy PR, 5.03 Kraków.

2014 – Człowiek zalogowany, Uniwersytet Jagielloński, 28.02–03.03. Kraków.

2014 – I Zimowy Piknik Medioznawczy, spotkanie zorganizowane przez sekcję Komunikacji wizualnej i kultury popularnej PTKS, 28.02. Kraków.

2014 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Europa XXI wieku. Polska, Europa i świat 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Diagnozy i scenariusze na przyszłość”, 6–7 lutego, Collegium Polonicum, Słubice, Organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach.

2013 – Międzynarodowa Konferencja Developing a Liberalstrategyagainstnational online, 15–16 listopada, Kraków, Organizator Europejskie Forum Liberalne (ELF).

2013 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dialog z Tradycją. Język-Kultura-Media”, 21–22 października, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny.

2013 – III Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, 26–28 września, Kraków.

2013 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Ko)media, konteksty dyskursu medialnego: (ko)munikacja, (ko)operacja, (ko)ntestacja 18–20 września, Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, UniverzitaKonštantína Filozofa v Nitre, Vysokáškolafinanční a správní v Praze, EurópskaAkadémiaManažmentu, Marketingu a Médií v Bratislave.

2013 – Ogólnopolska Otwarta Konferencja Prawdziwy PR, 9.05 Kraków.

2012 – Konferencja Naukowa „Media a polityka – między informacją i kreacją”, 13–14 listopada, Uniwersytet Jagielloński.

2012 – Tabloidyzacja Polskiej Sceny Politycznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Uniwersytet im. AdamaMickiewicza w Poznaniu, 18 maja 2012.

2011 – Media i Polityka, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 8. 12.2011.

2011 – Dylematy polskiej demokracji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 19–20.10.2011.

2011–2005 – Państwo, gospodarka, społeczeństwo, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

2010 – „»Krisis« polityki w świecie ponowoczesnym”, pt.: „Kryzys tożsamości politycznej – źródła, przebieg i antycypacje”, 13–14.05.2010, Lądek Zdrój.

2009 – Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, Krynica Zdrój 21–22.10.2009.

2009 – Media i polityka. Bilans pierwszej dekady XXI w., Kraków 13–14.10.2009.

2009 – „Krisis” polityki w świecie ponowoczesnym – próba antycypacji przyszłości, Lądek Zdrój 13–14 maja 2009.

2004 – Jednostka i społeczeństwo w doktrynach nacjonalistycznych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin maj 2004.

  

Współpraca międzynarodowa:

Współpraca z ZentrumfűrInterdisziplinärePolenstudien Europa-UniversitätViadrina (www.polint.org), od 2014 r.