Przejdź do treści

System jakości kształcenia

W Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jakość kształcenia zapewniona jest poprzez wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 28 listopada 2019 roku (Zarządzenie nr R/Z.0201-92/2019)

 

Wewnętrzną strukturę zapewniania jakości kształcenia Uczelni tworzą:

 • Prorektor ds. kształcenia,
 • Senacka komisja ds. jakości kształcenia,
 • Senacka komisja dydaktyczna
 • Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia,
 • Uczelniana Rada ds. jakości kształcenia
 • Rada/rady programowe kierunku lub Koordynator kierunku
 • Instytutowa Rada ds. jakości kształcenia

 

Na poziomie Instytutu jakość kształcenia zapewnia Instytutowa Rada ds. jakości kształcenia oraz Kierunkowe Rady Programowe ds. jakości kształcenia.  

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora:

 • członkowie Instytutowej Rady ds. jakości kształcenia oraz Kierunkowej Rady Programowej ds. jakości kształcenia są wyznaczani przez dyrektorów instytutu, oni też określają liczebność tych zespołów zależnie od potrzeb danej jednostki;
 • kadencja Rad trwa cztery lata (obecnie 2020-2024);
 • przewodniczący Kierunkowej Rady Programowej wchodzi także w skład Instytutowej Rady ds. jakości kształcenia.

 

Zadania Instytutowej Rady ds. Jakości Kształcenia określone w Zarządzeniu Rektora są realizowane poprzez:

 

 • działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku, w tym przygotowanie corocznego raportu dotyczącego zapewnienia jakości kształcenia na danym kierunku i przedłożenia go Uczelnianej Radzie ds. jakości kształcenia;
 • monitorowanie procesu nauczania zdalnego;
 • organizowanie spotkań z opiekunami roczników, studentami, pracownikami, interesariuszami zewnętrznymi;
 • hospitacje nauczycieli akademickich (w oparciu o wzór arkusza hospitacji – załącznik 1); Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
 • ankietyzację studentów;
 • ankietyzację interesariuszy zewnętrznych (w oparciu o wzór ankiety – załącznik 2).

 

Kategorie

Archiwa