Przejdź do treści

System jakości kształcenia

W Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jakość kształcenia zapewniona jest poprzez wdrożenie Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (WSJK), zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 26 listopada 2020 roku (Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2020).

 

Wewnętrzną strukturę zapewniania jakości kształcenia Uczelni tworzą:

 • Uniwersytecka Rada ds. Jakości Kształcenia
 • Rady Jakości Kształcenia dla kierunku/kierunków
 • Koordynatorzy Kierunkowi

 

Nadzór nad WSJK sprawuje Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju, natomiast Senacka Komisja ds. Kształcenia pełni funkcję doradczą.

Na poziomie Instytutu jakość kształcenia zapewniają Koordynatorzy Kierunkowi oraz Rady Jakości Kształcenia dla  kierunków: filologii polskiej, kulturoznawstwa i wiedzy o mediach,  logopedii.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora:

 • członkowie Instytutowej Rady Jakości Kształcenia oraz Koordynatorzy Kierunkowi są wyznaczani przez Dyrektorów Instytutów, oni też określają liczebność RJK zależnie od potrzeb danej jednostki;
 • kadencja Rad trwa cztery lata (obecnie 2020-2024);
 • Koordynatorzy Kierunkowi wchodzą także w skład  Rady  Jakości Kształcenia dla poszczególnych kierunków.

 

Zadania Instytutowej Rady ds. Jakości Kształcenia określone w Zarządzeniu Rektora są realizowane poprzez:

 • działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku, w tym przygotowanie corocznego raportu dotyczącego zapewnienia jakości kształcenia na danym kierunku i przedłożenia go Uczelnianej Radzie ds. jakości kształcenia;
 • monitorowanie procesu nauczania zdalnego;
 • organizowanie spotkań z opiekunami roczników, studentami, pracownikami, interesariuszami zewnętrznymi;
 • hospitacje nauczycieli akademickich (w oparciu o wzór arkusza hospitacji – załącznik 1); Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
 • ankietyzację studentów;
 • ankietyzację interesariuszy zewnętrznych (w oparciu o wzór ankiety – załącznik 2).

Archiwa