Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogłoszenia

dr hab. prof. UP Marzena Błasiak-Tytuła dyżuruje w czwartki 12.00-13.00 (pok. 561).


dr Jakub Kosek będzie dyżurować w sesji poprawkowej w dniu 7.09.2023 w godz. 11:00-13:00 (pok. 543).


dr hab., prof. UP Renata Stachura-Lupa będzie dyżurować w sesji poprawkowej 7 września (czwartek), g. 12.00-13.00, pok. 566.


Dyżur dr Katarzyny Sedivy-Mączki w sesji poprawkowej:

5.09.2023: 12.00-13.00 – dyżur stacjonarny
7.09.2023: 20.00-21.00 – dyżur zdalny


Szanowne Panie, zaliczające praktyki.

Zaliczenie praktyk jest możliwe 11 września między 10.00 a 12.00 w sali 539. Przez cały tydzień od 11 września do 15 września mogę też umawiać się na zaliczenia przez Teams, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Od 18 do 29 września przebywam na urlopie. Z. Orłowska


Dr hab. prof. UP Danuta Łazarska w sesji poprawkowej będzie dyżurować 7 IX (czwartek) od 12.00 do 13.00 (p. 557).


Dyżur dr hab., prof. E. Horyń w sesji poprawkowej odbędzie się 11 września (poniedziałek) w formie zdalnej (Teams) w godz. 8.30-10.00.


Prof. Młynarczyk w sesji poprawkowej zaprasza na dyżury w następujących terminach:
4.09.2023 r. – godz. 18.30-19.30 (forma zdalna),
7.09.2023 r. – godz. 11.30-12.30 (forma stacjonarna).


Prof. Michalik w sesji poprawkowej zaprasza na dyżury w następujących terminach:
5.09.2023 r. – godz. 8.00-8.45 (forma zdalna),
7.09.2023 r. – godz. 9.00-9.45 (forma stacjonarna).


Dyżur dr hab. Marty Korendo, prof. UP w sesji poprawkowej odbędzie się 4 września 14.00-15.30 (stacjonarnie).


Dr hab. Marceli Olma będzie dyżurował w sesji poprawkowej w następujących terminach:

7.09. 2023 godz. 8 00 – 9 00 (dyżur stacjonarny, pok. 571)
8. 09. 2023 godz. 17 00 – 18 00 (dyżur zdalny)
11.09. 2023 godz. 17 00 – 18 00 (dyżur zdalny)


Dyżur dra Marcin Piątka w sesji poprawkowej: czwartek 7 września od 15.00 do 16.00 (stacjonarnie) i we wtorek 5 września od 18.00 do 19.00 (zdalnie).


Dyżur dr hab. Zdzisławy Orłowskiej-Popek, prof. UP w sesji poprawkowej odbędzie się w dniu 11 września od 10.00 do 12.00. Sala 539. Możliwe też konsultacje na platformie Teams po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.


Terminy testów poprawkowych z przedmiotów:

Psychologia mediów i komunikowania – test na Platformie Teams, 4.09. br godz. 9.00-9.15;
Psychologia mediów społecznościowych – test na Platformie Teams, 4.09. brr godz. 17.00-17.15


Wrześniowy termin egzaminu z historii literatury staropolskiej i oświeceniowej z dr Magdaleną Ryszką-Kurczab: 8.09.2023, od godziny 9.00 w sali 539.


Dyżury dr Magdaleny Ryszki-Kurczab w sesji poprawkowej:

pt 8.09.2023, 8.00-9.00, p. 568.


Test zaliczeniowy online poprawkowy dla studiów stacjonarnych 1. stopnia (kulturoznawstwo i wiedza o mediach) – przedmiot: Psychologia mediów i komunikowania został zaplanowany na 4.09. br. w godz. 9-9.15 (Platforma Teams)


Seminaria – II rok Logopedia – studia stacjonarne

Szanowni Państwo,

proszę zapoznać się z listą promotorów, którzy poprowadzą seminaria licencjackie w roku akad. 2023/2024.

W tabelach są zamieszczone informacje o tematyce zajęć oraz terminie ewentualnych konsultacji z promotorami.

 

Imię i nazwisko promotora Proponowana tematyka seminarium Proponowany termin konsultacji na MS Teams dla studentów zainteresowanych seminarium
dr Alicja Kabała

dyslalia (wady wymowy),

rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego w ontogenezie,

logopedia medialna i artystyczna

06.06. 2023r. godz. 19.oo

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMxN2VkZTUtYzdlYS00Y2U2LTg0YTItY2Y1OTExYjkyNjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22419b86ad-b2e8-40fb-bc3b-a105304855f1%22%7d

dr Małgorzata Kuśnierz W ramach seminarium mogą powstawać prace dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ogólnorozwojowymi i komunikacji oraz prace dotyczące dyslalii.
Podstawowym warunkiem stworzenia pracy jest prowadzenie systematycznych ćwiczeń z dzieckiem: autystycznym, niesłyszącym, z alalią, afazją, dyslalią, dysleksją lub problemem
genetycznym. W pracy należy samodzielne dokonać diagnozy logopedycznej oraz opracować program terapeutyczny.

6.06 18.30-19.00

Kod do spotkania: 409px60

dr Katarzyna Sedivy-Mączka W ramach seminarium mogą powstawać prace dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ogólnorozwojowymi i komunikacji. Podstawowym warunkiem stworzenia pracy jest prowadzenie systematycznych ćwiczeń z dzieckiem:
autystycznym, niesłyszącym, dwujęzycznym, z alalią, afazją, dysleksją lub problemem genetycznym. W pracy należy samodzielne dokonać diagnozy logopedycznej oraz opracować program terapeutyczny.
5.06 godz. 18.15
dr Anna Siudak
 1. Diagnoza i terapia osób dorosłych po incydentach neurologicznych (afazja, dyzartria, pragnozji itp.)
 2. Diagnoza i terapia osób dorosłych dotkniętych chorobami układu nerwowego (np. SM, SLA itp.)
 3. Diagnoza i terapia logopedyczna w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych (demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona itp.)
 4. Diagnoza i terapia osób po laryngektomii
 5. Diagnoza miofunkcjonalna (dzieci z wadami wymowy i zgryzu)
 6. Nauczanie języka polskiego jako obcego (opcjonalnie)

7.06.2023 g. 19.00,

Mail dla osób zainteresowanych seminarium: anna.siudak@up.krakow.pl

dr Iwona Steczko
 1. Rozwój mowy w normie
 2. Stymulacja rozwoju mowy
 3. Wczesna nauka czytania
 4. Zaburzenia komunikacji językowej dzieci z dysleksją
6. 06. (wtorek), godz. 20.00
kod dostępu do zespołu:
p26vkz5


Informacja COS:

Z uwagi na okoliczności dopuszczalne będzie w tym roku złożenie pracy dyplomowej w wersji drukowanej najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego (przed samym egzaminem).


Seminaria – II rok Kulturoznawstwo i wiedza o mediach – studia stacjonarne

 

Szanowni Państwo,

proszę zapoznać się z listą promotorów, którzy poprowadzą seminaria licencjackie w roku akad. 2023/2024.

W tabelach są zamieszczone informacje o tematyce zajęć oraz terminie ewentualnych konsultacji z promotorami.

Prosimy o ostateczne wybranie promotorów do 15.06.2023.

Imię i nazwisko promotora Proponowana tematyka seminarium Proponowany termin konsultacji na MS Teams dla studentów zainteresowanych seminarium
prof. Agnieszka Ogonowska

1. Cyberpsychologiczne uwarunkowania komunikacji i interakcji w mediach społecznościowych

2. Ciało i cielesność w nowych mediach i mediach społecznościowych

3. Kompetencje cyfrowe i transwersalne a edukacja cyfrowa

4. Transhumanizm i posthumanizm w projektach artystycznych, literackich i nowomedialnych

5. Reklama i marketing w nowych mediach i mediach społecznościowych

29.05. godzina 19.00
prof. Magdalena Stoch

1. Kultura popularna (z wyłączeniem muzyki)

2. Nowe media – reprezentacja, symulacja, promocja, aktywizm

3. Dyskursy płci i seksualności w kulturze współczesnej (draq, camp, queer, trans itd.)

4. Promocja kultury w lokalnym środowisku

5. Recepcja literatury w kulturach fanowskich (socjologia fandomu, gatunki

twórczości fanowskiej)

6. Funkcjonowanie instytucji kultury w kulturze 3.0

Proszę o kontakt mailowy, odpowiem w trybie asynchronicznym lub zapraszam na dyżur online w czwartek 1 czerwca (9:00-10:00; obowiązują zapisy mailowe).
prof. Patrycja Włodek

Wszystkie zagadnienia związane z kinem i produkcjami serialowymi, na przykład:

 

 1. historia kina
 2. kino współczesne
 3. relacje między filmem a innymi obszarami kultury/sztuki (np. adaptacje filmowe)
 4. gatunki i konwencje filmowe
 5. seriale nowej generacji
 6. kino jako odzwierciedlenie społeczeństwa
 7. analiza wybranych motywów
 8. kino a pamięć zbiorowa
 9. narracja filmowa; etc.
29.05, 10.00 (zespół po zajęciach z Historii kina)
dr Ewelina Jarosz

Przedmiotem seminarium będą teksty kultury, działania edukacyjne, artystyczne, aktywistyczne i artystyczne, a także ich medialne reprezentacje, w ujęciu posthumanistycznym, humanistyki środowiskowej, błękitnej i więcej-niż- ludzkiej.

 

Tematyka seminarium obejmować będzie w szczególności takie kwestie jak:

 1. cyfrowa ekologia mediów
 2. medialne, artystyczne reprezentacje kryzysu klimatycznego i związanych z nim tematów
 3. wspólnototwórcze relacje istot ludzkich i pozaludzkich w tekstach kultury
 4. błękitne media dla środowisk wodnych
 5. ekofeminizm i ekozmysłowość,
 6. przekraczanie antropocenu w literaturze, sztukach wizualnych, kinie, teatrze, sztuce cyfrowej
 7. ekotechnologie,
 8. aktywizm ekologiczny w mediach społecznościowych i alternatywnych
 9. polityka prośrodowiskowa w polskich i światowych instytucjach kultury i sztuki
 10. edukacja ekologiczna
 11. prasa i media ekologicznie zaangażowane w Polsce,
 12. queerowe, czarne i intersekcjonalne ekologie
 13. sprawiedliwość środowiskowa i klimatyczna
 14. środowiskowy rasizm
 15. przemoc kapitałocenu
 16. wodne tematy i ratowanie „Błękitnej Planety” w sztuce, kulturze i mediach
 17. alternatywy dla Antropocenu.
Spotkanie odbędzie się 05.06.2023 na kanale zespołu Semiarium licencjackie teams: kod p7tjgj5
dr Jakub Kosek
 1. Współczesna muzyka popularna: kultury muzyczne, twórczość artystyczna, zjawiska, style, gatunki
 2. Teledyski: poetyka obrazu, problematyka, tendencje i motywy artystyczne
 3. Teksty piosenek w perspektywie song studies
 4. Ikonosfera muzycznej popkultury (okładki płyt, plakaty koncertowe, fotografie itp.)
 5. Strategie kreowania wizerunku medialnego zespołów i artystów/ek
 6. Media muzyczne: kreowanie treści w tradycyjnych i nowych mediach; social media o tematyce muzycznej; konta, kanały etc. twórców/czyń muzyki popularnej
 7. Dziennikarstwo muzyczne (dawniej i dziś)
 8. Propozycje tematów od osób studiujących (wpisujących się w profil seminarium
31.05.2023 r., godz. 10:00-11:00
dr Jakub Knap

Preferowana tematyka seminarium ogniskowałaby wokół problemów gatunków literatury popularnej, dawniejszych i współczesnych realizacji gatunkowych tego typu literatury ze szczególnym uwzględnieniem światotwórczego i transmedialnego charakteru popliteratury (rozmaitych remediacji tekstów literackich charakterystycznych dla kultury konwergencji, powstawanie supersystemów rozrywkowych etc.).

 

Kontekstem dla tekstów literackich będących przedmiotem prac mogą więc być m.in. komiksy, filmy, seriale, gry rpg, gry wideo.

 

Preferowane nachylenie tematyczne prac, m.in.:

 

 1. Genologia literatury popularnej: wybrane gatunki dawniej i dziś (realizacje i transgresje gatunkowe; nowe warianty gatunków wobec tradycji)
 2. Lejtmotywy literatury popularnej, ich realizacje i przekształcenia w popkulturze (np. figura detektywa)
 3. Fantastyka i światotwórstwo: problem narracji światotwórczych (narrative worldbuilding) i tzw. expanded universe

 

Studenci mogą proponować inne niż wymienione ujęcia problemów mieszczących się w ramach tematyki genologii literatury popularnej.

 

* Preferowani są kandydaci z (wstępnym) pomysłem tematu pracy, roboczym konspektem

pracy (choćby zarys), orientujący się w źródłach naukowych przydatnych do napisania

pracy (propozycja wybranej bibliografii).

7.06 – godz. 18.00

Archiwa